Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LDD Dag van differentiatie - SAVE THE DATE 26/10/2020

Doelstellingen:
 • Leerkrachten maken kennis met de basisprincipes van differentiatie 
 • Leerkrachten verkennen verschillende differentiatiemethodieken 
 • Leerkrachten gaan op zoek naar concretisering voor de eigen lespraktijk. 
 • Leerkrachten leren van elkaar 
Aanbieder: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • 09.00 - 10.00 uur: Welkom en Keynote Prof. dr. Katrien Struyven (UHasselt)
  Diversiteit is een gegeven. In elke klas. Binnenklasdifferentiatie steunt op diversiteit als meerwaarde voor het leren.
  Een hefboom voor ‘ieders leer-kracht'.
 • 10.30 - 11.30 uur: Werkwinkels reeks I
 • 13.00 - 14.00 uur: Werkwinkels reeks II
 • 14.30 - 15.30 uur: Werkwinkels reeks III
Workshops:
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
maandag 26 oktober 2020 van 10:30 tot 11:30
Differentiatie door portfolio en online tools
Spreker: Wouter Janssen

Leren kan je vaak het best op je eigen tempo. We bespreken daarom een portfolio, waarbij leerlingen zelf kiezen waar ze aandacht aan willen besteden (grammatica, woordenschat, vaardigheden) en ook zelf hun teksten mogen kiezen. Daarnaast gebruik tonen we een aantal online tools waarbij je teksten op verschillende niveaus kan laten lezen door de leerlingen. 

Doelgroep: leerkrachten moderne vreemde talen

Differentiëren in de lessen muziek. (geen opname mogelijk)
Spreker: Francine Drijkoningen

In de lessen muziek kunnen we differentiëren door de manier waarop we omgaan met verschillen tussen leerlingen binnen een klasgroep.

Doelgroep: leerkrachten MO

Doelstellingen: alle leerlingen een bepaald niveau te laten behalen door te variëren qua aanpak, subdoelen, voorkennis, voorkeur, interesse, leerstof, instructie, leerstijl. Hierbij houden we rekening met geslacht, leeftijd, persoonlijkheid, intelligentie, functiebeperking, thuistaal, tijd, extra zorg, toetsing, beoordeling …

Deze gevarieerde aanpak zorgt voor succeservaringen.

Co-teaching en differentiatie: opstart en good practice
Spreker: Evy Nijs, Kristel Verjans, Conny Witters

Een enthousiast en innoverend team van onze tweede graad (verschillende vakken en onderwijsvormen) werkt sinds drie schooljaren samen op het vlak van co-creatie en co-teaching om zo mekaar te inspireren en de leerlingen efficiënte vormen van differentiatie aan te bieden. Graag stellen wij het concept SAM (samen leren, samen creëren, samen lesgeven) met al zijn praktische voordelen, uitdagingen en soms ook valkuilen aan u voor. Ook willen we even stilstaan bij de verschillende vormen van differentiatie die wij inzetten met tal van inspirerende good practices met en zonder digitale tools. 

Doelgroep: Leerkrachten, coördinatie, directie secundair onderwijs.

De voorbeelden zijn geschikt voor alle graden, maar wij gebruiken ze momenteel vooral in de tweede graad.

Doelstellingen: 

Op het einde van de sessie weet u meer over …

 • een concept dat leerkrachten samenbrengt om zo aan vakinhoudelijke en vakoverschrijdende intervisie en uitwisseling te doen
 • allerlei vormen van differentiatie (zowel met als zonder digitale tools)
In het belang van de leerlingen: met de voetjes op de grond – differentiatie is de max!
Spreker: Wouter Schelfhout

Over differentiatie wordt momenteel veel geschreven en gesproken. Je zou bijna denken dat er iets nieuws werd uitgevonden... In deze sessie willen we aantonen dat differentiëren niet meer (maar ook niet minder!) is dan 'goed lesgeven’ waarbij je inspeelt op leerpsychologische processen bij de leerlingen.

We doen dat vanuit een handig, eenvoudig en gevalideerd reflectiemodel: MACSE, waarbij rekening wordt gehouden met de hoofddimensies van kwaliteitsvol lesgeven: Motiveren, Activeren, Coachen en Structureren. Eigenlijk beseft elke goede leraar het belang van deze dimensies en tracht erop in te spelen. Maar elke leraar met wat ervaring beseft ook de moeilijke evenwichtsoefeningen (vandaar de E) die hierbij moeten worden gemaakt: naast gerichte aandacht voor differentiatie zijn er ook andere essentiële aandachtspunten. Tijdens deze sessie gaan we hier praktijkgericht en interactief op in.

