Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Keuzewerkgroepen woensdag 29 januari 2020, reeks van 16 tot 17.30 uur

We organiseren verschillende soorten werkgroepen:

  • W: recente wetenschappelijke inzichten over doelgroepen
  • HP: Handelingsplanning
  • CC: Collegiale consultatie (met input)
  • A: Andere

Volzet - 1 W – Omgaan met moeilijk begrijpbaar gedrag van leerlingen in het (Bu)SO, die opgroeien in ernstige problematische opvoedingssituaties. Recente wetenschappelijke inzichten. Wat leren we hieruit?

Vele kinderen die opgroeien in ernstige problematische opvoedingssituaties (bv. mishandeling, verwaarlozing) hebben het moeilijk om goed te (blijven) functioneren op school. Ze kampen met geestelijke gezondheidsproblemen als gevolg van de chronisch instabiele en onveilige thuissituatie en de eventuele uithuisplaatsing naar een pleeggezin of tehuis die hierop volgt. De gedrags- en emotionele problemen die ze vertonen, zijn ernstig, pervasief en vaak lastig te begrijpen. In deze werkgroep zullen we de complexe realiteiten achter de vele problemen van deze kinderen trachten te duiden aan de hand van recente wetenschappelijke inzichten, o.a. vanuit trauma- en ‘social justice’-theorieën. Verder zal worden ingegaan op de psychosociale behoeften van deze kinderen en hoe vandaaruit goede (i.h.b. ‘trauma-informed’ en sociaal rechtvaardige) zorg voor hen kan worden ontwikkeld. Tot slot zal worden gereflecteerd over de uitdagingen die de uitbouw van dergelijke zorg met zich brengt voor professionals én beleidsmakers.

Hans Grietens, Gezins- en orthopedagogiek, KU Leuven

2 W - Recente wetenschappelijke inzichten over de doelgroep ‘ernstige meervoudige beperkingen’, met praktijkrelevante aanbevelingen voor het buitengewoon onderwijs

Onderzoek naar personen met ernstige meervoudige beperkingen richt zich op heel wat verschillende onderdelen. We zullen enkele grote thema’s aanhalen en hierbij voornamelijk ingaan op de meest recente wetenschappelijke inzichten. Thema’s die onder meer aan bod zullen komen zijn communicatie, peer interacties, inzet van technologie en zelfbepaling. Op basis van deze inzichten zullen praktijkrelevante aanbevelingen voor het buitengewoon onderwijs worden geformuleerd. 

Sara Nijs, Gezins- en orthopedagogiek, KU Leuven

3 HP - Eén kind, één planning vanuit een geïntegreerde visie op onderwijs- en zorg

Nieuwe ontwikkelingen binnen de domeinen onderwijs en welzijn dagen ons uit. We trokken en trekken nog steeds de kaart voor een intensieve samenwerking tussen beide sectoren om een geïntegreerde visie op onderwijs en zorg te realiseren. We gaan voor “één kind/jongere, één handelingsplanning” voor onze leerlingen met een (neuro-) motorische beperking.

In de sessie hebben we het samen met jullie over noodzakelijke voorwaarden en valkuilen van een geïntegreerd proces rond handelingsplanning. We onderzoeken de beweegredenen om hierin te investeren en gaan in op het praktische aspect hiervan in een organisatie.

Sabrina De Vriendt, schoolpedagoog BuSO Ten Dries Landegem, en Anne-Lore Van Geele, MFC BuSO Ten Dries Landegem

4 HP - Hoe ZILL de handelingsplanning van type 2 kan verrijken

We vertrekken van de uitgangspunten type 2, de leerlingen en de schoolcontext en gaan op zoek naar gemeenschappelijke SOOB voor onze doelgroep. We duiken in het leerplan ZILL en gaan op zoek naar inspiratie om onze schoolwerking te verrijken. Waar zit bijvoorbeeld zelfredzaamheid? Of ontwikkelen van een zelfbeeld? Of zelfstandig boodschappen doen? …. We gaan in op keuzes die de leerplanmakers maakten, achterliggende kaders en de betekenis voor onze doelgroep.

Deze werksessie staat open voor iedereen die zich vanuit ‘Zin in leren! Zin in leven!’ wil laten inspireren of je met dit doelenkader werkt of vanuit de decretale ontwikkelingsdoelen. Een eigen computer, laptop of GSM is aan te raden voor deze sessie.

Els Van Schelvergem, pedagogisch begeleider Team Buo

Volzet - 5 HP - Met het nieuwe vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs ‘Bouwen aan een school voor iedereen” aan de slag in je handelingsplanning.

Met het nieuwe vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs, bouwen aan een school voor iedereen, hebben scholen een instrument in handen om een duurzaam en haalbaar gelijke onderwijskansen en zorgbeleid te realiseren.

In het eerste deel van de workshop verkennen we de opbouw en de inhoud van het vademecum aan de hand van de fiches. In het tweede deel bespreken we hoe je er in je school mee kan werken. Aan de hand van concrete casussen zoeken we samen hoe het vademecum een inspiratiebron en toetssteen kan zijn voor het proces van handelingsplanning in je school, zowel op het individuele niveau als op groeps- en schoolbeleidsniveau.

