Aanmelden
Laden…

Even geduld...

0/12/07-M01-Team Beter besturen: Zelfevaluatie over het takenpakket en de taakverdeling in het bestuur

Doelstellingen:

In een begeleid proces van zelfevaluatie reflecteert, bespreekt en bepaalt een bestuur de actiepunten in verband met het takenpakket en de taakverdeling in een bestuur. De bedoeling is via dit proces te komen tot BETER BESTUREN en tot het verhogen van het beleidsvoerend vermogen van het bestuur.

Doelgroep:

Besturen van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Dienst voor Inrichtende Machten (VIMKO) i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO.
Inhoud:

Bestuurders uit één bestuur nemen via een zelfevaluatie-instrument hun basishoudingen onder de loep.

Strategie en methode:

Het bestuur toetst de eigen werking aan de bestuurstaken uit het model van taakomschrijving voor bestuur en directie bij de syllabus Schouder aan schouder, exploreren van de relatie bestuur – directie. In een eerste sessie inventariseert het bestuur de taken die het uitvoert en vergelijkt het resultaat van dit werk met de algemene taken uit het bovenstaande model.  In een eventuele tweede sessie worden de taken verder uitgediept en/of geconcretiseerd en kunnen de bestuursleden desgewenst tot afspraken komen wie verantwoordelijk is voor welke taken.

Bijkomende info:

Download de brochure met het vormingsaanbod voor besturen.

“Meer informatie of aanmelden via lieve.vancamp@vsko.be”.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit is een herneming van de vorming die in 2011-2012 op vraag werd georganiseerd.

Voorwaarde:

U betaalt geen inschrijvingsgeld, maar wie inschrijft, wordt ook daadwerkelijk verwacht.


Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.