Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Doelstelling

Met dit nascholingsproject willen we inspelen op maatschappelijke tendensen waarbij er steeds meer aandacht is voor het gebruik van data. Met dit project willen we de kwaliteitsontwikkeling en beleidsvoering binnen een school versterken door waar dit zinvol is, gebruik te maken van data. Heel concreet is het de bedoeling om beschikbare databronnen (o.a. databundels en instellingsprofielen) te verkennen, een focus te vertalen in onderzoeksvragen, de geschikte data te selecteren, kritisch te evalueren, te analyseren, te interpreteren en conclusies te trekken in termen van beleidsopties. Het nemen van maatregelen op basis van deze resultaten en het evalueren van die maatregelen is een doel op langere termijn. 

Doelgroep

We richten ons op kernteams van een school/scholengemeenschap bestaande uit enkele mensen van het beleidskader: bestuurders, algemeen directeurs, coördinerend directeurs, directeurs, adjunct-directeurs, TAC en (andere) beleidsmedewerkers (kwaliteits- en zorgcoördinatoren, TA, …). Daarnaast kan het interessant zijn een ICT-coördinator en/of een secretariaatsmedewerker, vertrouwd met databeheer, te betrekken. Ook geïnteresseerde leraren kunnen hieraan deelnemen.

Planning

Concreet bieden we drie mogelijkheden aan: scholen kunnen kiezen voor een standaard traject, een flexibel traject op maat of enkel voor twee plenaire studiedagen.

1. Het standaard traject

In dit traject doorlopen we met een datateam uit de school/SG de onderzoekscyclus. Het bestaat daarom uit drie plenaire studiedagen, een intakegesprek en vier schoolsessies. De schoolsessies vinden plaats op school, met het datateam. Voor de studiedagen wordt de locatie nog meegedeeld. In de schoolsessies kan er afgeweken worden van de vooropgestelde planning, naargelang de noden en vragen van de school of scholengemeenschap.

2. Een flexibel traject op maat

Voor dit traject zijn er een minimum aantal sessies (inclusief doelen) vastgelegd: een intakegesprek, deelname aan het voormiddaggedeelte van de studiedagen 1 en 2, één schoolsessie (bv. om alleen de databundels te leren lezen).

Dit minimumpakket kan worden aangevuld met maximum 3 schoolsessies. Het aantal is afhankelijk van de doelen die de school wil bereiken. De invulling wordt vooraf afgesproken met de nascholer en pedagogisch begeleider.

3. De plenaire studiedagen ‘Een lawine van data: overspoeld raken of weerbaar worden?’

Een school kan ervoor kiezen om enkel aan te sluiten bij de eerste twee plenaire studiedagen. Inschrijvingen gebeuren automatisch voor de beide tegelijk. De namiddagen zijn facultatief.