Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Keuzewerkgroepen donderdag 31 januari van 11.00 tot 12.30 uur:

1. GOL(L)D -concept: Een ondersteuningsconcept gericht op activerend ondersteunen van leraren in het omgaan met diversiteit

Er wordt de laatste jaren meer ingezet op ondersteuning van de leraar. Het GOL(L)D-concept tracht daar reeds tien jaar een antwoord op te bieden door een hanteerbaar en praktisch kader te bieden voor ondersteuners. Tijdens de workshop wordt het ondersteuningsconcept voorgesteld, worden de werkzame ingrediënten voorgesteld en worden een aantal handelingsgerichte strategieën meegegeven.

Inge Van de Putte en Elisabeth De Schauwer, Ugent Vakgroep Orthopedagogiek

2. Inclusie met een dubbelspoor: een gewoon – buiten - gewoon parcours

Mabel volgde een traject van 10 jaar inclusief onderwijs van kleuter tot 6e leerjaar. Omwille van Mabel haar communicatieprobleem waren er bij de overstap naar het gewoon secundair onderwijs veel vraagtekens en zorgen. Vanuit het gewoon onderwijs op haar vertrouwde lagere school het parcours in BuSO verkennen was een optie. De ouders van Mabel, de zorgcoördinator van de reguliere basisschool, de pedagogisch directeur van de BuSO-school en de coördinator van de inclusie-ondersteuning nemen jullie mee in een authentiek en boeiend verhaal over vallen en opstaan in dit buiten-gewoon parcours. Zij getuigen over hun samenwerking ouders-gewoon-buitengewoon onderwijs, over afstemming, communicatie, transparantie, over zoeken naar onderwijs-en ondersteuningsbehoeften, over geloof in de leerkracht en geloof in de mogelijkheden van Mabel en haar omgeving.

Danny De Clercq, Carine De Bouvre (onder voorbehoud), Greet Ryckaert (onder voorbehoud), Petra de La Rivière en Mieke Meire, begeleider met specifieke opdracht IAC Vlaanderenbreed

3. Ons proces als ondersteuningsnetwerk om te komen tot een digitaal platform

Vanuit een flexibel werken met verschillende partners voelden we de nood om informatie te registreren.  De nieuwe wetgeving rond GDPR bracht alles in een stroomversnelling.  Hierdoor zijn we sinds dit schooljaar gestart met een DIgitaal PLatform voor ONdersteuningsnetwerken.  De kansen en de mogelijkheden die we momenteel zien en de uitdagingen voor de toekomst lichten we graag toe.

Ondersteuningsnetwerken VOKAN, Kempen Vrij en Antwerpenplus

4. Starten met een inclusief initiatief voor buitenschoolse opvang in een school voor buitengewoon onderwijs: een waardevolle uitdaging!

Het opstarten van een buitenschoolse opvang binnen de schoolmuren van een buitengewone basisschool: een uitdaging! We hebben het over de praktische organisatie (regelgeving rond infrastructuur, personeel, ratio’s, …) en over de inhoudelijke aanpak, van evenwicht zoeken tussen buitengewone zorg en gewoon samen spelen.

IBO Kakelbont en BuBaO Het Noordveld, Brugge

5. Hoe armoede je handelingsplanning kan verrijken: over gelijke kansen en wegnemen van barrières

(Kans)-armoede mag een volwaardige inclusie niet in de weg staan.

In deze werkgroep kijken we eerst naar de barrières die armoede opwerpt voor onze leerlingen en onze schoolorganisatie. Met de armoedebril kijken we naar handelingsplanning. Hoe blijven we alert voor armoede bij de brede beeldvorming in de beginsituatie? Hoe houden we rekening met diversiteit in de doelenfase? Hoe werken we barrières weg in de uitvoeringsfase? Hoe evalueren we onze acties?

Peter Bracaval en Dieter Hoedekie, pedagogisch begeleiders Dienst Lerenden, en Dominik De Keyser, pedagogisch begeleiderDienst Curriculum & Vorming – Team buo

6. Integrale Jeugdhulp en Persoonsvolgende financiering – het bos en de bomen

De jeugdhulpverlening in Vlaanderen is grondig hertekend. Het decreet integrale jeugdhulp moet ervoor zorgen dat kinderen, jongeren en hun ouders makkelijker de juiste hulp vinden. Jeugdhulp moet voor iedereen bereikbaar, beschikbaar, begrijpelijk, betaalbaar en bruikbaar zijn.” In deze werkgroep trachten we enerzijds een overzicht te geven op de integrale jeugdhulp en te duiden wat implicaties zijn van PVF. Zien we door het bos de bomen?

