Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MDT-1 Talendag 2013

Doelstellingen:

De voorbije 2 schooljaren lagen evaluatie en rapportering altijd in de focus bij de doorlichting van talen. Heel wat scholen stellen ook vragen hieromtrent. We hebben de opmerkingen en vragen gebundeld en proberen via een keynote en een aantal taalspecifieke en taaloverschrijdende workshops mogelijke antwoorden en  oplossingen aan te reiken. 

Doelgroep:

Leraars Nederlands, Frans, Engels, Duits, taalbeleidscoördinatoren en directies

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

TIMING

8.45 – 09.10:    Onthaal

09.15 - 10.00:   Keynote “Evalueren van taalcompetenties”

10.15 – 11.15:  Workshops Reeks 1

11.15 – 11.35: PAUZE met bezoek aan uitgeverijen

11.45 – 12.45: Workshops Reeks 2 

 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de workshops klik hier.

 

 

Keynote “Evalueren van taalcompetenties”

Het evalueren van taalcompetenties roept bij taalleerkrachten heel wat vragen op. Hoe kan je taalvaardigheid, taalkennis en taalattitudes in kaart brengen? Hoe omgaan met taalkennis binnen taakgerichte toetsing? Hoe groot moet het gewicht van examens en testen precies zijn, en hoe zwaar kan permanente evaluatie doorwegen ? Hoe kan je alternatief en breed evalueren? Wat kan een schoolteam met de resultaten van evaluaties aanvangen? Hoe kan je op een betrouwbare en valide manier taalcompetenties evalueren, zonder dat er teveel tijd en energie in de evaluatie moet kruipen? Allemaal terechte bekommernissen van schoolteams, en dus allemaal vragen die in de keynote aan bod komen.

 Keynotespreker Kris Van den Branden is lerarenopleider en professor taalkunde aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven.

WORKSHOPS REEKS 1

Workshop 1:  Leerplangericht (light) taalportfolio Frans 1ste en 2de graad

Begrippen uit de nieuwe leerplannen Frans 1ste en 2de graad: zelfreflectie, attitudes, interculturele component, ERK, strategieën voor de 5 vaardigheden, tekstsoorten verweven in de leerplandoelen, criteria en feedback: EO- IO enz. …

Deze verschillende items zitten verwerkt in een (zelfontworpen) light taalportfolio Frans. Dit eenvoudige taalportfolio (in kleurendruk) zet de leerlingen op weg naar zelfevaluatie en zelfsturend leren : ‘de leerkracht als coach van de leerling’ en de ‘leerling als coach van zichzelf’. Een document als ondersteuning om je nieuwe leerplan Frans  gemakkelijker te realiseren.

 Doelgroep : leraars Frans 1ste en 2de graad aso, tso, bso

 Lesgever: Alex De Kooning, leraar Frans 1ste en 2de graad, coördinator eerste graad voor de nascholingen Frans – bisdom Antwerpen.

 

Workshop 2: ERK en evalueren van gespreks-, spreek- en schrijfvaardigheid

Onze leerplandoelstellingen zijn gelinkt aan het Europees Referentiekader, dat de verschillende niveaus van taalbeheersing beschrijft. In deze workshop maken we eerst kennis met het ERK. Daarna zien we hoe we het ERK praktisch kunnen gebruiken bij het opstellen en invullen van evaluatieroosters voor spreek- en schrijfopdrachten.

Doelgroep: leraars Frans

Lesgever: Mia Van den Waeyenbergh, lerares Frans Sint-Victorinstituut Alsemberg, lid van de
 stuurgroep Frans.

 

Workshop 3A: Lees- en luistervaardigheid in de 3de graad evalueren volgens de eindtermen

Opgelet! Deze workshop bestaat uit 2 delen: 3A + 3B. Wie voor deze workshop kiest, kan slechts 1 volgen.)

