Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8313E-groep A Preventieadviseur interne dienst – Basiskennis

Doelstellingen:

De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht vol­doende kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers te bezit­ten. Via de opleiding “Preventieadviseur Interne Dienst − Basiskennis” wil het VSKO aan preventieadviseurs van katholieke onderwijsinstellingen de gelegen­heid bieden deze basiskennis te verwerven.

Deze opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 en komt voor op de lijst van de FOD WASO

(zie http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=11460).

Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor leraren, ondersteunend personeel en andere personeelsleden van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke interna­ten die door hun schoolbestuur voltijds of deeltijds aangesteld zijn of zullen wor­den als preventieadviseur.

De opleiding heeft tot doel de preventieadviseur de nodige kennis en vaardig­heden aan te reiken om het beleid inzake preventie en bescherming op school te adviseren (officieus niveau 3 genoemd), al dan niet onder het toezicht van een leidend preventieadviseur van niveau 1 of niveau 2.

Daarentegen zijn preventieadviseurs van schoolbesturen die minimaal 200 werk­nemers tewerkstellen of die bepaalde risicoactiviteiten uitvoeren, verplicht een aanvullende vorming voor preventieadviseur niveau 1 of niveau 2 te volgen. Voor hen is deze opleiding dus NIET voldoende.

Aanbieder: Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) i.s.m. de Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI.)
Inhoud:
 • Organigram van de preventie.
 • Regelgeving en bronnen op het internet.
 • Verkeersveiligheid.
 • Dynamisch welzijnsbeleid op school (DRBS, GPP, JAP).
 • Opdrachten en taken van de preventieadviseur en de interne dienst.
 • Opdracht en werking van CPBW.
 • Administratieve verplichtingen.
 • Controles, keuringen en inspecties.
 • Noodplanning.
 • Arbeidsongevallen.
 • Aankoopcyclus.
 • Onthaal nieuwe werknemers.
 • Werken met derden.
 • Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.
 • Ergonomie.
 • Risicoanalyse.
 • Beschermingsmiddelen (PBM, CBM).
 • Elektrische installaties. BA4 en BA5.
 • Hygiëne. Sanitaire installaties. Legionella.
 • Voedselhygiëne op school.
 • Milieu.
 • Eerste hulp en medicatie op school.
 • Brandveiligheid, evacuatie.
 • Externe dienst. Gezondheidstoezicht.
 • Preventie van diefstal en vandalisme.
 • Sport– en speelterreinen. Speel– en gymtoestellen.
 • Psychosociale belasting: regelgeving, praktijk.
 • Schooluitstappen en sportevenementen.
 • Gevaarlijke stoffen en preparaten.
Strategie en methode:

De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een on­derwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal dat recht­streeks gebruikt kan worden op school wordt ter beschikking gesteld via een spe­ciale website. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

De cursussen zijn modulair opgebouwd rond de genoemde thema’s en worden gegeven door docenten met praktijkervaring.

Op het einde van de lessenreeks dient elke cursist een eindwerk in, waarin hij een concreet probleem inzake preventie en bescherming op school op planma­tige en doeltreffende wijze aanpakt. De cursist verdedigt zijn eindwerk mondeling voor een jury.

Cursisten die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een aanwezigheidsattest en een getuigschrift van goed gevolg.

Bijkomende info:

Deelname in de kosten: € 395,00 (cursusteksten, toegang tot de
website en koffie inbegrepen).

Lunch: De cursisten kunnen ter plaatse een middagmaal (broodjes of een war­me maaltijd) nuttigen (prijs niet inbegrepen).

Inschrijving: Uiterlijk op 15 september 2013 via www.nascholing.be
of telefo­nisch op toestel 02 507 06 36. Het aantal deelnemers is strikt
beperkt tot 24.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Sessies: 17 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 14 september 2013 inschrijven en tot en met donderdag 3 oktober 2013 uitschrijven.
Bijdrage: 395,00 Euro
Lesgever: Palmans Jaak
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Interdiocesaan Centrum (Inschrijven afgesloten)
Handelsstraat 72
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 17 oktober 2013 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 14 november 2013 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 12 december 2013 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 16 januari 2014 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 13 februari 2014 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 13 maart 2014 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 24 april 2014 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 15 mei 2014 van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 12 juni 2014 van 15:00 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.