Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Keuzemogelijkheden op woensdag 7 maart 2018

Er zijn 2 keuzeblokken op woensdag.
Gelieve op het inschrijvingsformulier je top 5 aan te duiden.
De meeste sessies duren 1 keuzeblok (= 2 uur).
Enkel één sessie (Van onmachtig voelen naar krachtig handelen van Marita Stas) bestrijkt 2 keuzeblokken (= 4 uur).

 

1: Van onmachtig voelen naar krachtig handelen - Marita Stas, zelfstandigtrainer, opleider, coach

Jullie, directeurs hebben net als iedereen te maken met macht en onmacht.  Macht is voor velen een beladen thema, waardoor we hiermee soms veel te omzichtig omgaan. In deze workshop gaan we kijken wat macht allemaal voor ons in petto heeft.
We maken kennis met de machtsdriehoek. Bewust spelen met deze machtsdriehoek leidt tot echte verandering en transformatie.
Na deze workshop ben je in staat om krachtiger te handelen.

Duur sessie: 4 uur

 

2: Jouw lerarenteam engageren voor binnenklasdifferentiatie: een kijkwijzer, bekommernissen en wensen om mee aan de slag te gaan - Katrien Struyven, onderwijskundig pedagoog en als hoofddocent verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Educatiewetenschappen

Leerverschillen zijn inherent aan elke klaspraktijk. Om positief om te gaan met deze verschillen binnen de klas en iedere leerling in de klas maximale leerkansen te bieden, is binnenklasdifferentiatie wenselijk.
In deze workshop focussen we op de bekommernissen en weerstanden bij leraren, zoals vastgesteld in onderzoek, en hoe daaraan tegemoet te komen binnen een schoolteam. Het BKD-leer-kracht model biedt een kijkwijzer om aan de slag te gaan.
Gebaseerd op het boek ‘Ieders leer-kracht: Binnenklasdifferentiatie in de praktijk’ van Struyven, Coubergs, Gheyssens en Engels (2015), uitgegeven bij Acco.

Duur sessie: 2 uur 

 

3: Intervisie: de veranderende leer- en leefomgeving - Nascholer Oetang www.oetang.be

Zill daagt scholen uit om eigenaarschap op te nemen. De komst van Zill creëert ruimte om na te denken over de veranderingen die nodig zijn in de leer- en leefomgeving en kwaliteitsvol onderwijs te organiseren. Misschien voel jij als directeur ook dat momentum aan: tijd om identiteit, beleid, organisatie of aanbod onder de loep te nemen?
Tijdens deze intervisie zoeken we het evenwicht op tussen aangebrachte kapstokken, concrete uitwisseling tussen collega-directeurs en reflectie over de eigen schoolwerking. De intervisie levert inspiratie en houvast op om aan verandering te beginnen werken.

Duur sessie: 2 uur

 

4: Zin in leren?
Begeleid leren in teams (BLITS): een beproefde leeraanpak met opmerkelijke neveneffecten - Stefan Lycops, stafmedewerker dienstverlening UCLL

Om van een team een effectieve leerplek te maken creëert BLITS een context waarin medewerkers van een organisatie gezamenlijk kennis creëren en delen. De BLITS-aanpak is gericht op overdracht van aanwezige kennis met hoog rendement: het leren gebeurt in een werkgroep, waarin de deelnemers samen een bestaand probleem in de organisatie aanpakken onder begeleiding van een facilitator, de animator van het groepsgebeuren. Hij/zij ondersteunt het vinden, opbouwen, overdragen en delen van kennis. Kortom: de facilitator zorgt ervoor dat de deelnemers leren terwijl ze werken aan de oplossing van hun probleem. En BLITS werkt! Talrijk zijn de successen, ook in scholen.
En er is meer: we hebben geleerd dat deze aanpak mensen motiveert en verbindt, en hun betrokkenheid verhoogt. Het probleemoplossend vermogen groeit én de drempel naar verandering en innovatie verlaagt. Driedubbel gewonnen dus!

Het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! (ZILL) vormt een flinke uitdaging voor de vrije basisscholen de komende jaren. Directies en leerkrachten moeten samen gaan leren! BLITS biedt een efficiënt alternatief voor de traditionele opleidingen.

Duur sessie: 2 uur 

 

5: Nieuwe autoriteit - Kristof Das, docent in de BanaBa-opleiding zorgverbreding en remediërend leren en onderzoeksmedewerker van de expertisecel Education for all.