Als toetsontwikkelaar voor de peilingproef Frans 3de graad aso en tso/kso, hebben we ons kunnen verdiepen in de eindtermen Frans Luisteren. Zo hebben we onder meer de te realiseren taaltaken op de drie verwerkingsniveaus geanalyseerd en zijn we tot het inzicht gekomen dat leerkrachten waarschijnlijk te vaak enkel vragen stellen op het beschrijvende niveau zonder op te klimmen naar het structurerende en beoordelende niveau.

 Tijdens dit atelier zouden we daarom graag onze ervaring delen om u te helpen luister- en leestoetsen op te stellen die nauwer aansluiten bij de taaltaken die de eindtermen vooropstellen.

 We zullen daarom eerst kort de eindtermen zelf toelichten, zowel voor Luisteren als voor Lezen. Daarna zullen we wat didactisch materiaal bekijken om samen na te denken in hoeverre dat materiaal beantwoordt aan de eindtermen. Nadat we jullie kritische geest zo hebben aangescherpt, zullen we enkele voorbeelden tonen om jullie inspiratie te geven voor jullie klaspraktijk. Daarna zijn jullie klaar om zelf aan de slag te gaan en de principes toe te passen en een test uit te werken … die jullie de volgende dag afnemen bij jullie leerlingen ?

 Doelgroep: leraars Frans 3de graad aso, tso, kso

Lesgever: J. De Pessemier, leerkracht Frans « Vita et Pax-college », Schoten en  lector SLO-Frans, KU-Leuven 

 

Workshop 4: A school year in tests

Testing is a valuable tool in teaching; not only for you to determine progress and level of your students, but also to raise your students’ awareness of their own learning. In this workshop we’ll look at the technical, scientific and pedagogical advantages of placement, progress and self-evaluation testing and how these types of testing will support you and your students throughout the year.

 During this workshop we will look at examples from the student and teacher materials of Insight, the Oxford University Press course researched in and written for Flanders, as well as the Oxford Online Placement Test.

 This workshop will be given by Suzanne Brinkman, Area Manager Benelux for Oxford University Press. After obtaining a Master’s Degree in English Language and Culture and a Master’s Degree in Education, Suzanne taught English to secondary school students in The Netherlands.

 This workshop will be in English.

Doelgroep: leraars Engels van alle graden

Lesgever: Suzanne Brinkman

 

Workshop 5: Evaluatie binnen taaltaken: 3 voorbeelden uit de Duitse onderwijspraktijk

Uit de doorlichtingsverslagen van de voorbije 2 schooljaren blijkt dat leraars zich bij het evalueren te zeer focussen op reproductie en transfer en te weinig aandacht hebben voor de communicatief-creatieve fase. Heel wat leerkrachten zijn nog zoekende m.b.t. integratie van kennis, vaardigheden en vakgebonden attitudes, het maken van taaltaken en vooral de evaluatie ervan op transparante wijze.

In deze workshop stellen 3 collega’s uit verschillende scholen hun toetsmateriaal voor . Er is mogelijkheid voor intervisie en discussie.

Doelgroep: leraars Duits 2de en 3de graad aso en tso

 

Lesgevers: V. Desoete, A. Van Hoefs, W. Serneels, leraars Duits aan 3 scholen van het bisdom Mechelen-Brussel

 

Workshop 6: Evalueren om het leren te stimuleren

Hoe kan je met assessment niet enkel het leren evalueren maar ook het leren en de groei stimuleren? Hoe kom je tot assessment FOR learning en assessment AS learning, niet enkel tot assessment OF learning? Hoe krijgen jongeren meer greep op het leer- en evaluatieproces? En hoe bereid je hen daarop voor?

In de workshop focussen we op minder vanzelfsprekende mogelijkheden, strategieën, vormen, voorbeelden en tips binnen de evaluatie die jongeren tot een hoger beheersingsniveau en een grotere verantwoordelijkheid binnen het leren en het evalueren kunnen brengen. Wat, waarom, wanneer, hoe en met wie je evalueert zijn daarbij de onderliggende vragen.
In heel wat van de vormen evalueert de leraar samen met de leerlingen (co- en peerevaluatie).
Niet elke evaluatievorm of strategie lukt zomaar. We onderzoeken hoe ze zinvol ingezet kunnen worden en wat passende instructie en afspraken zijn.Taaloverstijgende interactieve workshop met input, voorbeelden, reflectieopdrachten en uitwisseling.