Je kan alvast het nieuwe vademecum  verkennen op onze website. Het vademecum is ook beschikbaar in de vorm van een plooimap of een ringkaft, met samenvattende fiches die verwijzen naar de website. Wie wil kan zich ter plaatse een map met de fiches aan ledenprijs aanschaffen. Dit kan door dit aan te duiden in de inschrijvingsmodule voor dit colloquium (aankooprijs wordt verrekend met het inschrijvingsgeld) of alsnog ter plaatse (facturatie wordt nagestuurd).

Peter Bracaval, pedagogische begeleider, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, dienst Lerenden, en Stany Jackers, pedagogische begeleider, regio Limburg

6 CC – DCD, feiten en fabels

Developmental Coördination Disorder (DCD) wordt tijdens de sessie theoretisch gekaderd waarbij we de link leggen naar de praktijk. Ervaar zelf welke impact DCD heeft op het dagelijks leven. Vanuit onze ervaring bieden we praktische adviezen en tips aan.

Els Velghe en Kim Redant, Sint-Lodewijk, Kwatrecht

Volzet - 7 CC – Loopbaanbegeleiding in dialoog. Over functioneren, evalueren en tucht

In deze werkgroep bekijken we hoe we een dynamisch en kwaliteitsvol personeelsbeleid kunnen voeren op school. We hebben het over de meerwaarde van een geïndividualiseerde functiebeschrijving en van het voeren van functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken met de personeelsleden. Hiernaast leggen we ook de link met tucht. Welke weg moet er gevolgd worden wanneer er sprake is van een tekortkoming aan de plichten bij een personeelslid?

Günther De Praitere en Gemma Vanmarsenille, Dienst Personeel

8 CC – Naar een nieuw inschrijvingsrecht voor BuO – wensen en valkuilen

Hetzelfde inschrijvingsdecreet voor gewoon en buitengewoon, toch niet – niets voor buitengewoon, toch wel – iets apart voor buitengewoon, toch niet – PAUZE.

Wie ziet het bos nog door de bomen?
Het nieuwe inschrijvingsdecreet staat on-hold. Tijdens onze infosessies in Vlaanderen werd meer dan ooit duidelijk dat er in dat nieuwe inschrijvingsdecreet voor BuO nog heel wat onvolkomenheden zitten. In deze sessie gaan we hiermee aan de slag: wat zijn volgens ons de pijnpunten en welk alternatief kunnen we daar tegenoverstellen. Bijvoorbeeld: Ordening op basis van afstand? Welk alternatief? Platformwerking – welke criteria? Koppeling met leerlingenvervoer – welke criteria? Capaciteit bepalen op pedagogische eenheid – welke strategie? … Met het resultaat van deze sessie gaan we verder in gesprek met het departement en met AGODI in de hoop het beleid nog te beïnvloeden.

Tom Vermeulen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen

9 A – “Horen, zien en bewegen!”

Beleef wat een leerling met een motorische, auditieve, visuele beperking ervaart in de klas . Waar “lopen” deze leerlingen tegenaan? Welke drempels “zien”  ze?  Hoe zorg ik dat ze erbij  “horen” ? Hoe ga je er als schoolteam mee aan de slag ? Handicapspecifieke ondersteuningsteams T4 Windekind, T6 Ganspoel, T7 KIWoluwe staan voor je klaar met raad, daad, advies en ondersteuning naar gewoon en buitengewoon onderwijs. Kom samen met ons HOREN, ZIEN en ….BEWEGEN !

Windekind type 4, Gansspoel type 6 en KI Woluwe type 7

10 A - Wonderwel schakelen tussen onderwijs en welzijn. Stilstaan bij zorg op school: reflectiekaarten om samen zorg op school beter te maken

Het PWO ‘WonderWel Schakelen tussen onderwijs en welzijn’ ging op zoek naar datgene dat écht werkt voor leerlingenbegeleiders in het werken met leerlingen waarvoor een goede samenwerking tussen onderwijs en externe diensten nodig is.  Het onderzoek mondde uit in een eenvoudig doosje reflectiekaarten dat al het materiaal dat gebruikt werd omvat en breed inzetbaar blijkt voor elkeen die samen met anderen zorg op school beter wil maken.  We verkennen op welke manier de kaarten in onze eigen context bruikbaar zijn als directie, als leraar, als leerlingenbegeleider, als pedagogische begeleidingsdienst, als beleidsondersteuner… We ervaren de kracht van twijfelen, het stellen van vragen...  Website: https://www.arteveldehogeschool.be/projecten/wows-wonderwel-schakelen

Jente Hugaert, Arteveldehogeschool

11 A – Verkenning van de EF-bouwstenen.

In de workshop kijken we in eerste instantie naar de relevantie en herkenbaarheid van Executieve Functies en EF-problemen. Vervolgens gaan we al doende dieper in op een aantal interactievaardigheden en activiteiten. 

Johan De Wilde, Odisee (spreker inleidend referaat)