Klasmanagement is zorgen voor gewenst gedrag, eerder dan omgaan met ongewenst gedrag. Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet geven zeer praktische handvaten om leerkrachten te ondersteunen bij hun zoektocht naar goed evenwicht in hun klasmanagement. De focus ligt telkens op het handelen van de leerkracht, we kijken grondig naar werkende elementen als handelen vanuit een netwerk, kiezen voor aanwezigheid, non-verbaal klasmanagement, regels-straffen en belonen in perspectief van nieuwe autoriteit. De rol van directie als bepalende factor op schoolniveau en coach van leerkrachten komt uiteraard aan bod.

Duur sessie:2 uur

 

6: De kracht van enthousiasme: hoe je enthousiasme behouden en vergroten anno 2018? - Wen Geerts, trainer, opleider, coach, www.kanteling.be

Wat maakt jou als directeur enthousiast en durf je daar op inzetten? Welke activiteiten zorgen ervoor dat je in flow bent? Wat is daarvan het effect op jezelf, je leerkrachten en je leerlingen? Hoe ga je om met de taken die moeten gebeuren maar waarvan je energie wegloopt? Wat zijn de valkuilen van over-enthousiasme? Hoe rijm je enthousiasme en werkbare onverschilligheid als directeur? (Ignaas Devisch)
In deze 2 uur durende interactieve sessie gaan we met deze vragen aan de slag. Met een aantal gerichte tussenkomsten komen we tot zelfreflectie en formuleren we enkele actiepunten die tot stand komen omdat uw en mijn enthousiasme elkaar zullen vinden…

Duur sessie: 2 uur 

 

7: Doe het eens op mijn manier! Differentieer in leerstijlen! - Fabienne Geuens,  onderwijzeres, interne zorgbegeleider en integratief psychotherapeut van opleiding, coördinator bij Vlajo, Vlaamse Jonge Ondernemingen

Iedereen heeft een voorkeurstijl om het leerproces te starten, een manier van omgaan met leerstof en leeractiviteiten. Sommigen leren eerst door veel vragen te stellen. Anderen gaan liever meteen aan de slag en leren door het te doen. 
Laten we de uitdaging aangaan om vanuit jouw eigen stijl een aanpak te vinden waarin de leerstijlen van jouw leerlingen/collega’s zoveel mogelijk aangesproken worden.
Tijdens deze workshop komen volgende inhouden aan bod: 

  • De uitdaging bestaat erin om als leerkracht/directie de verschillende kwaliteiten van jouw leerlingen/collega’s te interpreteren en te nuanceren.
  • Hoe ga ik in de dagelijkse praktijk om met de verschillende kwaliteiten van kinderen en wat levert dit op?
  • Wat is de leercirkel? 
  • Wat is mijn eigen leer(kracht)stijl ? Wat zijn de kwaliteiten en de valkuilen?
  • ... 

Je krijgt kapstokken aangereikt om ruimer naar jezelf, collega’s en kinderen te kijken. Op een actieve en veilige manier word je geconfronteerd met jezelf en jouw aanpak. Via enkele aandachtspunten zet je meer in op kwaliteiten van kinderen/collega’s . Dit alles aan de hand van de leerstijlen en de leercirkel van Kolb.

Duur sessie: 2 uur 

 

8: Aan de slag met leermiddelen met accent op taalontwikkeling Frans - Greet van Mello, pedagogisch begeleider Katholiek onderwijs Vlaanderen

Tijdens deze werkwinkel verkennen we heel kort het ontwikkelveld taalontwikkeling Frans. We zoomen even in op enkele generieke doelen, leerlijnen of ontwikkelstappen die vragen oproepen. 
Daarna besteden we ruime aandacht aan volgende vragen: ‘Hoe zetten we allerhande leermiddelen optimaal in om de vooropgestelde doelen te bereiken en om het betekenisvol leren te stimuleren? Hoe kunnen we hierbij best inspelen op de diversiteit van elke leerkracht?’

Duur sessie: 2 uur

 

9: Hoe zie ik of mijn leraren ‘ZILLIG’ (bezig) zijn? - Bart Masquillier, pedagogisch begeleider Katholiek onderwijs Vlaanderen

Hoe zie ik dat leraren ZILLIG werken? Welke ontwikkeling streven ze na? Hoe betekenisvol en doelgericht zijn ze? Hoe geven ze ondersteuning en interactie? Aan de hand van een ‘eenvoudige’ kijkwijzer onderzoeken en ontwerpen we betekenisvolle arrangementen aan de hand van lesmateriaal.

