Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MMC-1 Zesde middenkadercongres: Uw zorg, onze zorg!

Doelstellingen:

* Via keynotes (dag 1) maken de deelnemers kennis met de resultaten van een grootschalig kwantitatief onderzoek naar het zorgbeleid in Vlaamse secundaire scholen en krijgen ze inzicht in het handelingsgericht werken

* Via werkwinkels (dag 2) worden een aantal aspecten van zorg en zorgbeleid op school verder uitgediept.

Doelgroep:

Collega's met middenkaderfunctie

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

PROGRAMMA  

Donderdag 10 oktober

09.45 uur      Aankomst, ontvangst, registratie, koffie (Foyer)

10.30 uur      Welkomwoord

10.45            Keynote 1 (Prof. Elke Struyf)

13.00 uur      Lunch

14.00 uur      Rondetafelgesprekken in de Foyer 

15.00 uur      De zee zorgt voor een adempauze

16.30 uur       Koffie 

17.00 uur      Keynote 2 (Hugo Van de Veire) 

19.00 uur      Receptie in de bar

19.30 uur      Diner

21.00 uur     Tijd om gezellig bij te praten in aanwezigheid van Radio   DPB aan zee

Vrijdag 11 oktober

Va. 7.30 uur  Ontbijt

9.00 uur        Themasessie naar keuze (ronde 1)

10.30 uur      Koffiepauze

11.00 uur      Themasessie naar keuze (ronde 2)

12.30 uur       Afsluitende receptie in de Foyer

13.00 uur       Lunch

 

Keynote 1: Geïntegreerde zorg op school (Prof. Elke Struyf)

De deelnemers maken kennis met de belangrijkste resultaten uit het grootschalige kwantitatieve onderzoek naar het zorgbeleid in Vlaamse secundaire scholen (Struyf, Adriaensens, & Verschueren, 2013). Het onderzoek bracht in kaart in welke mate er sprake is van een geïntegreerd zorgbeleid in Vlaamse basis- en secundaire scholen. Geïntegreerde zorg betekent dat alle leraren betrokken zijn in de zorgverlening van leerlingen en deze begeleiding integreren in hun onderwijskundige en pedagogische aanpak. De rol van de leraar in het verlenen van zorg komt dus meer centraal te staan. Verder wordt geïntegreerde zorg getypeerd als een ‘whole school approach’ waarbij de begeleiding die leraren bieden aan leerlingen dient ingebed te zijn in een school die enkele cruciale kenmerken vertoont. Aan de hand van concrete stellingen worden de deelnemers uitgedaagd te reflecteren over de bestaande praktijk op hun school. Er wordt stilgestaan bij de belangrijkste bevindingen en de aanbevelingen van de onderzoekers voor het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk

Keynote 2: Handelingsgericht samenwerken voor kwetsbare jongeren (Hugo Van de Veire)

In deze keynote van Hugo Van de Veire wordt toegelicht hoe de uitgangspunten van handelingsgericht samenwerken inspirerend kunnen zijn voor leerkrachten, leerlingenbegeleiders en coördinatoren, en CLB-medewerkers. Hoe kunnen we vanuit dit gedeeld referentiekader en binnen een continuüm van zorg onze leerlingenbegeleiding optimaliseren en werken aan gelijke onderwijskansen voor iedereen? 


INHOUD Themasessies

RONDE 1

Sessie 1: Zorgbeleid: mogelijkheden en grenzen binnen de huidige regelgeving

De meeste scholen investeren al vele jaren in het voeren van een zorgbeleid. In de regelgeving plaatste het CLB-decreet van 1 december 1998 een eerste maal de rol van de school als eerste verantwoordelijke voor zorg expliciet op de voorgrond. Dit leidde tot een afbakening van het juridisch-deontologisch kader voor leerlingenbegeleiding op school. Het aantal vragen waarmee scholen geconfronteerd worden, is sindsdien alleen maar gestegen, o.m. als gevolg van de noodzaak om in te spelen op individuele noden.