Tom Vermeulen, pedagogisch begeleider Dienst Lerenden en Hans Roofthooft, KOCA en afgevaardigde ARBuO vanuit het Vlaams Welzijnsverbond

7. Praktijkvoorbeelden van inclusie in gewone secundaire scholen met ondersteuning

De ondersteuningsnetwerken hebben tegelijkertijd als doel leerlingen met Specifieke Onderwijs Behoeften tot leren te brengen als de leerkrachten handelingsbekwaam te maken in het omgaan met leerlingen met SOB. De ondersteuningsnetwerken met expertise uit het buitengewoon onderwijs trachten inclusie te realiseren in co-creatie met de gewone scholen. Vanuit de visie op inclusie worden een aantal praktijkvoorbeelden uit het secundair onderwijs toegelicht met aandacht voor de kritische succesfactoren.

Luc Bosman, pedagogisch begeleider competentieontwikkeling regio Mechelen -Brussel

8. Zin in leren! Zin in leven! Voor alle leerlingen in de basisschool! Ervaringen met de uitbreiding 0-2,5.

Welke tools zitten er in ZiLL opdat alle leerlingen vanuit dit ordeningskader les kunnen krijgen? Wat zegt de overheid over het gebruiken van het leerplan ZiLL in Buo? We zoemen in op de uitbreiding 0-2,5. Op 18 januari 2019 kwamen de scholen samen die de uitbreiding 0-2,5 in proefversie hebben uitgetest. Els van Schelvergem bundelde hun opmerkingen en stelt deze voor. We bekijken samen enkele voorbeelden van de uitbreiding 0-2,5. Daarna gaan we in gesprek: bieden het ordeningskader, de generieke doelen en de uitbreiding 0-2.5 een meerwaarde voor onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsniveau 0-2,5? Kansen en valkuilen?

Voorwaarde: De deelnemers hebben een introductie van Zin in leren! Zin in leven! gehad en hebben kennis over het basisconcept en de samenhang binnen het ordeningskader.

Els Van Schelvergem, pedagogisch begeleider, Dienst Curriculum & Vorming – Team buo

9. Snelle interventies door ondersteuningsteams in de basisschool

De minister van onderwijs maakte op het einde van vorig schooljaar extra middelen vrij voor FAST-teams, met als doel leerkrachten en teams handelingsbekwamer te maken in het omgaan met moeilijker leerlingengedrag. Projecten in Kortrijk en Mechelen werden goedgekeurd. Deze projecten worden tijdens de workshop toegelicht. Ze geven een zicht op hun (voorlopig) proces van aanpak en laten enkele voorbeelden en praktijken zien.

FAST-teams

10. Ouders als partner: samen op weg

Ouderbetrokkenheid is een sleutel voor schoolsucces van leerlingen. Dit kan je in heel wat onderzoek lezen. Je leest er ook dat een groot draagvlak op school en wederzijds vertrouwen voorwaarden zijn voor een goede samenwerking met ouders. Bereik je je ouders moeilijk of bereik je niet alle ouders? Waardoor vinden ouders moeilijk de weg naar school? Hoe kijken ouders naar ‘inclusie’?

In deze vorming nemen we ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie onder de loep vanuit een theoretisch kader dat we meteen koppelen aan praktijkvoorbeelden en tools.

VCOV (Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen)

11. Redelijke aanpassingen op de werkvloer

Personen met een handicap werken veel minder in een betaalde job dan personen zonder handicap. Iedereen is het erover eens dat daar best verandering in komt. Dat mensen met een handicap dus meer inclusief gaan werken. Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid bundelde een aantal inspirerende voorbeelden van mensen met een handicap die een betaalde job uitvoeren. Bij elke praktijkvoorbeeld zetten we de spotlight op de redelijke aanpassingen die deze tewerkstelling mogelijk maken.

Jos Wouters, stafmedewerker Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid

12. Verbindend samenwerken ontstaan uit het ondersteuningsnetwerk Knooppunt West Ondersteuningsnetwerk regio Limburg

In het vrij ondersteuningsnetwerk Limburg staat verbindend samenwerken centraal. In knooppunt West doen we dit op een zeer actieve manier. Vanaf de start van het ondersteuningsnetwerk organiseren de directies van het buo een maandelijks overleg waarbij alle partners uitgenodigd worden. Tijdens deze bijeenkomst brengen we de directies van het gewoon onderwijs, zorgcoördinatoren/leerlingebegeleiders, CLB en PB samen. Het overleg heeft als doel elkaars noden te beluisteren en samen te zoeken naar oplossingen om zo te streven naar meer inclusief onderwijs en het sterker worden in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Door deze transparante samenwerking is er gedragenheid door alle partners. Dit maakt dat we een krachtigere ondersteuning kunnen bieden aan de school, de klas, de leerkracht en de leerling. Tijdens deze werkwinkel kan je kennismaken met de manier waarop we dit vormgeven.

Knooppunt West Ondersteuningsnetwerk regio Limburg