Aanmelden
Laden…

Even geduld...

3/12/06-TEAM Optimalisering van de schooleigen leerlingenbegeleiding. ‘Op zoek naar de balans tussen eigen opvoedingsproject en regelgeving.’

Doelstellingen:
  • De leden van het schoolteam die verantwoordelijk zijn voor de (organisatie van de) interne leerlingenbegeleiding, hebben inzicht in het gewijzigde maatschappelijk denken en de effecten daarvan op mens- en kindvisie.
  • Vanuit deze inzichten kennen en begrijpen de deelnemers de huidige evoluties in de regelgeving in onderwijs, meer specifiek waar deze impact heeft op aspecten van de leerlingenbegeleiding.
  • De deelnemers kunnen de bestaande structuren, procedures en vormen van leerlingenbegeleiding in hun eigen school aftoetsen aan de huidige concrete regelgeving (het wat), maar tegelijk ook aan een aantal belangrijke principes die vandaag maatschappelijk relevant zijn, en die aan de basis liggen van die regelgeving (het waarom).
  • Dankzij de opgedane inzichten kunnen ze (aspecten van) de bestaande schoolwerking op het gebied van leerlingenbegeleiding bijsturen en/of verfijnen waar nodig. Aandacht voor ‘matching’ met het eigen opvoedingsproject is een blijvende evenwichtsoefening.
  • De deelnemers ontwikkelen een aantal vaardigheden die nodig zijn voor het realiseren van een aantal specifieke bijsturingen aan hun schooleigen leerlingenbegeleiding.
Doelgroep:

Schoolteams secundair onderwijs (directie, middenkader, leden van de cel leerlingenbegeleiding, …), bij voorkeur aangevuld met de CLB-medewerker.

Aanbieder: Dienst Leerlingen- en schoolorganisatie van het Vlaams Verbond van het katholiek secundair onderwijs (VVKSO) i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI)
Inhoud:

Fundamentele wijzigingen in maatschappijvisie hebben geleid tot een gewijzigde mensvisie in het algemeen, en kindvisie in het bijzonder. Deze evolutie krijgt haar vertaling in wet- en regelgeving, die uiteraard in dezelfde zin evolueert en die steeds meer voelbaar wordt. Binnen het onderwijs ontstaat zo een spanningsveld tussen de visie op de school als pedagogische omgeving en de wetgeving die geënt is op het huidig maatschappelijk denken. De uittekening van de leerlingenbegeleiding roept bij de scholen vaak heel wat vragen op: hoe de belangrijke actuele principes uit de wetgeving (zoals deontologische en juridische aspecten) verzoenen met de realisatie van de waarden uit het eigen opvoedingsproject?

Welke positie neemt onze leerlingenbegeleiding in binnen ons totaal schoolbeleid? Hoe kunnen we zorgen dat onze leerlingenbegeleiding de nodige effecten bereikt, rekeninghoudend met de huidige regelgeving en ons eigen pedagogisch project? 

Dit nascholingsproject wil scholen stimuleren tot en ondersteunen bij het verder ontwikkelen van een schooleigen leerlingenbegeleiding, en daarbij de juridische evoluties toelichten en duiden.

Strategie en methode:

Het traject bestaat uit 3 sessies.

Tijdens een eerste (start)sessie worden de huidige maatschappelijke tendensen toegelicht, in de context van leerlingenbegeleiding. Deze eerste sessie kan ook op niveau van bisdom of van de scholengemeenschap georganiseerd worden.

Vanaf de tweede sessie gaan we als team de reflectie maken van hoe het in de eigen school loopt. Vanuit deze reflectie gaan we per school aan de slag om te verkennen wat we zeker moeten behouden en wat we dienen bij te sturen, en waarom. We zoeken uit op welke manier we dit schoolintern het best kunnen realiseren, en welke planning daarvoor nodig is. Tevens kan er per school gekeken worden welke deelthema’s er moeten aangeboden worden aan collega’s om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.

Bijkomende info:

Eventueel uitbreidbaar met extra ‘thema’sessies op vraag van de school.

Bijdrage per inschrijving: € 150,00 (+ € 50,00 per extra sessie)

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Vervolg module schooljaar 2011-2012

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 150,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.