Heel wat scholen blijven met vragen zitten over de grenzen waarbinnen ze moeten blijven. In deze sessie schetsen we de mogelijkheden. We doen dit op basis van concrete vragen die de scholen ons de voorbije jaren hebben gesteld. We plaatsen dit ook in een breder kader door achteruit te kijken naar de regelgeving zoals ze de afgelopen jaren tot stand is gekomen en door in te gaan op de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Sessieleider: Joost Laeremans (VVKSO)

 

Sessie 2: Op zoek naar gelijkenis en verschil met een orthopedagoog of psycholoog uit het buitengewoon onderwijs

In deze interactieve sessie, waarin deelnemers eigen inbreng kunnen doen, gaan we dieper in op:

-      Takenpakket van de orthopedagoog en psycholoog in het BuO (o.a. op welke niveaus werken we, omgaan met diversiteit en verscheidenheid aan vragen)

-      Het begeleiden van de overgang naar het SO (o.a. BuBaSO-fiche, GON of niet, overdracht)

-      ASS (type 9) en decreettoepassingen “wat komt er op ons af bij het streven naar meer inclusief onderwijs ?”

-      Hoe neem je een team mee in een andere kijk?

Sessieleider: Veerle Verheyden (Pedagogisch begeleider)

 

Sessie 3: Met JoPSI brengen leerlingen en leraren de onderwijskwaliteit binnen de eigen school in kaart en zetten samen een proces in gang

JoPSi is een procesgericht screeningsinstrument dat scholen een extra stimulans biedt om hun onderwijskwaliteit in kaart te brengen en met succes te ondersteunen voor alle betrokkenen en met specifieke aandacht voor de kwetsbare groep jongeren. Het instrument geeft de kans op zoek te gaan naar hoe jongeren en leerkrachten samen kunnen werken aan een optimaal leerrendement binnen een positief klasklimaat.

Jongeren krijgen met dit instrument een belangrijke stem. JoPSi (versie 2.0) is een digitale tool op maat en is ontwikkeld door CEGO (Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs).

Sessieleider : Leen Pil (schoolbegeleider DPB Mechelen-Brussel)

 

Sessie 4: Veerkrachthuis

Dit model geeft de mogelijkheid om op een eenvoudige wijze de veerkracht van de jongere in te schatten. Vanuit makkelijk te verkrijgen informatie over de jongere kan je zijn veerkracht bepalen . Zijn veerkrachthuis geeft een duidelijk beeld van wat de jongere nodig heeft om verder te ontwikkelen en zodoende kunnen wij de gepaste zorg bieden.

Dit model werd in de jaren ’90 ontwikkeld en heeft een brede toepasbaarheid.

Sessieleider: Luc Bouteligier 

 

Sessie 5: Zorg in onze basisscholen, een praktijkverhaal

Extra zorg door remedial teachers evolueerde naar geïntegreerde zorg. De klastitularis is de spil van het hele gebeuren. Zijn onze leerkrachten hierin gewillige partners? Wie of wat kan het verschil hierbij maken? Welke rol spelen zorgcoördinatoren? Hoe gebeurt dat HGW in de praktijk? Wat met sticordi en attesten? Wat zijn ses-lestijden? Hoe zit een volgsysteem in elkaar en welke eisen stel je aan een volgsysteem? Hoe gaan we om met het doorgeven van gegevens en feedback? Kortom: Wat is een zorgcontinuüm in de praktijk?

Een verhaal van vallen en opstaan en voortdurend bijleren.

Sessieleider: Linda De Cuyper

 

Sessie 6: School en CLB: partners in zorg

We verkennen het zorgcontinuüm vanuit een aantal herkenbare praktijkvoorbeelden.

Hoe kijken we naar zorg? Wat maakt dat de zorg werkt voor de leerling en zijn omgeving? Wat zijn de krachten in de samenwerking school-CLB? Hoe kunnen we omgaan met knelpunten? Welke zijn de randvoorwaarden om constructief samen te werken met alle betrokkenen?

In deze interactieve sessie gaan de deelnemers aan de slag met de theoretische kaders van handelingsgericht werken, het zorgcontinuüm en de jongerenrechten. We wisselen ideeën en ervaringen uit. Dit proces levert een aantal bouwstenen om de samenwerking school-CLB te optimaliseren

Workshopleiders: Marleen Sterckx en Jean-Marie Van Steenwinckel

 

RONDE 2

Herhaling van de workshops van Ronde 1

Strategie en methode:

Plenum, workshops, intervisie

Bijkomende info:

Vergeet niet de gestelde vragen ivm workshopkeuze voor ronde 1 en ronde 2 en logement (single/appartement delen met ...)  te beantwoorden.

De kamers in Floréal zijn vanaf 15.00 uur beschikbaar.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 30 september 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 265,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Floréal (Inschrijven afgesloten)
Koning Albertlaan 59
8370 Blankenberge (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 10 oktober 2013 van 09:30 tot 19:00
    • vrijdag 11 oktober 2013 van 09:00 tot 13:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.