Aanmelden
Laden…

Even geduld...

84124-TEAM Leertraject op maat voor evaluatoren in het buitengewoon onderwijs

Doelstellingen:
 • Deelnemers verwerven kennis en inzicht in de decretale context inzake functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de mogelijkheden en valkuilen die het decreet in deze materie biedt.
 • Deelnemers kunnen functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie situeren binnen een visie op loopbaanbegeleiding, het algemeen personeelsbeleid en als onderdeel van de brede kwaliteitszorg van hun school.
 • Deelnemers kunnen BuO-specifieke functiebeschrijvingen opmaken, voor o.a. paramedici, orthopedagogen en psychologen, GON-begeleiders en GON-coördinatoren, BLIO en BLOA in BuBaO en TA en TAC, BGV-leerkrachten in OV2 en OV3, ASV-coördina­toren, ABO-coördinatoren in BuSO en kunnen deze individualiseren, bijvoorbeeld a.d.h.v. een richtdocument zoals uitgewerkt in de S.O.B.-katern ‘Dynamisch personeelsbeleid’
 • Deelnemers kunnen op basis van een individuele functiebeschrijving functioneringsgesprekken voeren
 • Deelnemers werken een evaluatietraject uit op niveau van de BuO-school en kunnen desgevallend de link leggen met het evaluatietraject dat is/wordt uitgewerkt op niveau van de scholengemeenschap waartoe ze behoort
 • Deelnemers kunnen op basis van een individuele functiebeschrijving en functioneringsgesprekken een evaluatiegesprek voeren en een evaluatieverslag met eindconclusie, conform de bepalingen in het decreet, opmaken. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan personeelsleden tijdens de eerste jaren van hun aanstelling, maar ook aan vastbenoemde personeelsleden met (jarenlange) ervaring. Mogelijk worden hiervoor verschillende focusgroepen georganiseerd.
 • Deelnemers kunnen de link leggen tussen evaluatie, loopbaanbegeleiding en nascholingsbeleid op niveau van de school en desgevallend de scholengemeenschap waartoe ze behoort
 • Deelnemers werken instrumenten uit voor enkele situaties o.a. “van TABD naar TADD”, “instellingsgebonden opdrachten” , “coaching en begeleiding van paramedisch personeel”.
Doelgroep:

Iedereen die als evaluator van personeelsleden in het buitengewoon basis- en secundair onderwijs kan optreden: directeurs, adjunct-directeurs, TAC's, TA's en leden van schoolbesturen.

Aanbieder: VVKBuO i.s.m. DNI, VVKBaO en VVKSO
Inhoud:

Intakegesprek: uittekenen van een leertraject op maat

Themassessies:

Thema 1. Decretale context van functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluaties

Wat zegt het decreet m.b.t. functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie van personeelsleden in het onderwijs? Welke mogelijkheden biedt het decreet? Wat zijn eventuele valkuilen, bijvoorbeeld bij evaluatie?

Hoe kan je dit situeren binnen een visie op loopbaanbegeleiding, algemeen personeelsbeleid en als onderdeel van een brede kwaliteitszorg op school?

Thema 2. Opstellen van geïndiviualiseerde BuO-specifieke functiebeschrijvingen.

Hoe maak je een BuO-specifieke functiebeschrijving op? Hierbij richten we ons op de BuO-specifieke functies zoals paramedici, orthopedagogen en psychologen, GON-begeleiders en GON-coördinatoren, BLIO en BLOA in BuBaO en TA en TAC, BGV-leerkrachten in OV2 en OV3, ASV-coördinatoren, ABO-coördinatoren in BuSO.

Thema 3. Functioneringsgesprekken voeren.

Hoe voer je op een professionele wijze een functioneringsgeprek? Inzicht in methodieken, training en uitwisselen van ervaringen.

Thema 4. Een evaluatietraject uitwerken op niveau van de school

Hoe werk je een evaluatietraject uit op niveau van de school, niet alleen voor personeelsleden tijdens de eerste jaren van hun aanstelling op school, maar ook voor vastbenoemde personeelsleden met (jarenlange) ervaring? Hoe kan je dit eventueel linken aan de scholengemeenschap waartoe de school behoort?

Thema 5. Evalueren van personeelsleden: hoe evaluatiegesprekken voeren en een goed evaluatieverslag opmaken?

Hoe voer je op een professionele wijze een evaluatiegesprek? Inzicht in methodieken, training en uitwisselen van ervaringen. Focus op evaluatie van beginnende personeelsleden en focus op evaluatie van op vastbenoemde personeelsleden met jarenlange ervaring.

Hoe maak je een kwaliteitsvol evaluatieverslag met eindconclusie op, conform de bepalingen in het decreet? Werken met voorbeelddocumenten en uitwisselen van ervaringen.

Thema 6. Instrumenten voor loopbaanbegeleiding van personeelsleden.

Evaluatie van personeel past binnen een breder kader van loopbaanbegeleiding. Hiervoor kan het werken met een aantal instrumenten ondersteunend zijn. We denken hierbij bijvoorbeeld aan instrumenten voor “van TABD naar TADD”, “instellingsgebonden opdrachten” , “coaching en begeleiding van paramedisch personeel”, enz. Binnen deze themasessie kunnen instrumenten op maat van de school ontwikkeld worden en ervaringen gedeeld worden met elkaar.

Strategie en methode:

Met elke deelnemer wordt een intakegesprek gevoerd waarbij zijn of haar leertraject op maat wordt uitgetekend. De deelnemers kunnen bij de inschrijving aangeven in welke themasessies men geïnteresseerd is. Men kan aangeven of men de voorkeur heeft voor individuele sessies of voor groepssessies, samen met andere evaluatoren. Voor themasessie 1 en 2 kan men ook een schoolteamgebonden sessie aanvragen.

De nascholer overlegt met de projectteams van VVKBuO, VVKBaO en VVKSO hoe de leertrajecten van de deelnemers kunnen worden ingevuld. Voor sommige leervragen zal men kunnen aansluiten bij het aanbod van BaO of SO, voor sommige leervragen zal men voordrachthouders dienen in te schakelen en voor sommige leervragen zal de nascholer in indiviudele sessies of groepssessies met andere evaluatoren van buitengewoon onderwijs een antwoord kunnen bieden.

Elke deelnemer heeft recht op een intakegesprek en minimum één sessie tot maximum 6 sessies. Men kan meerdere sessies per thema aanvragen of een combinatie van soorten sessies. Bijvoorbeeld: voor thema 2 kan men een individuele sessie, een groepssessie én een schoolteamgebonden sessie vragen. In totaal kan elke deelnemer maximaal 6 sessies aanvragen, gespreid over meerdere thema’s. Het aantal sessies, soorten sessies en aantal thema’s spreekt de nascholer samen met de deelnemer af in het intakegesprek.

Bijkomende info:

Gelieve de vragen bij de inschrijving te beantwoorden zodat vooraf kan worden ingeschat hoeveel individuele sessies en hoeveel groepssessies per thema dienen te worden georganiseerd. Ook wensen we een zicht te krijgen op het aantal schoolteamgebonden sessies die worden aangevraagd voor thema 1 en 2.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 6 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 15 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.