Doelgroep: leraars Nederlands, Frans, Engels, taalbeleidscoördinatoren, directies

Lesgever: Leen Pil, schoolbegeleider en navormer CEGO

 

Workshop 7A: Toolkit Competenties Nederlands breed evalueren

Opgelet! Deze workshop bestaat uit 2 delen: 7A + 7B. Wie voor deze workshop kiest, kan slechts 1 volgen.

In opdracht van het Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming ontwikkelde het Centrum voor Taal en Onderwijs en het Steunpunt voor Diversiteit en Leren een digitale Toolkit Competenties Nederlands Breed Evalueren. Evalueren, observeren, evalueren om te leren, evalueren van competenties...een mondvol termen die de Toolkit verduidelijkt, concreet maakt met praktische voorbeelden en handzame tips maar bovenal leerkrachten, vakcoördinatoren, taalbeleidscoördinatoren en begeleiders ondersteunt om stap voor stap te reflecteren over hun huidig evaluatiebeleid om mogelijks stappen te zetten richting breed evalueren.

 Bij het begin van de workshop wordt de digitale Toolkit voorgesteld en geduid. Daarna zoomen we via interactieve oefeningen in op hoe je bij de start van het secundair onderwijs een brede algemene taalscreening kan opzetten in je school (volgens de Talennota verplicht vanaf 1 september 2014). Hoe ontwikkel je visie met je team daarrond? Wat wil je precies in kaart brengen? Welke evaluatie-instrumenten kunnen daarbij helpen? Hoe kies je een evaluatie-instrument? Wat betekent validiteit, betrouwbaarheid, praktische haalbaarheid en impact? Met welke andere aanvullende informatie ga je aan de slag? Hoe communiceer je in je team, met de leerlingen en met de ouders daarover?

 Doelgroep: leraars Nederlands 1ste graad, directies, taalbeleidscoördinatoren

 Lesgever: Iris Philips, wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor Taal en Onderwijs, KU Leuven. Ze begeleidt en coacht scholen bij het uitrollen van hun taalbeleid. Ze werkte mee aan de ontwikkeling van de Toolkit Competenties Nederlands Breed Evalueren. Daarnaast heeft ze ervaring bij het coachen van scholen die aan de slag willen gaan met talensensibilisering en positief willen omgaan met meertaligheid.

 

WORKSHOPS REEKS 2

 

Workshop 3B: Lees- en luistervaardigheid in de 3de graad evalueren volgens de eindtermen

Vervolg van workshop 3A, voor inhoud zie bij 3A.

 

Workshop 7B: Toolkit Competenties Nederlands breed evalueren

Vervolg van workshop 7A, voor inhoud zie bij 7A.

 

Workshop 8 : Evaluer les élèves du premier degré par le biais de tâches langagières : est-ce possible ? Comment?

De plus en plus, on nous demande d’intégrer des tâches langagières dans notre pratique de classe et – ce qui plus est – dans nos pratiques d’évaluation. Mais est-ce possible, voire souhaitable pour les élèves du premier degré, dont les habiletés langagières sont encore tellement faibles ?

 Qu’est-ce qu’une tâche langagière ? Quelle est la distinction entre un exercice communicatif et une tâche langagière ? Comment évaluer une telle tâche ? Quel est, dans cette approche actionnelle ainsi que dans son évaluation, le rôle dédié aux connaissances ?

 Lors de cet atelier, nous partirons des questions mentionnées ci-dessus et nous chercherons des réponses à l’aide d’exemples concrets.

 

Doelgroep: leraars Frans 1ste graad

Lesgever: Liesbeth Martens, docente Frans Lerarenopleiding KHLeuven

 

Workshop 9 : Mettons les choses au “POINT”!

