Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Voorjaarsseminarie Mechelen

Aanbod workshops
 
Je kunt een keuze maken van 19.00 tot 20 uur en in een tweede reeks van 20.05 tot 21.05 uur.
We sluiten de avond af met een netwerkmoment.
 
Burgerschap
Spreker: Tom Uytterhoeven

Als bestuurder neem je een belangrijk maatschappelijk engagement op. Je neemt immers de eindverantwoordelijkheid op voor de vorming van kinderen en jongeren. In een katholieke dialoogschool willen we leerlingen - vanuit de schooleigen identiteit - inspireren om hun verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de samenleving op te nemen. We willen hen inspireren om niet enkel deel te nemen aan deze samenleving, maar om ze mee vorm te geven en te veranderen, om ook anderen te inspireren. Vanuit het perspectief van ‘inspirerend burgerschap’ verkennen we in deze sessie jouw rol als bestuurder. We belichten het profiel van de bestuurder en zoeken naar de samenhang tussen het ‘van waaruit besturen?’ en het ‘hoe besturen?’ zoals dit in de Gids voor Besturen aan bod komt. Je gaat naar huis met inspiratie om als bestuur collegiaal en duurzaam samen te werken aan de toekomst van je school.

We gaan in op de inhoud:

 • Pijlers van inspirerend burgerschap verkennen en bespreken wat deze inhouden voor een bestuurder
 • Oefening rond de eigen inspiratie als individuele bestuurder en de inspiratie van de school die men bestuurt
 • Vanuit de pijlers kritisch kijken naar
 • De werking van het eigen bestuur
 • De werking van de school
 • Vanuit de pijlers inzicht verdiepen in wat vorming in katholiek onderwijs inhoudt
Welbevinden van onderwijzend personeel – inspirerende praktijkvoorbeelden
Spreker: Beatrijs Pletinck & Franky Wauters

Als je je goed voelt op je werk, ben je gezonder en gelukkiger. De werknemer voelt zich dan beter maar het is ook fijner voor je collega’s en de kinderen/jongeren. Heel wat zaken kunnen daarbij een invloed hebben: een aangename werkruimte, leuke collega’s, flexibele lesuren, je gewoon goed voelen … Wat kan je doen om dit ook op jou school te realiseren?

Welbevinden van onderwijzend personeel, jong en oud is een terechte verantwoordelijkheid en tegelijk bekommernis van het schoolbestuur. Schoolbesturen voelen zich zowel juridisch als moreel verplicht om hiervoor in te staan, maar hoe kunnen zij geholpen worden om zelf dat welbevinden te bevorderen? Zijn er voorbeelden van goede praktijk om uit te wisselen?

Diversiteit in het personeelsbestand
Spreker: Gerda Bruneel & Suzy Sterck

We gaan tijdens deze sessie in op:

 • Wat kan? Waar liggen de opportuniteiten? Waarmee dien je rekening te houden?
 • Wie heeft al ervaring? Wat zijn positieve ervaringen? Wat liep minder?
 • Brief van de bisschoppen
 • Regelgeving: wat kan? wat moet een oplossing krijgen? welke overlegorganen zijn hierin betrokken?

We gaan hierover ook nog even in gesprek.

Tijd voor prioriteiten! Schoolbesturen als aandeelhouders van de kerntaken van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Spreker: Jürgen Mettepenningen

Het regeerakkoord van de Vlaamse regering bevat verschillende ‘uitdagingen’ voor leraren, directies, schoolbesturen en netwerkorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen. In de schoot van deze laatste wordt sinds enkele maanden gewerkt aan een ‘kerntakendebat’: waar dient ‘de koepel’ allemaal op in te zetten? Uiteraard wordt dat debat mee gekleurd door het regeerakkoord, maar in de eerste plaats door wat haar leden - de scholen - verwachten. De centrale vraag luidt: hoe vanuit de netwerkorganisatie de eigen leden ondersteunen op een manier die haalbaar en betaalbaar is, kwaliteitsvol en ten goede van alle leden? Criterium bij uitstek is de dienstverlening aan elk lid van de organisatie en dus de noden vanuit elke school.

In deze sessie

 • worden beknopt de contouren geschetst van het regeerakkoord
 • wordt een stand van zaken gegeven van opzet, verloop en inhoud van het kerntakendebat
 • wordt vooral een forum geboden om aan de hand van gerichte stellingen/vragen een eigen input te doen, samen delend en afwegend wat de noden en prioriteiten zijn binnen scholen, binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en in datgene wat beide verbindt: een kwaliteitsvolle vorming voor onze leerlingen!