Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8313U-Ind Kwaliteitsontwikkeling door professionalisering

Doelstellingen:
 • Vanuit recent onderzoek visie ontwikkelen op kwaliteitsontwikkeling en professionalisering én op de wisselwerking ertussen;
 • inzichten verhogen door theoretische kaders uit te diepen en die te confronteren met persoonlijke referentiekaders;
 • krachtige professionaliseringsvormen ontdekken en de toe-pasbaarheid in de schoolcontext aftoetsen;
 • planningscompetentie verhogen door de verworven inzichten en visie te contextualiseren én te concretiseren in de aanzet van een actieplan/masterplan voor de school;
 • reflectief en innovatief vermogen van de school verhogen.
Doelgroep:

Coördinerende directeurs, directeurs, adjunct-directeurs, beleidsondersteuners, nascholings-coördinatoren, vakgroepcoördinatoren, zorgcoördinatoren, school-geleiders, interne pedagogische begeleiders, vakbondsafgevaardigden ...

Aanbieder: Eekhoutcentrum i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

UITGANGSPUNT
Professionalisering wordt in de toekomst een 'kernopdracht’ van de school en van elk teamlid. Er is nood aan een beleidsaanpak die vakmanschap en meesterschap als hefboom tot kwaliteitsontwikkeling ziet.
Dit is in het belang van elke lerende, van elke professional én finaal ook van elke leerling. In dit scenario focussen scholen op kennis- en ervaringsopbouw en leggen ze een solide basis voor levenslang leren.

Inhouden
dag 1: Visieontwikkeling

 • Professionaliseren als sleutelelement (urgentie en veranderende contexten binnen onderwijs).
 • Wat is professionaliseren?  (o.a. Kelchtermans)
 • Zeven competenties=zeven leerdomeinen
 • Hoe leren we? 
 • Veranderende context
 • Veranderende vormen van leren
 • Leervoorkeuren
 • Criteria voor kwalitatief professioneel leren (Timperley)
 • Belangrijke inzichten (Marzano)
 • Kwaliteitsontwikkeling binnen de lerende organisatie
 • Wat verstaan we onder kwaliteitsdenken?
 • Vaststellingen en aanbevelingen uit Vlaams onderzoek betreffende professionalisering

Inhouden
dag 2: Professionaliseringsvormen

 • Behoeftenonderzoek: mogelijke insteken
 • Overzicht mogelijke professionaliseringsvormen
 • Professionaliseringsvormen gewikt en gewogen, op assen uitgezet
 • Professionaliseren vanuit perspectief school
 • Professionaliseren vanuit perspectief leerkracht
 • Enkele aspecten van reflectie
 • Drie voorbeelden: actieonderzoek, leerlabo’s (leernetwerken) en teamteaching

Inhouden
dag 3: Implementeren

 • Een kwaliteitskader als steun: EFQM, PDCA, IMAR
 • School analyse op basis van professionaliseringsvormen
 • Aspecten van succesvolle verandering
 • Elementen uit het decreet kwaliteit van onderwijs
 • Aanzet tot operationele planning vanuit de aangeboden kaders
 • Uitwisseling vanuit concrete vragen
Strategie en methode:
 • Interactieve doceermomenten afgewisseld met uitwisseling, reflectie en coöperatieve werkmomenten;
 • concretisering via geleide oefeningen aan de hand van bruikbare modeldocumenten;
 • gebruik van een elektronisch leerplatform als ondersteuning.
Bijkomende info:

U kunt hier de folder bekijken.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 6 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming van initiatief van het Eekhoutcentrum op een centrale locatie.

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 11 februari 2014 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 380,00 Euro
Lesgever: Mervielde Daphné
Van de Moortel Peter
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DNI_Dienst Nascholing en Internationalisering (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 18 februari 2014 van 09:30 tot 16:30
  • dinsdag 18 maart 2014 van 09:30 tot 16:30
  • donderdag 27 maart 2014 van 09:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.