Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MZC-4 Dag van de zorgcoördinator (ONDER VOORBEHOUD HERHALING VAN MZC-3)

Doelstellingen:

Kennismaking met beleidsprincipes en workshops ivm zorg

Doelgroep:

Zorgcoördinatoren, beleidsmedewerkers die zorg binnen een school of SG opvolgen én ortho’s en psycho’s uit het BuO

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Agenda:

 8.30 uur: Onthaal 

9.00 - 10.45 uur:Het zorgvademecum door Greet Van Hove, pedagogisch begeleider Zorg VVKBaO

10.45 - 11.00 uur:    Koffiepauze

11.00 - 12.30 uur:    Workshops reeks 1

12.30 - 13.30 uur:    Middagpauze met warme maaltijd

13.30 - 15.00 uur:    Workshops reeks 2

15.00 – 15.30 uur    Infomoment Banaba Zorg

Onderstaande workshops worden telkens in de 2 reeksen aangeboden.

 OPGELET bij Workshop 6! In workshop6 A wordt de nadruk gelegd op verschillende  vormen van co-teaching.

In workshop 6B wordt de nadruk gelegd op aspecten van collegiale consultatie en modaliteiten om goed samen te werken in de klas in het kader van begeleiding.

Je kan workshop 6B alleen volgen als je kennis of ervaring hebt met co-teaching, of als je werkwinkel 6A volgde!

 

REEKS 1 (11.00-12.30 uur)

Workshop 1: HGW als motor voor het vernieuwde zorgcontinuüm

Inhoud: Het vernieuwde zorgvademecum is opgebouwd vanuit de principes van handelingsgericht werken. “Handelingsgericht werken” is een denkkader dat je de mogelijkheid biedt om enerzijds de interne zorgwerking onder de loep te nemen, maar kan anderzijds ook concrete handvatten aanreiken om de zorgwerking te optimaliseren.

HGW vertrekt vanuit zeven uitgangspunten. Deze uitgangspunten zullen in deze werkwinkel van naderbij bekeken worden.

Hierbij leggen wij de link met de verschillende fasen van het zorgcontinuüm en koppelen deze inzichten aan de eigen praktijk. Wij stellen een methodiek ter beschikking om samen met het team na te gaan in welke mate je in jouw school al handelingsgericht werkt.

Op het einde van deze werkwinkel ken je de uitgangspunten van HGW en zie je de link met het vernieuwde zorgcontinuüm.  Je hebt de methodiek, om de eigen zorgwerking onder de loep te nemen, uitgeprobeerd en met de aangereikte materialen beschik je over handvatten om met het schoolteam concreet aan de slag te gaan.

Lesgevers: Rita Mouton en Bart Mertens, pedagogisch begeleiders DPB Mechelen-Brussel

 

Workshop 2: Communicatie met ouders

Voorkennis voor deze sessie: De deelnemers kennen het zorgcontinuüm en de uitgangspunten HGW.  ‘Kennen’ houdt in dat de deelnemers er minstens een volledige studiedag rond gevolgd hebben en/of een van de boeken van Noële Pameijer gelezen hebben. Er wordt vanuit dit kader vertrokken om het te hebben over communicatie ouders.

Meebrengen naar de sessie: ‘Good practices’: voorbeelden van wat goed loopt op de eigen school met betrekking tot communicatie met ouders.

Inhoud: We bekijken in deze sessie hoe we handelingsgericht(er) kunnen communiceren met ouders.  Welk traject een gezinsgesprek doorloopt, welke de beïnvloedende factoren zijn bij communicatie met ouders en hoe we de ouderbetrokkenheid op school kunnen vergroten i.f.v. een goede communicatie. 

Er wordt een kort uitwisselingsmoment voorzien waarin de deelnemers aan elkaar kunnen voorstellen wat goed loopt op hun school met betrekking tot communicatie met ouders.

De deelnemers krijgen ook de inhoudstafel mee van de sessies uit het opleidingsonderdeel ‘communicatieve vaardigheden met ouders’ zodat zij een zicht krijgen op wat de opleiding daaromtrent aanbiedt.

Lesgever: Miet Fournier, lector BNBZorg Thomas More Mechelen

 

Workshop 3: Een beleid op school voor kinderen met leerproblemen

Voorkennis voor deze sessie: Basiskennis van de uitgangspunten van handelingsgericht werken en de fasen van het zorgcontinuüm.

Inhoud: Vertrekkende vanuit het kader HGW en het zorgcontinuüm, zoeken we concreet hoe we leerlingen kunnen opvolgen die problemen hebben met het leren van specifieke vaardigheden zoals rekenen.