Leraren Frans zijn (meestal) geen wiskundigen. Toch verwachten leerlingen, ouders, directies … evaluaties in “punten”. Ons actueel talenonderricht – met de focus op taaltaken - laat zich niet zo gemakkelijk in abstracte cijfers gieten. Veel leraren signaleren een grote bezorgdheid. Hoe bereiken we een zo objectief mogelijke evaluatie? Welke parameters kiezen we? En hoe vertalen we onze conclusies in punten?

Deze sessie tracht via alternatieve evaluatieroosters een haalbaar antwoord te bieden. 

De deelnemers verkennen alternatieve evaluatieroosters en grijpen meteen de kans om (op toetsen van eigen leerlingen) te experimenteren. Elke deelnemer brengt  een leerplan (+ jaarplan) en een reeds afgenomen (nog niet verbeterde!) toets (expression écrite) mee!

Doelgroep: leraars Frans van alle graden

Lesgever: Danny Van den wouwer, pedagogisch begeleider Frans bisdom Antwerpen 

 

Workshop 10 : Leerlinggericht en procesgestuurd evalueren in het talenonderwijs

Heb je soms ook het gevoel dat je leerplandoelstellingen voor Nederlands of moderne vreemde talen een onhaalbare kaart zijn? Hoe zet je je leerlingen zodanig aan het werk om ervoor te zorgen dat je je beschikbare tijd zo efficiënt mogelijk gebruikt? Op welke manier kan je ervoor zorgen dat je leerlingen niet steeds dezelfde fouten maken tegen uitspraak, intonatie, grammaticale en lexicale problemen, enz. Tijdens de nascholing zal de lesgever zijn eigen klaspraktijk schetsen, waarin het gebruik van verschillende taalportfolio's de leraar in staat stelt om leerlinggericht en procesgestuurd te evalueren. Uit deze interactieve workshop zal eveneens blijken dat begeleid zelfstandig leren geen overbodige luxe is om deze doelstellingen te realiseren.

De lesgever is zelf actief als leraar Engels, Duits en Nederlands in de tweede en derde graad van het ASO. De voorbeelden die zullen aangehaald worden, hebben specifiek betrekking op de eigen klaspraktijk, maar kunnen ook naar andere contexten geëxtrapoleerd worden. 

Doelgroep : taalleraars 3de graad aso

Lesgever : Philip Jones, leraar Engels en Duits Sint-Jan Berchmans Diest 

 

Workshop 11 : Evalueren om te evolueren via alternatieve evaluatievormen (peer-, co-, en zelfevaluatie) in de Duitse les

In deze workshop focussen we op minder vanzelfsprekende mogelijkheden, strategieën, vormen, voorbeelden en tips binnen de evaluatie die jongeren tot een hoger beheersingsniveau en een grotere verantwoordelijkheid binnen het leren en het evalueren kunnen brengen. Wat, waarom, wanneer, hoe en met wie je evalueert zijn daarbij de onderliggende vragen.
In heel wat van de vormen evalueert de leraar samen met de leerlingen (co- en peerevaluatie).
Niet elke evaluatievorm of strategie lukt zomaar. We onderzoeken hoe ze zinvol ingezet kunnen worden en wat passende instructie en afspraken zijn. De voorbeelden komen uit de onderwijspraktijk Duits.

Doelgroep: leraars Duits 2de en 3de graad

Lesgever: Leen Pil, schoolbegeleider en navormer CEGO

 

Strategie en methode:

Keynote en workshops

Bijkomende info:

OPGELET! Workshops 3 en 7 bestaan uit 2 delen: 3A + 3B en 7A+7B. Wie hiervoor kiest, kan dus maar 1 workshop volgen.

De locatie is gemakkelijk met de trein te bereiken: station Mechelen Nekkerspoel ligt op 5' wandelen. 

Er kan gratis geparkeerd worden op het Douaneplein (op 7' wandelen), vrij goedkoop op parking Zandpoortvest (7' wandelen) en vrij duur, maar op 2' stappen ondergronds op parking Veemarkt en Grote Markt.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 3 november 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPB Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 13 november 2013 van 09:00 tot 12:45
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.