Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/20/02-VSK-TM Ingrediënten voor een verbindend schoolklimaat (Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!)

Scholen staan voor grote uitdagingen: grotere diversiteit, pesten, radicalisering, leerlingen met minder sociale vaardigheden, mondige ouders…. Katholiek onderwijs Vlaanderen wil hierop een preventief en positief antwoord bieden: herstelgericht werken in een verbindend schoolklimaat. Inzetten op een verbindend schoolklimaat is een proactief beleid voeren op sociaal-didactisch terrein dat preventief werkt tegen pesten, conflicten, moeilijk begrijpbaar gedrag, radicalisering en polarisering. Leerlingen worden niet losgelaten in een verbindende school. Ook niet wanneer het fout loopt. Of het nu gaat over leerlingengedrag of een zwaar conflict, de verbindende school zal conflicten steeds herstelgericht benaderen. De principes van een verbindend schoolklimaat en herstelgericht werken zijn toepasbaar in alle scholen van katholiek onderwijs Vlaanderen. Uiteraard zullen zij vertaald moeten worden naar de concrete schoolsituatie, het schoolteam, de leerlingenpopulatie en de ouders. Belangrijk is dat de deelnemers aan het nascholingsproject bereid zijn om hun huidig schoolklimaat m.i.v. het sanctioneringsbeleid onder de loep te nemen en dit te toetsen aan de kaders die vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen worden aangeboden.  

Doelstellingen:
 1. Je maakt kennis met bestaande kaders over verbindend schoolklimaat, nieuwe autoriteit, herstelgericht werken, burgerschap… op basis van de inhoud van het fundament verbindend schoolklimaat en de bouwsteen welbevinden op school van het vademecum Zorgbreed en kansenrijk onderwijs, bouwen aan een school voor iedereen.
 2. Je zal de aangeboden kaders verbinden met het bestaande beleid rond welbevinden en burgerschap op je school. Daarnaast neem je het orde- en tuchtbeleid van je school kritisch onder de loep en je toetst het aan de elementen uit het fundament. Je bekijkt de pijnpunten en stuurt bij waar nodig.
 3. Je neemt de doelstellingen van het funderend leerplan (SO) en de persoonsgebonden ontwikkeling (ZILL) m.b.t verbindend schoolklimaat kritisch onder de loep. Je bekijkt samen met je collega’s welke doelen aansluiten bij de inhouden van het fundament Verbindend schoolklimaat en hoe je deze via elementen uit de nascholing kan realiseren.
 4. Je weet welke ingrediënten binnen de eigen school aanwezig zijn en welke nog nodig zijn om te evolueren naar een verbindende school. Je stelt samen met de andere deelnemers langetermijnplanning op om dit realiseren.
 5. Je weet wat een proactieve cirkel is en je kan er zelf één organiseren in je klas.
 6. Je weet wat verbindende communicatie is en je kan de principes toepassen in gesprekken met leerlingen, collega’s en ouders.
 7. Je kan een herstelgesprek voeren bij kleinere conflicten.
Doelgroep:

De nascholing verbindend schoolklimaat richt zich in de eerste plaats op schoolteams

Omdat verbindend schoolklimaat en de invulling zo specifiek is en zo vervlochten is met het eigen pedagogisch project van een school, is de nascholing gericht op schoolteams.

Sessies 1 en 3 richten zich op een kernteam inclusief directie dat eventueel i.s.m. de schoolbegeleider de visie op verbindend schoolklimaat verkent, deze visie vertaalt naar de eigen schoolcontext en opvoedingsproject. Daarnaast wordt een tijdspad uitgezet dat aangeeft wanneer welke stap gezet wordt.

1 à 2 sessies, naargelang de nood, richten zich op het personeel van de school. Het personeel maakt kennis met verbindend schoolklimaat in de praktijk via een training in proactieve cirkels en verbindende communicatie. Een verdiepingssessie rond herstelgesprekken behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Verbindend schoolklimaat sluit in de eerste plaats aan bij zorgbreed en kansenrijk onderwijs. Heel wat elementen van een verbindend schoolklimaat zoals klasmanagement (sociale discipline matrix), groepsvorming, verbindend gezag, proactieve cirkels, elementen van de nieuwe autoriteit zijn gericht op het zorgzaam omgaan met leerlingen, ouders en collega’s en op het verhogen van het welbevinden van deze doelgroepen. Daarnaast sluit verbindend schoolklimaat zeer sterk aan bij Katholieke Dialoogschool. Samen met personeel, ouders, leerlingen inzetten op verbinding is essentieel om te evolueren naar een verbindende Katholieke dialoogschool. De twee thema’s zijn niet los van elkaar te zien.

Tenslotte heeft verbindend schoolklimaat linken met verbindend samenwerken in teams en HR. We zijn ervan overtuigd dat schooldirecties die radicaal inzetten op verbinding dit doen tot op het niveau van klassenraden, zorgteamoverleg, oudercontacten, functioneringsgesprekken, aanpak van conflicten… Kortom: verbindend schoolklimaat raakt aan alles wat er op een school aan de gang is.

Strategie en methode:

Deze module bestaat uit verschillende samenhangende onderdelen. In de intake wordt bepaald welke onderdelen zinvol en haalbaar zijn voor de school.

Intake (beginsituatie, voorwaarden en doelstellingen worden bepaald)

Nascholing (4 sessies van een halve dag):

Verdiepende sessie op maat van de school (PB of nascholer)
Lerend netwerk (Katrien Bressers i.s.m. PB)
We maken in deze nascholing gebruik van volgende materialen:

 • Vademecum Zorgbreed en kansenrijk onderwijs
 • ZILL (BaO)
 • Training proactieve cirkels/verbindende communicatie/herstelgesprekken
Bijkomende info:

Kostprijs module met 1 nascholer: 500 euro
Kostprijs module met 2 nascholers: 1000 euro
 
Deze module is teamgericht. Je bijdrage is per instellingsnummer.
Een team bestaat maximaal uit 30 deelnemers.
Indien er meer dan 30 deelnemers zijn wordt in de intake bepaald of er 2 nascholers voorzien worden.
Vanaf 40 deelnemers werken we sowieso met twee nascholers.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Indien je deelneemt aan de nascholing engageer je je voor het ganse traject.


Voor dit initiatief moeten minimum 15 en mogen maximum 60 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 500 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.