Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/35-M3_TM Opleiding hiërarchische lijn in functie van welzijn op het werk - teamgericht

Wie maakt deel uit van de hiërarchische lijn? Welke zijn hun verantwoordelijkheden in het kader van preventie en welzijn op het werk? In deze professionalisering krijg je een antwoord op deze vragen.

Doelstellingen:

De implementatie van het preventiebeleid op school is de taak van het schoolbestuur en van de leden van de hiërarchische lijn. Zij zijn het die instaan voor de uitwerking van een dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS), en vervolgens voor de programmatie, de realisatie en de evaluatie ervan. Voorts werken de leden van de hiërarchische lijn mee aan het opstellen van het globaal preventieplan (GPP) en het jaarlijks actieplan (JAP), onderzoeken ze ongevallen en incidenten, controleren ze arbeidsmiddelen, persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen, waken over de naleving van de instructies inzake veiligheid, staan ze in voor het onthaal van nieuwe personeelsleden … (volgens KB van 27/3/1998,art. 13).

Teneinde zowel hun betrokkenheid als hun deskundigheid te verhogen, organiseren we een specifiek professionaliseringsproject voor leden van de hiërarchische lijn.

Doelgroep:

De leden van de hiërarchische lijn van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon onderwijs of van katholieke internaten of CLB’s.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Een welzijnsbeleid implementeren.

Toepassingsgebied van de wet welzijn.

Algemene principes van een welzijnsbeleid:

  • Dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS);
  • Risicoanalyses en preventiemaatregelen;
  • Globaal preventieplan (GPP° en jaarlijks actieplan (JAP);
  • Jaarverslag;
  • Raadplegen van de regelgeving.
  • De belangrijkste actoren.
Strategie en methode:

De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal dat rechtstreeks op school gebruikt kan worden, wordt ter beschikking gesteld. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de start van deze opleiding vragen of casussen bezorgen aan de organisator. De spreker heeft tijdens de vorming en de vragenronde aandacht voor de gestelde vragen.

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 10

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.

Kwalificatie:

herwerking 

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 300,00 Euro
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.