-          Hoe bekijkt mijn school rekenproblemen? Welk traject wordt er doorlopen bij de opvolging van leerlingen met rekenproblemen?

-          Hoe kunnen we als team die aanpak zowel op school-, klas-, als leerlingniveau optimaliseren?  

-          Hoe reageer ik als klasleerkracht, als zorgcoördinator? 

Inbreng van de deelnemers: Uitwisseling met ‘good practices’: voorbeelden van wat al goed loopt op de eigen school met betrekking tot opvolging van leerlingen met rekenproblemen.

 De deelnemers krijgen ook de inhoudstafel mee van de sessies uit het opleidingsonderdeel ‘kinderen met leerproblemen’ zodat zij een zicht krijgen op wat de opleiding daaromtrent aanbiedt.

Lesgever: Greet Absillis, lector BNBZorg Thomas More Mechelen

 

 Workshop 4: Coachen van collega’s

Inhoud: Coachen is uitlokken en ondersteunen van leren. Coachen gaat over kracht ontwikkelen, sluimerende mogelijkheden laten openbloeien, stimuleren om anders te kijken, verder te gaan en meer te durven.

 Hoe bouw je  een toevallige ontmoeting met een collega om tot een coachingskans? Hoe kan een observatie, een probleem, een vraag, een uitdaging, … de ingangspoort zijn om een collega te ondersteunen in zijn leerproces?

 GROW staat voor vijf stappen van een coachingsmodel: goal – reality – Resources - options – will.

Na een introductie in dit model verkennen de deelnemers de vijf stappen in dit model aan de hand van praktijkgerichte oefeningen.

Lesgever: Sofie Yserbyt, opleidingsverantwoordelijke BNBZorg Thomas More Mechelen

 

Workshop 5: Kennismaking met het zorgcontinuüm voor beginners

Inhoud: In deze werkwinkel willen we je stap voor stap laten zien hoe het zorgcontinuüm in de praktijk werkt. Wat zijn de randvoorwaarden? Wie draagt welke verantwoordelijkheid? Wat is het belang van overleg?

We verkennen samen de vier fases van het zorgcontinuüm: brede basiszorg (fase 0), verhoogde zorg (fase 1), uitbreiding van zorg (fase 2) en doorverwijzing naar een school op maat (fase 3).

We focussen ons in iedere fase op de taak van de zorgcoördinator.

Lesgevers: M. Van Vlasselaer en I. Schoofs, pedagogisch begeleiders DPB Mechelen-Brussel

 

Workshop 6A: Co-teaching en collegiale consultatie: factoren voor een goede samenwerking op school- en klasniveau

Inhoud: In de toenemende vraag naar zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, erkennen we steeds meer het belang van maximale participatie van alle leerlingen aan het dagdagelijkse klasgebeuren. Dit uitgangspunt vormt de beste garantie voor optimale ontwikkelingskansen voor alle leerlingen en dit zowel op cognitief als sociaal-emotioneel vlak. Het laat immers een grote rijkdom aan interacties toe die elkaar beïnvloeden en stimuleren.

Ondersteuning en zorg krijgen in dat kader de laatste jaren ook een andere invulling. Leerlingen worden niet meer (uitsluitend) uit de klas gehaald voor begeleiding, maar kunnen rekenen op een gedifferentieerde aanpak in de klas, al dan niet met begeleiding. Die extra begeleiding wordt mogelijk gemaakt door met twee leerkrachten samen te werken in de klas.

In werkwinkel 6a wordt de nadruk gelegd op verschillende vormen van co-teaching.

In werkwinkel 6b wordt de nadruk gelegd op aspecten van collegiale consultatie en modaliteiten om goed samen te werken in de klas in het kader van begeleiding

(je kan werkwinkel 6b alleen volgen als je kennis of ervaring hebt met co-teaching, of als je werkwinkel 6a volgde)

Lesgevers: Inge Ranschaert en Annet De Vroey, KHLeuven

 

 

Workshop 7: Hoogvliegers: kwetsbare vogels binnen het zorgbeleid

Voorkennis voor deze sessie: Basiskennis van de uitgangspunten van handelingsgericht werken en de fasen van het zorgcontinuüm.

Inhoud: Wanneer we de leerhonger en de weetgierigheid van deze kinderen zouden negeren of afremmen kan dit reeds op jonge leeftijd leiden tot een verstoring van een gezonde en harmonieuze ontwikkeling. Een vroege detectie is daarom belangrijk.

In deze sessie geven we aandacht aan:

-          Welke kenmerken vertonen kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong of kinderen die hoogbegaafd zijn?

-          Hoe detecteren we hen?