Doelgroep: leraren secundair onderwijs

Doelstellingen:

 • De deelnemers ervaren dat differentiëren deel uitmaakt van goed lesgeven.
 • De deelnemers maken kennis met de hoofddimensies van kwaliteitsvol lesgeven.
 • De deelnemers ervaren op een interactieve manier dat differentiëren een moeilijke evenwichtsoefening is.
Handelingsgericht werken: Weer iets nieuws of doen we het al?
Spreker: Wim Govaert

Handelingsgericht werken en denken vertrekt vanuit 7 uitgangspunten. Deze maken duidelijk dat zorg bieden aan leerlingen een teamgerichte zaak is, een zaak waar elke leerkracht (op zijn eigen niveau, met zijn eigen kunnen) mee aan dient te werken. Bij handelingsgericht werken staat niet het probleem van de leerling centraal staat, maar wel zijn behoeften op onderwijskundig vlak: wat heeft dit kind bij deze leerkracht op dit moment nodig om…? Het allerbelangrijkste is misschien nog wel dat dit model vanuit de positieve kanten van zowel leerling, ouders als leerkracht vertrekt. Wat zijn de sterke kanten waarop de leerling kan terugvallen? Wat kan ik als leerkracht zeer goed dat deze leerling verder kan helpen? Waarin zijn de ouders sterk zodat ze hun kind verder kunnen begeleiden? Uiteraard ben jij als leerkracht hierbij een onmisbare schakel. Jij bent degene die het moet doen. Maar wat heb jij nu nodig om te kunnen inspelen op de onderwijsbehoeften van de leerling? Wat zijn jouw ondersteuningsbehoeften?

Tijdens deze sessie wil Wim Govaert de expertise die er opgebouwd is in zijn school delen met de leraren die aan deze workshop deelnemen.

Doelgroep: alle leraren secundair onderwijs

Doelstellingen: 

 • De leraren maken kennis met de principes van handelingsgericht werken
 • De leraren maken kennis met de M-cirkel
 • De lesgever en leraren delen good practices met elkaar
... ik maak geen keuze uit deze reeks
Spreker: /

-

Aanbod workshops sessie 2 deel 1
maandag 26 oktober 2020 van 13:00 tot 14:00
Tips en tricks om te differentiëren binnen een éénuursvak
Spreker: Patrick Noelanders

Aan de hand van concrete voorbeelden gaan we hands-on aan de slag met mogelijkheden tot differentiëren binnen de context van het vak aardrijkskunde.

Doelgroep:

 • leraren so aardrijkskunde, natuur & ruimte en natuur, ruimte & techniek 

Doelstellingen: 

 • leraren weten wat differentiëren is 
 • leraren weten op welke manieren men aan differentiatie kan doen 
 • leraren kunnen verschillende manieren van differentiëren inzetten bij hun lessen aardrijkskunde. 
 • leraren weten op welke manieren men kan differentiëren binnen de evaluatie. 
Differentiëren binnen personenzorg / maatschappij en welzijn
Spreker: Barbara Frère

Elke maand wordt in een school gedurende een volledige dag een leerlab georganiseerd. Op deze dag is het de bedoeling dat de leerling zaken inoefent die zij/hij nog niet goed onder de knie heeft. De leerling heeft de regie in handen en bepaalt wat nodig is om zich te kunnen voorbereiden op een volgend evaluatiemoment of een volgende stage. De leerkracht is hierbij coachend aanwezig. Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de input van de “peers”. Tijdens en na elke activiteit wordt door de leerling gereflecteerd. Op die manier kan hij/zij het eigen leerproces sturen. 

Doelgroep: 

 • leerkrachten maatschappij en welzijn (D/A – A) en personenzorg

Doelstellingen: 

 • Een voorbeeld van goede praktijk in het kader van differentiatie in tempo, werkvorm en feedback stellen.  
 • De deelnemers verwerven inzicht in de voordelen van het gedifferentieerd werken als voorbereiding op stage/evaluatie.  
 • De deelnemers ervaren ook de voordelen van het eigenaarschap vooral bij leerlingen te leggen.  
Voorstelling van het onderzoeksproject Hist-o-Max (leraren geschiedenis)
Spreker: Els Vinckx (Henk Byls en Joost Hansen)

Maximale ontwikkelingskansen realiseren in het geschiedenisonderwijs van de eerste graad secundair onderwijs via innovatieve differentiatiestrategieën”

In Vlaanderen vormen de recente onderwijshervormingen een grote uitdaging voor geschiedenisleerkrachten. Sommige onder hen zijn ervan overtuigd dat de nieuwe visie en vooral ook de diverse instroom van leerlingen differentiatie noodzakelijk maakt. Velen zien echter nog niet hoe ze in de beperkte tijd van een één- à twee-uursvak kunnen differentiëren. Beide groepen geven aan dat goede voorbeelden ontbreken.

