Aanmelden
Laden…

Even geduld...

D1        Hoe breed kan de schoolpoort geopend worden en hoe kunnen scholen hun aansprakelijkheid beheersen?
Kristof Veekmans en Ludo Baens, Departement Onderwijs & Vorming

Nu werkplekleren meer en meer een belangrijke plaats in het onderwijs krijgt, worden er nieuwe vragen op de scholen afgevuurd. Hoe ver reikt haar aansprakelijkheid wanneer ze diverse vormen van buitenschoolse praktijk (stage, praktijkles op verplaatsing, time-out, enz.) organiseert? In welke mate mag ze producten (bv. voeding, schrijnwerkerij, e.d.) en commerciële diensten (bv. tuin- of auto-onderhoud, bouwwerken, …) aanbieden aan derden? Met welke onderwijs- en niet-onderwijsgebonden regelgeving (welzijnsregelgeving, economisch recht, …) moet ze dan rekening houden? Hoe zit het met aansprakelijkheid? Tijdens deze thematische, interactieve infosessie, wordt aan de hand van theorie en casussen op maat van het buitengewoon onderwijs het juridische kader geschetst waarin een BuSO-school terechtkomt en hoe zij haar aansprakelijkheid kan beperken.

Extra info: deze sessie duurt 3 uur – max. 25 deelnemers (herneming sessie woensdag)

D2        Straffen en belonen door de bril van de zelfdeterminatietheorie.
Nathalie Aelterman, postdoctoraal onderzoeker FWO bij de Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie, faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen, Universiteit Gent

Verdiepende sessie op basis van de inleidende lezing ‘Vitamines voor groei: van moetivatie naar motivatie, het ABC van de groei en de zelfdeterminatietheorie. Hoe jongeren motiveren en stimuleren om te groeien in het leven?’

Extra info: 2 x dezelfde sessie van 1,5 uur voor verschillende deelnemersgroepen - max. 25 deelnemers

D3        De uitwerking van een nieuw stageconcept in De Ast, secundaire school voor basisaanbod en type 9, OV3
Joceline Desaegher, De Ast - Poperinge

Binnen de visie van handelingsgericht werken en ‘leren zichtbaar maken’ werkten we in onze school aan een nieuw stagetraject waarbinnen empowerment en het in handen nemen van het eigen leertraject bij de leerling-stagiair centraal staat. Daarenboven vergroten we de betrokkenheid van ouders, zorgen we voor verduidelijking in documenten, zetten we sterk in op zelfreflectie en een betere match tussen stageplaats en stagiair.

Extra info: 2 x dezelfde sessie van 1,5 uur voor verschillende deelnemersgroepen - max. 20 deelnemers

D4        Buitengewoon Onderwijs in BOS: een kans of een bedreiging?
Isabelle Dobbelaere, Dienst Bestuur & Organisatie, Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaat voor bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting. Het onderwijs van vandaag en van de toekomst staat voor steeds grotere uitdagingen. De samenleving wordt complexer, het voorbereiden van kinderen en jongeren op deze samenleving wordt zo ook een meer complexe opdracht. Bovendien kent men een steeds groeiende juridisering van het onderwijs en van de samenleving in het geheel. Scholen zijn als (middel)grote vzw’s onderworpen aan heel wat regelgeving. Katholiek Onderwijs Vlaanderen gelooft dat het bundelen van krachten op bestuurlijk niveau scholen meer in staat moet stellen de uitdagingen van vandaag en van de toekomst het hoofd te bieden.

Ook scholen voor buitengewoon onderwijs zullen zich moeten positioneren in deze grotere bestuurlijke gehelen. Dit is/blijkt geen evidentie. In deze werkgroep worden een aantal mogelijkheden onder de loep genomen. Uiteraard is er ook ruimte voor reflectie en discussie.

Extra info: 2 x dezelfde sessie van 1,5 uur voor verschillende deelnemersgroepen - max. 20 deelnemers

D5        Co & Co samen voor de klas: een meerwaarde? Zes modellen van co-teaching in het pre-waarborgproject en eerste bevindingen

Annemie Jennes, Dienst Lerenden, Katholiek Onderwijs Vlaanderen

In het pilootproject ‘samen sterker op de klasvloer’ met middelen van de pre-waarborgregeling trekken we resoluut de kaart van ‘co-teaching’. Co-teaching gebruiken we hier in de context van inclusief onderwijs waarbij een leerkracht gewoon basisonderwijs en een personeelslid uit het buitengewoon basisonderwijs samen een co-team vormen. Hoe krijgt co-teaching in dit project vorm? We bespreken zes modellen van co-teaching, eerste bevindingen en het perspectief van co-teachers én leerlingen.

Extra info: alleen van 11.30 – 13 uur - max. 25 deelnemers (herneming sessie woensdag)