Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Privacyverklaring

vzw Nascholing in het Katholiek Onderwijs leeft de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na. Dit houdt onder meer in dat de persoonsgegevens die door vzw Nascholing verzameld worden, uitsluitend gebruikt worden voor de organisatie van de nascholingssessies en voor de informatieverstrekking aan de deelnemers. De persoonsgegevens zijn niet van derden verkregen en worden niet doorgegeven aan derden. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de dienstverlening aan de scholen, instellingen, besturen en organisaties.

Elke betrokkene heeft het recht kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, en eventueel de verbetering te vragen van foutieve gegevens of de verwijdering van gegevens die onrechtmatig verwerkt worden. Om deze rechten uit te oefenen wendt hij zich tot vzw Nascholing in het katholiek onderwijs Guimardstraat 1 1040 Brussel of nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen.

De vzw Nascholing in het Katholiek Onderwijs is vrijgesteld van aangifte van deze verwerking van persoonsgegevens bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer op basis van art. 55 van het uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001.

Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.