Met ‘Hist-o-max’ willen we de Vlaamse geschiedenisleerkrachten helpen om vanuit hun specifieke beginsituatie leerlingen te remediëren om de eindtermen historisch bewustzijn te begrijpen en andere leerlingen uit te dagen. Welk onderzoek en good practices uit andere mens- en maatschappijvakken zijn vertaalbaar naar het geschiedenisonderwijs?

Doelgroep: leraren geschiedenis uit alle graden

Doelstellingen:

 • Voorstellen van de instaptoets geschiedenis ontwikkeld in het kader van onderzoeksproject lerarenopleiding Geschiedenis (TMM en PXL) 1ste graad secundair onderwijs;
 • Zinvol peilen van de beginsituatie historisch bewustzijn via een instaptoets;
 • Resultaten van de instaptoets analyseren en gebruiken in functie van de nieuwe eindtermen eerste graad.
Differentiëren binnen het vak Nederlands via co-teaching (geen digitale verspreiding van de opname!)
Spreker: Leen Maes & Elise Wagemans

Twee gemotiveerde ervaringsdeskundigen trachten in deze sessie een beeld te geven van hoe zij van co-teaching een werkvorm proberen te maken die heel wat mogelijkheden biedt om te differentiëren. Met twee voor de klas creëer je ruimte om te differentiëren wat betreft interesse en niveau van leerlingen, werkvormen, evaluatie en remediëring. Verwacht geen theoretische toelichting van wat co-teaching precies inhoudt, maar wel een heel concrete toepassing ervan binnen het vak Nederlands. 

Doelgroep: leerkrachten Nederlands

Doelstellingen: 
 • Op het einde van deze sessie ga je naar huis met ‘goesting’ om deze werkvormen uit te proberen, ben je je bewust van de valkuilen en eindeloze mogelijkheden die co-teaching met zich meebrengt.

Differentiatie in wiskunde en wetenschappen
Spreker: Nick Van Stappen

Je maakt kort kennis met onze schoolstructuur (Kindsheid Jesu) en ontdekt mogelijkheden om te differentiëren binnen en buiten een sterk heterogene klasgroep: 

 • co-teaching binnen een les wiskunde: de vlinderleraar! 
 • differentiëren in het aanbod van oefeningen 
 • aanreiken van differentiatiebundels 
 • alternatieve motivatietrajecten 
 • zelfstandig werk 
 •  

Doelgroep: leerkrachten secundair onderwijs wiskunde – wetenschappen 

Doelstellingen: 

 • je ontdekt hoe je een heterogene klasgroep kunt motiveren 

 • je verkent mogelijkheden om op verschillende manieren en op verschillende schaal te differentiëren 
Zorgt differentiëren voor gaatjes? Geen leerkracht die die niet vullen kan!
Spreker: David Monsecour

De makkelijkste vorm van differentiëren in de klas is waarschijnlijk meer oefentijd geven aan leerlingen die dat nodig hebben, maar wat dan met die andere leerlingen? Krijgen die extra werk, waardoor ze beginnen te zuchten en volgende keer liever trager werken? In deze sessie kijken we actief naar een aantal mogelijkheden om deze leerlingen gericht met taal te laten bezig zijn, zonder dat zij dit als extra werk ervaren en waar de “tragere” leerlingen ook nog van kunnen meegenieten.  

Doelgroep: leerkrachten moderne vreemde talen, transfer naar Nederlands mogelijk

Doelstellingen: 

 • Een aantal werkvormen leren kennen om  de lestijd optimaal te benutten in een klas waar men met differentiatie aan de slag gaat. 

Digitale evaluatie (geen opname mogelijk!)
Spreker: Erik Devlies

Digitale evaluatie is een stuk makkelijker geworden met behulp van enkele slimme toepassingen. Gedaan met papieren evaluatieroosters, welkom zelfverbeterende testen.  Go for paperless, nu kan het al!