-          Hoe kan de klas voor hen een uitdagende leeromgeving worden?

-          Hoe begeleiden we deze hoogvliegers?

-          Welke verschillende mogelijkheden kunnen we hanteren om voor deze kinderen te differentiëren? 

Lesgever: Els De Maeyer, gastdocente Thomas More Mechelen

 

REEKS 2 (13.30-15.30 uur)

Workshop 1:  HGW als motor voor het vernieuwde zorgcontinuüm

Inhoud: 

 Het vernieuwde zorgvademecum is opgebouwd vanuit de principes van handelingsgericht werken. “Handelingsgericht werken” is een denkkader dat je de mogelijkheid biedt om enerzijds de interne zorgwerking onder de loep te nemen, maar kan anderzijds ook concrete handvatten aanreiken om de zorgwerking te optimaliseren.

HGW vertrekt vanuit zeven uitgangspunten. Deze uitgangspunten zullen in deze werkwinkel van naderbij bekeken worden.

Hierbij leggen wij de link met de verschillende fasen van het zorgcontinuüm en koppelen deze inzichten aan de eigen praktijk. Wij stellen een methodiek ter beschikking om samen met het team na te gaan in welke mate je in jouw school al handelingsgericht werkt.

Op het einde van deze werkwinkel ken je de uitgangspunten van HGW en zie je de link met het vernieuwde zorgcontinuüm.  Je hebt de methodiek, om de eigen zorgwerking onder de loep te nemen, uitgeprobeerd en met de aangereikte materialen beschik je over handvatten om met het schoolteam concreet aan de slag te gaan.

Lesgevers: Rita Mouton en Bart Mertens, pedagogisch begeleiders DPB Mechelen-Brussel

 

 Workshop 2: Communicatie met ouders

Voorkennis voor deze sessie: De deelnemers kennen het zorgcontinuüm en de uitgangspunten HGW.  ‘Kennen’ houdt in dat de deelnemers er minstens een volledige studiedag rond gevolgd hebben en/of een van de boeken van Noële Pameijer gelezen hebben.

Er wordt vanuit dit kader vertrokken om het te hebben over communicatie ouders.

Meebrengen naar de sessie: ‘Good practices’: voorbeelden van wat goed loopt op de eigen school met betrekking tot communicatie met ouders.

Inhoud: We bekijken in deze sessie hoe we handelingsgericht(er) kunnen communiceren met ouders.  Welk traject een gezinsgesprek doorloopt, welke de beïnvloedende factoren zijn bij communicatie met ouders en hoe we de ouderbetrokkenheid op school kunnen vergroten i.f.v. een goede communicatie. 

Er wordt een kort uitwisselingsmoment voorzien waarin de deelnemers aan elkaar kunnen voorstellen wat goed loopt op hun school met betrekking tot communicatie met ouders.

De deelnemers krijgen ook de inhoudstafel mee van de sessies uit het opleidingsonderdeel ‘communicatieve vaardigheden met ouders’ zodat zij een zicht krijgen op wat de opleiding daaromtrent aanbiedt.

Lesgever: Miet Fournier, lector BNBZorg Thomas More Mechelen

 

 Workshop 3: Een beleid op school voor kinderen met leerproblemen

Voorkennis voor deze sessie: Basiskennis van de uitgangspunten van handelingsgericht werken en de fasen van het zorgcontinuüm.

Inhoud: Vertrekkende vanuit het kader HGW en het zorgcontinuüm, zoeken we concreet hoe we leerlingen kunnen opvolgen die problemen hebben met het leren van specifieke vaardigheden zoals rekenen.

-          Hoe bekijkt mijn school rekenproblemen? Welk traject wordt er doorlopen bij de opvolging van leerlingen met rekenproblemen?

-          Hoe kunnen we als team die aanpak zowel op school-, klas-, als leerlingniveau optimaliseren?  

-          Hoe reageer ik als klasleerkracht, als zorgcoördinator? 

Inbreng van de deelnemers:

Uitwisseling met ‘good practices’: voorbeelden van wat al goed loopt op de eigen school met betrekking tot opvolging van leerlingen met rekenproblemen.

De deelnemers krijgen ook de inhoudstafel mee van de sessies uit het opleidingsonderdeel ‘kinderen met leerproblemen’ zodat zij een zicht krijgen op wat de opleiding daaromtrent aanbiedt.

Lesgever: Greet Absillis, lector BNBZorg Thomas More Mechelen

 

 Workshop 4: Coachen van collega’s

Inhoud: Coachen is uitlokken en ondersteunen van leren. Coachen gaat over kracht ontwikkelen, sluimerende mogelijkheden laten openbloeien, stimuleren om anders te kijken, verder te gaan en meer te durven.

