Aanmelden
Laden…

Even geduld...

84141-team Loopbaanbegeleiding van personeelsleden: een handleiding voor evaluatoren

Doelstellingen:

De deelnemers kunnen:

 • Evaluatoren vertrouwd maken met de decretale evaluatieprocedure en het juridisch-technisch kader van functioneren en evalueren.
 • Evaluatoren bewust maken van het belang van een gelijkgerichte visie op loopbaanbegeleiding en hen ondersteunen in het opstellen van stappenplannen hiervoor.
 • Evaluatoren laten reflecteren over hun modellen van functiebeschrijvingen en hen, indien nodig, aanzetten tot bijsturing.
 • Evaluatoren laten reflecteren over het beleid betreffende onthaal en begeleiding van personeelsleden en hen, indien nodig ondersteuning bieden bij het bijsturen ervan.
 • Evaluatoren ondersteunen in het opstellen van stappenplannen en begeleidingsinitiatieven voor de coaching en ondersteuning van personeelsleden.
 • Interne medewerkers die instaan voor de begeleiding van leerkrachten vaardig(er) maken in coaching.
 • Aanreiken van methodieken om het eigen functioneren van en door leerkrachten te verbeteren.
Doelgroep:

Centrumbesturen/Directieteams CVO’s

Aanbieder: Vlaamse Dienst Katholiek Volwassenenonderwijs i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI) en het Departement Onderwijs afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Inhoud:

De kwaliteit van een centrum wordt sterk bepaald door de kwaliteit van haar personeelsleden. Centra dienen bij hun interne kwaliteitszorg dus ook aandacht te hebben voor de aanvangs- en verdere loopbaanbegeleiding van hun personeelsleden. Uiteraard zal niet alleen bij de aanwerving, maar gedurende de gehele loopbaan blijvende zorg noodzakelijk zijn om personeelsleden te begeleiden in hun groei en professionalisering. Hierbij zullen de functiebeschrijving, functionerings- en evaluatiegesprekken een belangrijk instrument zijn. Omdat personeelsleden rechten opbouwen voor het centrumbestuur wordt best binnen het centrumbestuur een gelijkgerichte visie op personeelsbeleid ontwikkeld. Deze teamgerichte trajectbegeleiding doorloopt het hele traject: van sollicitatie over aanwerving, naar tijdelijke aanstelling van doorlopende duur en vaste benoeming. Hierbij worden in een stappenplan mogelijke begeleidingsinitiatieven voorgesteld. Er wordt ook ruim aandacht besteed aan het opstellen van correcte functiebeschrijvingen en aan het goed gebruik van functionerings- en evaluatiegesprekken.

Strategie en methode:

In nauwe samenwerking met de stafdienst van VDKVO en na overleg met het begeleidingsteam werd een visietekst ontwikkeld over de loopbaanbegeleiding van personeelsleden tijdens hun eerste jaren van een aanstelling in een centrum voor volwassenenonderwijs. Deze handleiding voor evaluatoren is gepubliceerd als Mededeling M-VDKVOO-2012-V01. Het is de bedoeling om deze visie te implementeren in centra voor volwassenenonderwijs.

Daarnaast voorzien we in een vervolgtraject waarbij de klemtoon gelegd wordt op het coachen van meer ervaren leraren.

We hanteren hierbij de volgende werkwijze:

 1. Twee begeleiders volwassenenonderijs zullen deze teamgerichte vorming brengen op maat van de centra voor volwassenenonderijs omdat niet elke centrum even ver staat in het tra-ject van coachen, functioneren en evalueren. Elke nascholingssessie zal in principe vooraf-gegaan worden door een intakegesprek. De nascholingen vinden plaats in centrum zelf.
 2. Centra hebben vaak erg gerichte vragen rond functioneren, evalueren en het volgen van correcte procedures. Een stafmedewerker (Kurt Berteloot, directeur VDKVO) zal in het kader van deze teamgerichte vorming en specifiek over deze materie de nascholers en de evaluatoren bijstaan met juridisch advies.

In bepaalde gevallen zal een beroep gedaan worden op externe experts. We denken hierbij bijvoor-beeld aan scholen die nog training willen rond gesprekstechnieken (bij functionerings- en evaluatie-gesprekken) of rond coaching.  

Bijkomende info:

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

De deelnemers zijn bij voorbaat lid van VDKVO. Niet leden die toch
willen deelnemen richten hun specifieke aanvraag aan roeland.vankerckhove@vsko.be.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 50 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 150 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Op afspraak
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.