Doelgroep: leraren secundair onderwijs

Doelstellingen: 

 • de deelnemers maken kennis met een aantal tools om digitaal te evalueren zowel formatief als summatief.
 • de deelnemers maken kennis met criteria om kwaliteitsvolle rubrics te maken.
... ik maak geen keuze uit deze reeks
Spreker: /

-

Aanbod workshops sessie 2 deel 2
maandag 26 oktober 2020 van 14:30 tot 15:30
Het portfolio in het vreemde talenonderwijs: Hoe volgt de leerling zijn eigen leerproces op? Concrete voorbeelden uit de klaspraktijk.
Spreker: Nele Vanhemel

Wil je meer weten over het portfolio in het vreemde talenonderwijs ? Neem deel aan de webinar over het portfolio in het vreemde talenonderwijs en ontwikkel samen met je collega’s vreemde talen jullie eigen portfolio.

Met concrete voorbeelden uit de klaspraktijk motiveren we de deelnemers om met hun collega’s vreemde talen een groeiportfolio te ontwikkelen waarmee we proberen om het leerproces van de leerlingen in eigen handen te geven. In dit portfolio hebben we aandacht voor “gericht feedback geven” en “differentiëren” we volgens de werkpunten van de leerling.

Doelgroep: leerkrachten vreemde talen ASO/TSO, tweede en derde graad.

Doelstellingen: 

 • Aanzet tot het ontwikkelen van een groeiportfolio waarmee de leerling de evolutie van zijn eigen leerproces kan opvolgen en bijsturen. De deelnemers worden gemotiveerd om een portfolio te ontwikkelen in hun eigen school in samenwerking met hun collega’s vreemde talen.
Bereik je met je leesles wat je wil …specifiek voor klassieke talen.
Spreker: Dietske Lehembre

Anderhalf jaar geleden zijn we met een kleine groep leraren klassieke talen van verschillende scholen gestart met een professionele leergemeenschap. Dit is een efficiënte soort vorming waarbij leraren al onderzoekend hun eigen lespraktijk verbeteren. De groep had gekozen te werken rond betrokkenheid bij een lectuurles. Differentiatie heeft daarin natuurlijk een plaats gekregen.

We brengen het relaas van anderhalf jaar praktijkonderzoek. Zo maak je kennis met de werkwijze, voorwaarden en voordelen van deze manier van werken en geven we je een blik op de tastbare resultaten.

Doelgroep: leraren klassieke talen van de drie graden

Doelstellingen: 

 • Je leert wat praktijkonderzoek is;

 • Je leert de meerwaarde van een professionele leergemeenschap kennen;
 • Aan de hand van het voorliggende praktijkonderzoek maak je kennis met verschillende manieren om een lectuurles in te richten, al dan niet met differentiatie.
Team-teaching in de B-stroom
Spreker: Nathalie Wuyts & Aleide Vanmol

Hoe tegemoetkomen aan een heterogene groep waarbij elke leerling een eigen handleiding heeft? Dat was de vraag die wij onszelf stelden. Team Teaching geeft ons de kans om aandacht te besteden aan individuele leerlingen zonder het belang van de groep uit het oog te verliezen. Wij delen graag ons verhaal (met successen én valkuilen) met jullie.

Doelgroep: leerkrachten B-stroom

Online oefeningen maken (geen opname mogelijk!)
Spreker: Erik Devlies

Differentiatie is makkelijker te organiseren door ict slim in te zetten voor, tijdens of na je les. Het is eenvoudig om voorkennis na te gaan, digitale interactie te hebben tijdens de les en online feedback en remediëring te geven. Online oefeningen maken aanmaken is makkelijker dan je denkt. Met speelse elementen of gamification motiveer je je leerlingen een pak meer. Je kan ze inzetten voor remediëring of uitdaging, online of embedded aanbieden.

Doelgroep: leraren so

Doelstellingen:

 • de deelnemers maken kennis met een aantal tools om online oefeningen aan te maken om te remediëren of uit te dagen.
Differentiatie binnen economische vakken en informatica
Spreker: Anne-Lise Cuypers

Tijdens deze sessie krijgen de leraren tips en suggesties om in de lessen economie en informatica met binnenklasdifferentiatie aan de slag te gaan op een haalbare manier.

Doelgroep: leraren economie/informatica

Doelstellingen:

 • De leraren maken kennis met de mogelijkheden om te differentiëren binnen economie en informatica.
 • De leraren krijgen een aantal tips om op een haalbare manier met binnenklasdifferentiatie aan de slag te gaan.
... ik maak geen keuze uit deze reeks
Spreker: /

-

Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

 


Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 23 oktober 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 70 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 26 oktober 2020 van 09:00 tot 16:10
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.