Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Keuzewerkgroepen donderdag 30 januari 2020, reeks van 14 tot 15.30 uur

We organiseren verschillende soorten werkgroepen:

 • W: recente wetenschappelijke inzichten over doelgroepen
 • HP: Handelingsplanning
 • CC: Collegiale consultatie (met een input)
 • A: Andere

1 W - Ernstige problemen bij lezen, spellen en rekenen: van theorie naar (ortho)didactisch handelen

In deze werkgroep gaan we in op hedendaagse theorieën over lezen, spellen en rekenen en de problemen die daarbij kunnen ontstaan. Deze vormen de basis voor de didactische analyse (als onderdeel van handelingsgerichte diagnostiek) en het didactisch handelen (als onderdeel van handelingsplanning).

Pol Ghesquière, Gezins- en orthopedagogiek, KU Leuven

volzet 2 W - Het schoolteam en de leerlingen ‘schoolgereed maken’: De rol van emotieregulatie bij leerkrachten

Vastgesteld is dat wanneer leerkrachten een laag sociaal-emotioneel competentiegevoel hebben, in combinatie met hoge en/of chronische stress zoals ernstige en frequent voorkomende gedragsproblemen, dit kan leiden tot een onveiligheidsgevoel, tegenreacties, en een cascade van psychosociale klachten.

In deze workshop wordt ingegaan op het veilig en openlijk bespreekbaar maken van stress en emoties binnen het schoolteam, alsook de belangrijke rol van emotieregulatie bij leerkrachten als opstap naar het:

 • Promoten van welzijn, positief gedrag en samenwerking
 • Duurzaam werken aan schoolbreed zorgbeleid
 • Creëren van een veilig en positief emotioneel klasklimaat
 • Bouwen aan positieve leerkracht-leerling relaties
 • Sociaal-emotioneel gereed maken van leerlingen in de klas

Henk Weymeis, U Gent

VOLZET - 3 W - Recente inzichten in autismespectrumstoornis: implicaties voor type 9

Kwaliteitsvol onderwijs bieden voor leerlingen met autisme is geen sinecure. Het belangrijkste uitgangspunt is hun andere manier van informatie verwerken. De belangrijkste prioriteiten zijn een leerproces op maat realiseren en veiligheid en welbevinden creëren. Het recente wetenschappelijke onderzoek biedt aanknopingspunten voor het type 9 onderwijs, maar vertelt ons evenzeer wat we beter niet doen.

Prof. Herbert Roeyers, Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen, Universiteit Gent

4 HP - Hoe ZILL de handelingsplanning van type 9 kan verrijken

We vertrekken van de uitgangspunten type 9, de leerlingen en de schoolcontext en gaan op zoek naar gemeenschappelijke SOOB voor onze doelgroep. We duiken in het leerplan ZILL en gaan op zoek naar inspiratie om onze schoolwerking te verrijken. Waar zit bijvoorbeeld zelfredzaamheid? Of ontwikkelen van een zelfbeeld? Of zelfstandig boodschappen doen? …. We gaan in op keuzes die de leerplanmakers maakten, achterliggende kaders en de betekenis voor onze doelgroep.

Deze werksessie staat open voor iedereen die zich vanuit ‘Zin in leren! Zin in leven!’ wil laten inspireren of je met dit doelenkader werkt of vanuit de decretale ontwikkelingsdoelen. Een eigen computer, laptop of GSM is aan te raden voor deze sessie.

Els Van Schelvergem, pedagogisch begeleider Team Buo

5 HP - IAC & IHP in OV4

Een leerling kan zich met een ‘verslag M-decreet OV4’ in een buitengewone of een reguliere school inschrijven. In beide onderwijssettings zijn er verschillende mogelijkheden, met voordelen en nadelen. Welke verschillen in regelgeving zijn er? Wat is een IAC in een gewone school, hoe verloopt de inschrijving en hoe wordt een individueel curriculum vormgegeven? Wat is een IHP in OV4? Hoever kunnen we gaan? Transitiemomenten tussen regulier onderwijs en buitengewoon onderwijs zijn erg belangrijk in de schoolloopbaan van een leerling, hoe ondersteunen we deze overstap en wat zegt de regelgeving?

Nancy Van Dun, Pedagogisch begeleider competentieontwikkeling regio Antwerpen

Volzet - 6 HP – Hoe kan ik als directeur de kwaliteit van handelingsplanning bewaken en hooghouden?

In functie van een goed beleidsplan met aandacht voor de onderwijskwaliteit, maken we samen een oefening.

In deze werkwinkel zoeken we hoe de affiche ‘Handelingsplanning realiseren’ ook een basis kan zijn voor klasbezoeken, functioneringsgesprekken en zelfevaluatie.

