Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Datagebruik/informatiegebruik is een hot topic. Met dit nascholingsproject willen we inspelen op maatschappelijke tendensen waarbij er een steeds grotere aandacht is voor dit thema. Zo lezen we in de beleidsteksten van de overheid hoge verwachtingen ten aanzien van scholen op dit vlak bv. in de beleidsnota Crevits 2014-2019, in de Onderwijsspiegel 2015 en 2016, in het ROK (Referentiekader Onderwijs Kwaliteit van de onderwijsinspectie).

Met dit project willen we de kwaliteitsontwikkeling (in schoolbeleid en/of klaspraktijk) versterken door - waar dit zinvol is - gebruik te maken van data. We ervaren op verschillende niveaus (leidinggevenden, leerkrachten) een nood aan ondersteuning in het ontwikkelen van een onderzoekende houding op basis van data (kwantitatieve en kwalitatieve). Daartoe hebben we een breed aanbod ontwikkeld met verschillende modules voor diverse doelgroepen (besturen, directies, datateams, schoolteams, leerkrachten, etc.). 

Als algemene doelstellingen willen we je...

  • laten kennismaken met datagebruik als een zinvol middel ter ondersteuning van de eigen kwaliteitsontwikkeling op vlak van beleidsvoering, lespraktijk, enz.;
  • laten kennismaken met relevante databronnen in functie van je eigen (onderzoeks)vraag en de gekozen module;
  • de nodige basiscompetenties aanreiken om de voor jou relevante databronnen te lezen en interpreteren m.a.w. om voldoende datageletterd te zijn.
  • deze basiscompetenties helpen toepassen in functie van de eigen beleidsvoering, lespraktijk, enz.

 

We willen deze doelstellingen bereiken door te focussen op ‘Verantwoord datagebruik ontwikkelen’. Wat bedoelen we hiermee?

  • VERANTWOORD: focus op kritische en ethische reflectie. In het nascholingsproject besteden we ruim aandacht aan het verhogen van datageletterdheid zodat scholen zelf in staat zijn de zin en onzin van het gebruik van data in een schoolse context kritisch te evalueren. Daarnaast bespreken we in het nascholingsproject ook de ethische aspecten van het gebruik van data.
  • DATA: kwantitatief én kwalitatief. De term ‘data’ kan de indruk doen ontstaan dat het nascholingsproject zich vooral richt op cijfers en eenvoudig kwantificeerbare dingen. We pleiten ervoor om zowel kwantitatieve (cijfers, statistieken) als kwalitatieve data (documenten, foto’s, etc.) te benutten. Het gebruik van verschillende databronnen helpt een rijker, betrouwbaarder en correcter beeld te schetsen.
  • GEBRUIK: in functie van kwaliteitsontwikkeling. Scholen hebben steeds meer data ter beschikking (onder meer via Mijn Onderwijs). Ook binnen scholen wordt er meer en meer ingezet op het verzamelen en beheren van gegevens. Deze evolutie roept een aantal specifieke vragen op: Welke data zijn zinvol en welke niet? Wat kunnen we ermee doen? Wanneer kunnen en moeten we data inschakelen? Data zijn zinvol als ze gebruikt worden binnen kwaliteitsontwikkeling van een bestuur, een school, een vakgroep, een leerkracht, etc.
  • ONTWIKKELEN: een pad wordt pas een weg door er veel op te lopen. Gebruik maken van data binnen de kwaliteitsontwikkeling is geen eindig proces, het is een proces dat voorturend in beweging is. In het nascholingsproces worden hierin (eerste) stappen gezet waarbij opvolging van het proces nodig is.