Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8312E-IND Opleiding Preventieadviseur Interne Dienst − Basiskennis

Doelstellingen:

De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht voldoende kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werk­nemers te bezitten. Via de opleiding “Preventieadviseur Interne Dienst − Basiskennis” wil het VSKO aan preventieadviseurs van katholieke onder­wijs­instellingen de gelegenheid bieden deze basiskennis te verwerven.

Deze opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 en komt voor op de lijst van de FOD WASO

(zie http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=11460).

Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor leraren, ondersteunend personeel en andere personeelsleden van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten die door hun schoolbestuur voltijds of deeltijds aangesteld zijn of zullen worden als preventieadviseur.

De opleiding heeft tot doel de preventieadviseur de nodige kennis en vaardigheden aan te reiken om het beleid inzake preventie en bescherming op school te adviseren (officieus niveau 3 genoemd), al dan niet onder het toezicht van een leidend preventieadviseur van ni­veau 1 of niveau 2.

Daarentegen zijn preventieadviseurs van schoolbesturen die minimaal 200 werknemers tewerkstellen of die bepaalde risicoactiviteiten uitvoeren, verplicht een aanvullende vorming voor preventieadviseur niveau 1 of ni­veau 2 te volgen. Voor hen is deze opleiding dus NIET voldoende.

Aanbieder: Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) i.s.m. de Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI.)
Inhoud:
 • Organigram van de preventie.
 • Opbouw van de regelgeving.
 • Voedselhygiëne op school.
 • Dynamisch welzijnsbeleid op school.
 • DRBS, GPP, JAP.
 • Opdrachten en taken van de preventieadviseur en de interne dienst.
 • Opdracht en werking van CPBW.
 • Administratieve verplichtingen.
 • Controles en inspecties.
 • Sport– en speelterreinen. Speel– en gymtoestellen.
 • Externe dienst. Gezondheidstoezicht.
 • Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.
 • Ergo­nomie.
 • Risico­ana­lyse.
 • Beschermingsmiddelen (PBM, CBM).
 • Elektrische installaties. BA4 en BA5.
 • Hygiëne. Sanitaire in­stal­laties. Legionella.
 • Verkeers­veilig­heid.
 • Milieu.
 • Eerste hulp.
 • Brandveiligheid, evacuatie.
 • Ar­beids­ongevallen.
 • Aan­koop­cyclus.
 • Onthaal nieuwe werknemers.
 • Werken met derden.
 • Noodplanning.
 • Preventie van diefstal en vandalisme.
 • Psychosociale belas­ting: regelgeving, praktijk.
 • School­uitstap­pen en sportevenementen.
 • Gevaarlijke producten.
Strategie en methode:

De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haal­baarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet ma­teriaal dat rechtstreeks gebruikt kan worden op school wordt ter beschikking gesteld via een speciale website. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

De cur­sussen zijn modulair opgebouwd rond de genoemde thema’s en wor­den gegeven door docenten met praktijkervaring.

Op het einde van de lessenreeks dient elke cursist een eindwerk in, waarin hij een concreet probleem inzake preventie en bescherming op school op planmatige en doeltreffende wijze aanpakt. De cursist verdedigt zijn eindwerk mondeling voor een jury.

Cursisten die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een aan­we­zig­heids­attest en een getuigschrift van goed gevolg.

Bijkomende info:

Deelname in de kosten: € 395,00 (cursusteksten, toegang tot de website en koffie inbegrepen).

Lunch: De cursisten kunnen ter plaatse een middagmaal (broodjes of een warme maaltijd) nuttigen (prijs niet inbegrepen).

Inschrijving: Uiterlijk op 15 september 2012 via www.nascholing.be of tele­fonisch op toestel 02 507 06 36. Het aantal deelnemers is strikt beperkt tot 24.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 17 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 14 september 2012 inschrijven en tot en met donderdag 4 oktober 2012 uitschrijven.
Bijdrage: 395 Euro
Lesgever: Palmans Jaak
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Interdiocesaan Centrum (Handelsstraat) (Inschrijven afgesloten)
Handelsstraat 72
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 18 oktober 2012 van 09:00 tot 15:30
  • donderdag 22 november 2012 van 09:00 tot 15:30
  • donderdag 13 december 2012 van 09:00 tot 15:30
  • donderdag 17 januari 2013 van 09:00 tot 15:30
  • donderdag 21 februari 2013 van 09:00 tot 15:30
  • donderdag 14 maart 2013 van 09:00 tot 15:30
  • donderdag 25 april 2013 van 09:00 tot 15:30
  • donderdag 23 mei 2013 van 09:00 tot 15:30
  • donderdag 20 juni 2013 van 15:00 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.