Aanmelden
Laden…

Even geduld...

0/12/03-Ind-Hasselt Bemiddeling, anders kijken naar conflicten

Doelstellingen:
  • De bestuurders verwerven inzicht in conflicten op de werkvloer en in bemiddeling als instrument van conflictoplossing.
  • De deelnemers leren omgaan met het instrument van bemiddeling bij het beheersen en oplossen van conflicten binnen het schoolgebeuren.
Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen

Aanbieder: Dienst voor Inrichtende Machten (VIMKO, Juridische Dienst van het VSKO i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO.
Inhoud:

Conflicten nemen toe, ook binnen de schoolcontext. Ze zijn onvermijdelijk in een samenwerkingsverband. Hoe gaat de organisatie om met conflicten? De meeste besturen hebben daaromtrent geen beleid. Sluimerende conflicten leiden tot verzuring. Ten slotte neemt men zijn toevlucht tot formeel juridische procedures. Zowel vanuit menselijk oogpunt als vanuit het rendement van de organisatie gezien, zou het veel beter zijn wanneer een conflictsituatie in een veel eerder stadium daadwerkelijk tussen mensen wordt opgelost. Het instrument van bemiddeling biedt daartoe perspectief maar is in onderwijsmiddens nog weinig gekend. Het is een waardevol instrument om spanningen en conflicten naar gezamenlijk gedragen afspraken te leiden.

Strategie en methode:
  • Toelichting van het theoretisch kader door de nascholer m.i.v. voorbeelden die het mogelijk gebruik van bemiddeling illustreren.
  • Observatie, analyse en bespreking van beeldmaterieel met herkenbare situaties, ingespeeld door professionele acteurs.
  • Gelegenheid tot vraagstelling vanwege de deelnemers en bespreking daarvan.
Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit is een herneming van het project dat vorig jaar centraal in Brussel werd georganiseerd en nu in de bisdommen Gent en Hasselt wordt aangeboden.

Voorwaarde:

U betaalt geen inschrijvingsgeld, maar wie inschrijft, wordt ook daadwerkelijk verwacht.


Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 19 oktober 2012 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Pletinck Beatrijs
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Hasselt (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • zaterdag 20 oktober 2012 van 09:00 tot 13:00
    • zaterdag 10 november 2012 van 09:00 tot 13:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.