Aanmelden
Laden…

Even geduld...

In het nascholingsproject ‘Als team samen werken aan het project van de katholieke dialoogschool’ kiest het team voor een concretisering van een van de volgende drie modules.

Module 1

Verkennen

Wat is een katholieke dialoogschool en hoe situeert onze school zich in dat denkkader?

(min. 1 sessie)

Module 2

Trajectmatig expertise opbouwen

Welke stappen zetten we met ons team in de richting van een katholieke dialoogschool?

Hoe gaan we concreet aan de slag?

(min. 4 sessies)

Module 3

Thematisch uitwerken

In het groeiproces van onze school als katholieke dialoogschool ervaart het team een welbepaald thema als een bijzondere zorg.

Welke stappen zetten we met ons team in de behartiging van dat thema vanuit het denkkader van de katholieke dialoogschool?

(1 à 3 sessies)

Doelstellingen:

1)   Het begrip ‘katholieke dialoogschool’ in groep verkennen, verdiepen en zich eigen maken.

2)   Een open gesprek over de katholieke dialoogschool ingang doen vinden op school. Communicatie en overleg op levensbeschouwelijk vlak optimaliseren om zo de kwaliteit van samenleven en –werken te bevorderen en de sociale samenhang te verstevigen.

3)   Met het team op zoek gaan naar aanwezige denkpatronen en realisaties op het vlak van identiteit (identiteitsonderzoek).

4)   Het christelijke verhaal en de katholieke bronnen laten klinken, hertalen en verankeren in het opvoedingsproject.

5)   Het beleidsvoerend vermogen van de school versterken door te reflecteren op de eigen (christelijke) identiteit en de concrete beleving op school. Het helder formuleren van de christelijk geïnspireerde identiteit van de school met een intern en een extern doel. Intern is het de bedoeling dat de heldere en gedragen formulering leidt tot een grotere betrokkenheid van het personeel bij de school (positieve identificatie). Extern is het de bedoeling dat ze bijdraagt tot de herkenbaarheid van de school als katholieke dialoogschool.

6)   Met het team nadenken over en implementeren van de geïntegreerde aanpak van bepaalde thema’s in het kader van de katholieke dialoogschool.

Strategie en methode:

 • De school of scholengemeenschap kiest voor een module (1, 2 of 3).
 • De school of scholengemenschap stelt een kernteam samen.
 • In een intakegesprek wordt de beginsituatie en de eigenheid van de school verkend en wordt de specifieke vraag van de school of scholengemeenschap verduidelijkt (zelfverheldering).
 • Via diverse werkvormen zoekt het team onder leiding van de nascholer naar beantwoording van zijn specifieke vraagstelling en worden de doelstellingen van het project nagestreefd.
 • Een team dat kiest voor de module 1, wijdt zich op verkennende wijze aan de doelstellingen 1 tot 4.
 • Een team dat kiest voor de module 2, bouwt in een langer traject expertise op en wijdt zich behalve aan de doelstellingen 1 tot 4 ook aan doelstelling 5.

Een volledig traject omvat de volgende stappen:

 • de aanwezige bronnen en waarden op het vlak van identiteit van de school naar boven halen en specificeren;
 • de inspiratie en de krachtlijnen van de katholieke dialoogschool leggen bij de aanwezige bronnen en waarden van de eigen school;
 • het eigen opvoedingsproject analyseren in het licht van de keuzes vanuit een katholieke dialoogschool;
 • de verzamelde reflecties en gemaakte keuzes samenvatten in een engagemenstverklaring/visietekst;
 • samen zoeken naar implementatie van de hernieuwde identiteitsverklaring naar het ganse team, de leerlingen, de verschillende werkgroep, naar visualisering en profilering.

Een team dat opteert voor de module 3, kiest een thema uit een reeks van mogelijkheden en wijdt zich behalve aan de doelstellingen 1 tot 4 ook aan de doelstelling 6. De keuzemogelijkheden zijn:

 • Pastoraal op school vernieuwen
 • Verlies en rouw op school
 • Stille en sacrale ruimte
 • Pastoraal en levensbeschouwelijke diversiteit