Aanmelden
Laden…

Even geduld...

7/19/01-3 Een kostenbeheersend beleid uitwerken op het niveau van de leerling

Doelstellingen:

De deelnemers kunnen vanuit de missie en visie van hun bestuur van een katholieke dialoogschool het belang van een gelijke onderwijskansenbeleid en kostenbeheersing duiden.

De deelnemers begrijpen dat het evenwicht bewaken tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid en de financiële gezondheid van de scholen integraal deel uitmaakt van kwaliteitsvol besturen.

De deelnemers koppelen de 4 pijlers van kostenbeheersend werken voor school en leerlingen aan de eigen bestuurspraktijk in hun scholen.

De deelnemers bespreken op welke wijze kostenbeheersing en gelijke onderwijskansen hand in hand kunnen gerealiseerd worden. Ze gaan na wat het bestuur en zijn scholen hiervoor nodig heeft.

De deelnemers beseffen het belang van armoedevaardigheden, van armoedebestrijding naar kansenbevordering, transparante  communicatie en ouderbetrokkenheid, verlaag de kosten doch niet de kansen, rekeningen innen, hulpbronnen en netwerk van de school (oa solidariteitsfonds).

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, eventueel vergezeld door leidinggevende(n) belast met beleids- en bestuurlijke taken.

Aanbieder:Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Hoe realiseer je een kostenbeheersend schoolbeleid dat de gelijke onderwijskansen garandeert van de lerenden. Voor het  antwoord nemen we de 4 pijlers uit van het hoofdstuk “De school beperkt de kosten voor alle lerenden” uit de Gids voor BESTUREN van Katholiek Onderwijs Vlaanderen als leidraad voor deze sessie.

 • Pijler 1: Maak strategische keuzes voor minimale schoolkosten.
 • Pijler 2: Garandeer de dialoog tussen school en ouders.
 • Pijler 3: Bewaak het evenwicht tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid en de financiële gezondheid van de scholen.
 • Pijler 4: Communiceer transparant over het kostenbeleid.

We maken kennis met het vernieuwde zorgvademecum "Een huis vol zorg en kansen".

We geven een aanzet tot een antwoord op de vragen:

 • Wat is kansarmoede?
 • Welke “armoedevaardigheden” heeft men nodig?
 • Hoe kunnen scholen de kosten verlagen en de kansen van leerlingen verhogen?  
 • Wat betekent werken aan armoedebestrijding en kansenbevordering in de school?
 • Welke hulpbronnen en netwerk van de school (o.a. solidariteitsfonds) kunnen er ingezet worden?
 • Met welk concreet materiaal kunnen we aan de slag?
Strategie en methode:

Sessie vertrekkende van uit de inspiratie van de katholieke dialoogschool, doorspekt met voorbeelden, illustratie, inspirerende praktijkvoorbeelden en bespreking van casussen.

We gaan na hoe een schoolbeleid armoedebestrijding en gelijke onderwijskansen kan realiseren. Na een inleiding nodigen we de deelnemers uit tot interactie waardoor de ervaring van de deelnemers gedeeld en geduid kan worden.  We vertrekken hierbij van de volgende materialen:

 • Casussen uit de praktijk;
 • Teksten en mededelingen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, waaronder:
  • Gids voor schoolbesturen;
  • Armoede op school;
  • De bijdrageregeling;
  • Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs
Bijkomende info:

Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt heel wat informatie en bruikbaar materiaal ter beschikking in het kader van armoedebestrijding en zorgbreed en kansenrijk onderwijs. Tijdens deze sessie maak je hiermee ook kennis.

Sessies:1 sessie(s)
Voorwaarde:

Deze sessie wordt ingericht voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.