Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Voorjaarsseminarie Hasselt

 
Aanbod workshops 
 
Je kunt kiezen om de onderstaande onderwerpen te volgen van 19 tot 20 uur of van 20.30 tot 21.30 uur.
Behalve voor de startende bestuurders - je dient dit twee keer te kiezen....
 
Burgerschap
Spreker: Tom Uytterhoeven

Als bestuurder neem je een belangrijk maatschappelijk engagement op. Je neemt immers de eindverantwoordelijkheid op voor de vorming van kinderen en jongeren. In een katholieke dialoogschool willen we leerlingen - vanuit de schooleigen identiteit - inspireren om hun verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de samenleving op te nemen. We willen hen inspireren om niet enkel deel te nemen aan deze samenleving, maar om ze mee vorm te geven en te veranderen, om ook anderen te inspireren. Vanuit het perspectief van ‘inspirerend burgerschap’ verkennen we in deze sessie jouw rol als bestuurder. We belichten het profiel van de bestuurder en zoeken naar de samenhang tussen het ‘van waaruit besturen?’ en het ‘hoe besturen?’ zoals dit in de Gids voor Besturen aan bod komt. Je gaat naar huis met inspiratie om als bestuur collegiaal en duurzaam samen te werken aan de toekomst van je school.

We gaan in op de inhoud:

 • Pijlers van inspirerend burgerschap verkennen en bespreken wat deze inhouden voor een bestuurder
 • Oefening rond de eigen inspiratie als individuele bestuurder en de inspiratie van de school die men bestuurt
 • Vanuit de pijlers kritisch kijken naar
 • De werking van het eigen bestuur
 • De werking van de school
 • Vanuit de pijlers inzicht verdiepen in wat vorming in katholiek onderwijs inhoudt
Overzicht wijzigingen vzw Wetgeving – wat moet een bestuurder doen – wat is acuut?
Spreker: Beatrijs Pletinck & Sarah Claeys

De vernieuwde vzw Wetgeving is een feit. Vanaf 1 januari 2020 zijn er vernieuwde regels die voor elke vzw en enkel bestuurder gelden. Elke vzw dient zich in regel te stellen en de statuten op één of ander moment aan te passen. Deze sessie biedt een overzicht van de wat een bestuur moet, kan, mag… doen in het kader van de vernieuwde vzw regelgeving. Er wordt verwezen naar de beschikbare bronnen en ondersteuning.

Startende bestuurders
Spreker: Marleen Decuyper & Pierre Colla

De kandidaat en startende bestuurder wordt wegwijs gemaakt in de taken, verantwoordelijkheden, uitdagingen, mogelijkheden van een bestuur van katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Concreet wordt er ingegaan op:

 • Profiel en taken bestuurder
 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Organisatievormen en werkwijzen van besturen
 • Verantwoordelijkheden bestuurder
 • Charter van goed bestuur
 • Ondersteuning voorzien voor een bestuurder
 • Kwaliteitsvol besturen

Daarnaast gaan we kort in op de beleidsdomeinen van een bestuur: identiteit en pastoraal, pedagogisch en didactisch beleid, personeelsbeleid, schoolorganisatie en –administratie, financieel en materieel beleid, welzijnsbeleid, inspraakbeleid, communicatiebeleid

De ‘Gids voor BESTUREN’ wordt gebruikt als naslagwerk bij deze vorming.

Hiërarchische lijn
Spreker: Franky Wauters

De implementatie van het preventiebeleid op school is de taak van het schoolbestuur en van de leden van de hiërarchische lijn. Zij zijn het die instaan voor de uitwerking van een dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS), en vervolgens voor de programmatie, de realisatie en de evaluatie ervan. Voorts werken de leden van de hiërarchische lijn mee aan het opstellen van het globaal preventieplan (GPP) en het jaarlijks actieplan (JAP), onderzoeken ze ongevallen en incidenten, controleren ze arbeidsmiddelen, persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen, waken over de naleving van de instructies inzake veiligheid, staan ze in voor het onthaal van nieuwe personeelsleden … (volgens KB van 27/3/1998,art. 13).

Teneinde zowel hun betrokkenheid als hun deskundigheid te verhogen, organiseren we een specifieke vorming voor leden van de hiërarchische lijn.

Engagementsverklaring in de praktijk
Spreker: medewerkers IDE

Nu dat de engagementsverklaring er is, dient deze geïmplementeerd te worden. Dit is meer dan deze te laten ondertekenen door alle personeelsleden. Er wordt het beste aan de slag gegaan met de inhoud voor alle doelgroepen die voorkomen in de engagementsverklaring. Deze sessie wil hiervoor praktische handvaten aanbieden.