Aanmelden
Laden…

Even geduld...

4/12/02-mod. 3-TEAM Teamgerichte, schoolgebonden nascholing RSV

Doelstellingen:

Het doel van deze vorming is:

 • inzicht krijgen in het belang van een beleid RSV
 • een beleid rond RSV op poten zetten
 • inzicht verwerven in de relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen
 • inzicht verwerven in de impact van een handicap op die ontwikkeling
 • een leidraad krijgen voor het uitwerken van een groepswerkplan en individuele handelingsplannen RSV
 • het onderscheid maken tussen ontwikkelingsgebonden gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • pedagogisch kunnen reageren op uitingen van seksueel gedrag
 • inzicht verwerven in de samenwerking met ouders op het terrein van RSV
 • bruikbare materialen en aangepaste werkvormen leren kennen en leren gebruiken
Doelgroep:

Schoolteams uit buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs

Aanbieder: Vlaams Verbond van het katholiek buitengewoon onderwijs (VVKBuO) i.s.m. Dienst Nascholing en internationalisering (DNI.)
Inhoud:

Scholen ervaren meer en meer de nood aan een degelijke relationele en seksuele vorming (RSV) op maat van hun leerlingen. Maar om tot een coherent en efficiënt aanbod van RSV te komen, is een uitgewerkt beleid nodig als kader.

In deze module krijgt de school een traject op maat om een beleid over RSV uit te stippelen en te implementeren. Dat gebeurt aan de hand van sessies met het hele team, afgewisseld met sessies met een kerngroep voor het thema.

Daarnaast krijgt het complete team vorming over de seksuele ontwikkeling, de impact van een beperking op die ontwikkeling en het omgaan met uitingen van seksueel gedrag. We vertrekken vanuit de beginsituatie van de doelgroep: waar staan de leerlingen, wat zijn hun vragen en behoeften, welke ervaringen hebben ze opgedaan en welke gedragingen stellen zij in de klas? Welke mogelijkheden en kansen biedt de relationele en seksuele ontwikkeling bij deze jongeren? Welke materialen en methodieken zijn bruikbaar?

In de klas komen ook regelmatig uitingen van seksueel gedrag voor. Hoe bepaal je als leerkracht de grens en hoe reageer je op dergelijk gedrag?

Een uitgewerkt beleid en een doordachte aanpak van RSV bieden handvatten om proactief te werken en deze zaken in de praktijk te hanteren. Elke deelnemende school krijgt ondersteuning op maat in dit proces.

Strategie en methode:

De teamgerichte, schoolgebonden nascholing RSV bestaat uit 4 sessies:

 • Een intake: wat zijn noden en vragen van de school? Wat is er aanwezig op vlak van beleid? Wat loopt goed en wat kan beter? Samen opstellen van een traject.
 • Een sessie over beleid met het volledige schoolteam: belang van beleid, bouwstenen, proces en betrokkenen, methodieken. Op deze sessie volgt een anonieme bevraging van het hele team aan de hand van een enquête.
 • Een sessie over seksuele ontwikkeling en de verhouding tot de beperking van de in de school aanwezige doelgroepen (types)
 • Een sessie over grensoverschrijdend gedrag en pedagogisch reageren
Bijkomende info:

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 400 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.