Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Integraal traject

Aan het eind van dit nascholingsproject kunnen de deelnemers:

Inleiding in vormingsconcept, leidraad so, leerplanconcept en -opbouw
 • de krachtlijnen van het vormingsconcept, de leidraad so en het leerplanconcept en de opbouw herkennen

Praktijkonderzoek/reflecteren/PDCA

 • reflecteren in functie van eigen competentieontwikkeling
 • de eigen praktijk in vraag stellen en daarvoor goede onderwijsvragen stellen b.v. hoe kunnen we het evaluatiebeleid afstemmen op de nieuwe ideeën rond brede en oriënterende eerste graad
 • gericht informatie verzamelen die betrouwbaar en valide is om een antwoord te formuleren op aangereikte onderwijsvragen
 • de verzamelde informatie op een passende manier analyseren en interpreteren en conclusies formuleren voor de eigen onderwijspraktijk
Vormingsconcept 
 • kijken en werken vanuit een gedeelde visie op vorming en daarbij het vormingsconcept en de wegwijzers voor vorming hanteren
 • reflecteren over wat het vormingsconcept zou kunnen betekenen voor de uitrol van de modernisering SO binnen de eigen schoolcontext
Visie van de school op de observerende en oriënterende eerste graad
 • bij alle keuzes (ook voor de uitrol van de observerende en oriënterende eerste graad) vertrekken vanuit het schooleigen pedagogisch project
 • een strategie uittekenen om een eigen kwaliteitsontwikkeling op te zetten bij het uitwerken van een observerende en oriënterende eerste graad op niveau van beleid en praktijk van de school
Kwaliteitsontwikkeling
 • reflecteren over wat kwaliteitsvolle vorming voor de eigen school inhoudt aan de hand van de 5 kwaliteitsvragen die opgenomen zijn in de leidraad so
 • krachtlijnen van kwaliteitsontwikkeling hanteren
Transversale doelen
 • een strategie uitzetten om de transversale doelen een plaats te geven binnen het curriculum.
Beheersingsniveaus,  differentiële doelen en de assen van verdieping
 • verdiepend omgaan met differentiële doelen, de 3 assen van verdieping en met verschillende beheersingsniveaus op school- en klasniveau
Digitale leidraad so en leerplantool
 • a.d.h.v. de digitale tool reflecteren op het nieuwe leerplanconcept en wat dit voor de school betekent i.f.v. het realiseren van goed onderwijs voor alle leerlingen
 • de digitale tools inzetten om kwaliteitsvolle keuzes te maken op niveau van beleid en praktijk en om te reflecteren over het eigen professioneel handelen
Multi- en interdisciplinair werken
 • de mogelijkheden om multi- en interdisciplinair te werken verkennen en kansen ontdekken om ermee in de eigen schoolpraktijk aan de slag gaan. 
Aandachtspunten voor een geslaagde implementatie
 • een transfer maken naar de eigen schoolcontext met zicht op de aandachtspunten voor een geslaagde implementatie
 • de inhouden en de werkvormen die aan bod komen (ook in het kader van veranderingsprocessen) toepassen binnen de eigen schoolcontext

Terugkomdag professionele leergemeenschappen (aansluitend op integraal traject)

 
Kenmerken van een professionele leergemeenschap en duurzaam professionaliseren
 • uitwisselen van ervaringen en expertise vanuit opgezet praktijkonderzoek
 • samen met anderen vanuit een systematiek reflecteren over de eigen onderwijspraktijk
 • komen tot co-creatie

Partieel traject

 
Inleiding in vormingsconcept, leidraad so, leerplanconcept en -opbouw
 • de krachtlijnen van het vormingsconcept, de leidraad so en het leerplanconcept en de opbouw herkennen
 • reflecteren over hoe de leidraad so in de eigen school kan ingezet worden om de schoolontwikkeling te optimaliseren
Vormingsconcept (korte introductie)  
Kwaliteitsontwikkeling
 • reflecteren over wat kwaliteitsvolle vorming voor de eigen school inhoudt aan de hand van de 5 kwaliteitsvragen die opgenomen zijn in de leidraad so
Transversale doelen
 • de transversale doelen herkennen en beseffen ze dat dit een plaats moet krijgen binnen het curriculum
Digitale leidraad so en leerplantool
 • de krachtlijnen van de leidraad so en het leerplanconcept hanteren

Specifieke trajecten wetenschappen & techniek en beeld & muziek

 
Inleiding in vormingsconcept, leidraad so, leerplanconcept en -opbouw
 • de krachtlijnen van het vormingsconcept, de leidraad so en het leerplanconcept en de opbouw herkennen
Leerplanimplementatie
 • inzicht in het interdisciplinair leerplan
 • de leerdoelen van het interdisciplinair leerplan verbinden met de onderwijspraktijk
 • hun eigen praktijk onderzoeken op mogelijkheden om interdisciplinair te werken
 • mogelijkheden om samen te werken met collega’s zien en benutten
 • reflecteren over de aandachtspunten voor een geslaagde implementatie