Gerda De Keyzer en Steven Schynkel, pedagogisch begeleiders buitengewoon onderwijs, regio Oost-Vlaanderen

7 CC – Zorggroepenbeleid: een haalbare kaart? Type basisaanbod in Vibo BuSO De Ring

Als school met een jarenlange ervaring in de zorg voor jongeren met bijzondere onderwijsbehoeften is het welzijn en het welbevinden van al onze leerlingen van zeer groot belang. Met de ingang van het basisaanbod binnen OV3 kregen we een bredere waaier aan leerlingenprofielen dan we gewoon waren. Om zorg op maat te kunnen bieden moesten we onszelf dan ook herbronnen.

We hebben ervoor gekozen om onze leerlingen, los van hun attesten, in te delen volgens 3 grote zorgnoden. De klasgroepen zijn ingedeeld met een verschillend accent op leren:

 • de lerende groepen: extra aandacht voor het ‘leren’ leren,
 • de structuurgroepen: extra aandacht geven aan duidelijkheid en voorspelbaarheid om tot leren te komen,
 • de mentale groepen: extra aandacht voor het welzijn en welbevinden om dan tot leren te komen.

Tijdens deze werkgroep wil ik graag vertellen wat dit aan voor- en/of nadelen met zich meebrengt voor de organisatie, de personeelsleden en de leerlingen en hoe we deze visie doortrekken over de opleidingsvormen heen.

Kathleen Cools, directeur Vibo BuSO De Ring, Turnhout

8 CC – “Are you in, are you out?” Interactie over sociaal-emotionele opvolging in het Buitengewoon onderwijs.

Aan de hand van een Socratisch gesprek gaan we een coöperatieve, geargumenteerde dialoog aan. Samen stellen we vragen en gaan we op zoek naar een antwoord. We zullen het hebben over time in, time out en sociaal-emotionele opvolging.  We gaan aan de slag met een actuele insteek, good practices en maatschappelijke tendensen

Mieke Theys, directeur IVIO Salvator Oostakker en Joeri Meynen, directeur Vibo BuSO het Kasteelpark, Turnhout

9 A – Onderwijs en welzijn – is een gezamenlijke blik op ondersteuning een utopie?

2020 het jaar van de start van Persoonsvolgende financiering voor minderjarigen (PVF)
2020 het jaar van het ontwerp van het begeleidingsdecreet
2020 het jaar waarin onderwijs en welzijn SAMEN kijken naar begeleiding van kinderen – een utopie of een haalbare kaart?

In deze sessie gaan we kort in op Integrale Jeugdhulp en belichten we de bouwstenen van PVF zoals beschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering. Na deze inleiding gaan we in deze actieve sessie dieper in op het lopende proces ‘onderwijs- en zorgvernieuwing’ en gaan we samen op zoek naar een gemeenschappelijke blik op begeleiding/ondersteuning van kinderen en jongeren.

Met resultaat van deze werksessie gaan we samen met het CLB en het Vlaams Welzijnsverbond verder aan de slag in functie van de opmaak van een gezamenlijk standpunt over de uitrol van PVF en de opmaak van het nieuwe begeleidingsdecreet.

Tom Vermeulen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, en Hans Roofthooft, lid Adviesraad Buitengewoon Onderwijs

10 A - Goed onderwijs nog beter maken met feedback

Feedback is één van de belangrijkste factoren die het leren beïnvloeden. Wat is effectieve feedback en wat zijn de belangrijkste ingrediënten? Met welke randvoorwaarden houd je best rekening? Na deze interactieve werkgroep kan je de drie feedbackvragen toepassen; kan je feedback geven op verschillende niveaus; vind j e punten geven niet meer vanzelfsprekend; heb je ideeën opgedaan om met minder verbeterwerk je leerlingen toch meer te laten leren; heb je zin om met een “growth mindset” aan de slag te gaan; ga je met plezier fouten maken; heb je ontdekt hoe je een leerling kan corrigeren en er tegelijk een fijne relatie blijft mee hebben.

Jan Coppieters, pedagogisch begeleider Dienst Lerenden

11 A - Wonderwel schakelen tussen onderwijs en welzijn. Stilstaan bij zorg op school: reflectiekaarten om samen zorg op school beter te maken

Het PWO ‘WonderWel Schakelen tussen onderwijs en welzijn’ ging op zoek naar datgene dat écht werkt voor leerlingenbegeleiders in het werken met leerlingen waarvoor een goede samenwerking tussen onderwijs en externe diensten nodig is.  Het onderzoek mondde uit in een eenvoudig doosje reflectiekaarten dat al het materiaal dat gebruikt werd omvat en breed inzetbaar blijkt voor elkeen die samen met anderen zorg op school beter wil maken.  We verkennen op welke manier de kaarten in onze eigen context bruikbaar zijn als directie, als leraar, als leerlingenbegeleider, als pedagogische begeleidingsdienst, als beleidsondersteuner… We ervaren de kracht van twijfelen, het stellen van vragen...  Website: https://www.arteveldehogeschool.be/projecten/wows-wonderwel-schakelen

Jente Hugaert, Arteveldehogeschool