Duur sessie: 2 uur

 

10: Samen onderwijsarrangementen maken met accent op muzische ontwikkeling - Kris De Ruysscher, pedagogisch begeleider Katholiek onderwijs Vlaanderen

Tijdens deze werkwinkel verkennen we heel kort het ontwikkelveld muzische ontwikkeling. We zoomen even in op enkele generieke doelen, leerlijnen of ontwikkelstappen die vragen oproepen. Daarna is er voldoende ruimte om zelf in de schoenen van de leerkracht te gaan staan en onderwijsarrangementen te maken met accent op muzische ontwikkeling.

Duur sessie: 2 uur

 

11: Zin in computationeel denken - Sabine Jacobs, Vital Nijst, Marcel Vanlommel, pedagogisch begeleiders Katholiek onderwijs Vlaanderen

Katholiek Onderwijs Vlaanderen trekt in het nieuwe leerplan voor het basisonderwijs volop de kaart van het zogenaamde ‘computationeel denken’. In het ontwikkelveld Ontwikkeling van wiskundig denken vinden we het doel Logisch en algoritmisch denken. In het ontwikkelveld Mediakundige ontwikkeling zien we in de leerlijn Mediamiddelen inzetten bij logisch en algoritmisch denken. Met wiskundig denken willen we in het nieuwe leerplan alle leerlingen stimuleren om hun wiskundige bagage te gebruiken om problemen op te lossen. We streven daarbij plezier en vertrouwen in hun eigen kunnen na. Moeten kinderen dan opgeleid worden tot programmeurs? Neen! In deze  werkwinkel lichten we toe wat computationeel denken betekent, waar we het in het leerplan terugvinden en hoe je ermee aan de slag kan op de klasvloer.

Duur sessie: 2 uur 

 

12: Aan de slag met leermiddelen met accent op de ontwikkeling van oriëntatie op de wereld - Jan Tilley, pedagogisch begeleider Katholiek onderwijs Vlaanderen

Tijdens deze werkwinkel verkennen we heel kort het ontwikkelveld ‘ontwikkeling van oriëntatie op de wereld’. We zoomen even in op enkele generieke doelen, leerlijnen of ontwikkelstappen die vragen oproepen. Daarna besteden we ruime aandacht aan volgende vragen: ‘Hoe zetten we allerhande leermiddelen optimaal in om de vooropgestelde doelen te bereiken en om het betekenisvol leren te stimuleren? Hoe kunnen we hierbij best inspelen op de diversiteit van elke leerkracht?’

Duur sessie: 2 uur

 

13: Door de bomen het bos nog zien? Van een lawine aan data naar verantwoord informatiegebruik - Nele Goethals, pedagogisch begeleider / navormer Dienst Identiteit en Kwaliteit Katholiek onderwijs Vlaanderen

Scholen signaleren dat er veel informatie op hen afkomt. Ze geven aan door de bomen het bos niet meer te zien. Tegelijk willen scholen op een gefundeerde manier tot beleidsbeslissingen komen.
'Waarom doen we wat we doen en doen we dat goed?'
In het eerste deel gaan we aan de slag met een casus over het herbekijken van het huiswerkbeleid in een basisschool. Op die manier leren we enkele basisprincipes rond datageletterdheid kennen. Deze school verzamelde zelf de gepaste informatie, maakte analyses en kwam tot conclusies.
Vanuit de overheid worden ook heel wat data aangeleverd: er zijn de databundels en dataloep, daarnaast krijgen scholen ook instellingsprofielen bij een doorlichting. In het tweede deel gaan we na hoe  die verschillende databronnen zich verhouden en wat je er als school mee kan doen?
We verkennen de gegevens op ‘mijn onderwijs’ voor de eigen school. Daartoe breng je het volgende mee naar de sessie:

  1. Elektronische identiteitskaart en gekende pincode van 4 cijfers (of token)
  2. Aangesloten elektronische kaartlezer en eigen laptop waarop kaartlezer werkt (of laptop met geïntegreerde kaartlezer)
  3. Toegang tot ‘mijn onderwijs’, eventueel nog te installeren E-id Software, te installeren via http://eid.belgium.be/en/using_your_eid/installing_the_eid_software

Duur sessie: 2 uur