Hoe bouw je  een toevallige ontmoeting met een collega om tot een coachingskans? Hoe kan een observatie, een probleem, een vraag, een uitdaging, … de ingangspoort zijn om een collega te ondersteunen in zijn leerproces?

 GROW staat voor vijf stappen van een coachingsmodel: goal – reality – Resources - options – will.

Na een introductie in dit model verkennen de deelnemers de vijf stappen in dit model aan de hand van praktijkgerichte oefeningen.

Lesgever: Sofie Yserbyt, opleidingsverantwoordelijke BNBZorg Thomas More Mechelen

 

Workshop 5: Kennismaking met het zorgcontinuüm voor beginners

Inhoud: In deze werkwinkel willen we je stap voor stap laten zien hoe het zorgcontinuüm in de praktijk werkt. Wat zijn de randvoorwaarden? Wie draagt welke verantwoordelijkheid? Wat is het belang van overleg?

We verkennen samen de vier fases van het zorgcontinuüm: brede basiszorg (fase 0), verhoogde zorg (fase 1), uitbreiding van zorg (fase 2) en doorverwijzing naar een school op maat (fase 3).

We focussen ons in iedere fase op de taak van de zorgcoördinator.

Lesgevers: M. Van Vlasselaer en I. Schoofs, pedagogisch begeleiders DPB Mechelen-Brussel

 

Workshop 6B: Co-teaching en collegiale consultatie: factoren voor een goede samenwerking op school- en klasniveau

Inhoud: In de toenemende vraag naar zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, erkennen we steeds meer het belang van maximale participatie van alle leerlingen aan het dagdagelijkse klasgebeuren. Dit uitgangspunt vormt de beste garantie voor optimale ontwikkelingskansen voor alle leerlingen en dit zowel op cognitief als sociaal-emotioneel vlak. Het laat immers een grote rijkdom aan interacties toe die elkaar beïnvloeden en stimuleren.

Ondersteuning en zorg krijgen in dat kader de laatste jaren ook een andere invulling. Leerlingen worden niet meer (uitsluitend) uit de klas gehaald voor begeleiding, maar kunnen rekenen op een gedifferentieerde aanpak in de klas, al dan niet met begeleiding. Die extra begeleiding wordt mogelijk gemaakt door met twee leerkrachten samen te werken in de klas.

In werkwinkel 6a wordt de nadruk gelegd op verschillende vormen van co-teaching.

In werkwinkel 6b wordt de nadruk gelegd op aspecten van collegiale consultatie en modaliteiten om goed samen te werken in de klas in het kader van begeleiding (je kan werkwinkel 6b alleen volgen als je kennis of ervaring hebt met co-teaching, of als je werkwinkel 6a volgde)

Lesgevers: Inge Ranschaert en Annet De Vroey, KHLeuven

 

 

Workshop 7: Hoogvliegers: kwetsbare vogels binnen het zorgbeleid

Voorkennis voor deze sessie: Basiskennis van de uitgangspunten van handelingsgericht werken en de fasen van het zorgcontinuüm.

Inhoud: Wanneer we de leerhonger en de weetgierigheid van deze kinderen zouden negeren of afremmen kan dit reeds op jonge leeftijd leiden tot een verstoring van een gezonde en harmonieuze ontwikkeling. Een vroege detectie is daarom belangrijk.

In deze sessie geven we aandacht aan:

-          Welke kenmerken vertonen kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong of kinderen die hoogbegaafd zijn?

-          Hoe detecteren we hen?

-          Hoe kan de klas voor hen een uitdagende leeromgeving worden?

-          Hoe begeleiden we deze hoogvliegers?

-          Welke verschillende mogelijkheden kunnen we hanteren om voor deze kinderen te differentiëren? 

Lesgever: Els De Maeyer, gastdocente Thomas More Mechelen

 

Strategie en methode:

Plenum en Workshops

Bijkomende info:

OPGELET!!! Deze herhaling van MZC-3 kan slechts plaatsvinden bij voldoende aantal inschrijvingen. De datum waarop deze activiteit zal doorgaan is nog niet bekend. 

Deze dag kwam tot stand i.s.m. DPB Mechelen-Brussel Basisonderwijs, VKBaO, Banaba Zorg Thomas More Mechelen, Thomas More LeON, Banaba buitengewoon onderwijs KHLeuven.

In de prijs is een warme lunch begrepen.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 15 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 80,00 Euro
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPB Mechelen-Brussel
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1:
    vrijdag van 09:00 tot 16:30
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.