Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPPER0PEB210162-02 Vorming evaluatoren - online sessies semester 2

Vanaf 1 september 2021 moet wie als evaluator wordt aangesteld, binnen de twee jaar na zijn aanduiding als evaluator, een opleiding volgen en succesvol afronden. Wie vóór 1 september 2021 als evaluator fungeerde en nog geen opleiding gevolgd heeft, krijgt daarvoor de tijd tot 1 september 2023. Deze opleiding is decretaal verplicht en geldt voor elke evaluator, ook voor leden van een bestuur die de rol van (tweede) evaluator opnemen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt daarom vanaf dit schooljaar een vorming voor evaluatoren aan voor alle directies en besturen. De vorming staat open voor alle niveaus, ook voor directies volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en internaatbeheerders. Vanuit het ‘schouder aan schouder’ principe is het zelfs wenselijk dat directies samen met hun bestuur deze opleiding volgen.

Doelstellingen:

De nieuwe regelgeving gaat in op 1 september 2021. Na het doorlopen van de drie modules heb je de opleiding genoten die verwacht wordt van een “evaluator”. 

Doelgroep:
 • directies & bestuurders alle onderwijsniveaus
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
Vanaf 1 september 2021 moet wie als evaluator wordt aangesteld, binnen de twee jaar na zijn aanduiding als evaluator, een opleiding volgen en succesvol afronden. (art. 47ter, § 7, 1ste lid DRP) Die verplichting betekent echter niet dat je niet als evaluator aangeduid kunt worden als je nog geen opleiding gevolgd hebt. Ben je als evaluator aangeduid, dan moet je binnen de twee jaar na je aanduiding een opleiding tot evaluator succesvol afgerond hebben. Was je al vóór 1 september 2021 als evaluator aangeduid en heb je nog geen opleiding gevolgd, dan heb je daarvoor de tijd tot 1 september 2023. (art. 47ter, §7, 1ste lid DRP). Wie twee jaar na aanstelling tot evaluator nog geen opleiding afgerond heeft, kan niet evalueren. Meer informatie: zie Functiebeschrijving, functioneringsgesprekken en evaluatie of raadpleeg de PRO.site.
 
Het gehele opleidingstraject beslaat 4 avonden en bevat de volgende modules: 
 • Module 1: juridisch-technisch kader van functioneren en evalueren (Marc Keppens)
  De decretale bepalingen omtrent het traject van functioneren en evalueren zullen in deze module grondig worden toegelicht. Komt o.a. aan bod: wie kan optreden als evaluator, waarover kun je algemene afspraken maken in het lokaal onderhandelingscomité, hoe stel je een decretaal correcte functiebeschrijving op, waarop moet je letten bij het voeren van functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken, hoe maak je een evaluatieverslag op, hoe verloopt een procedure voor het college van beroep …
 • Module 2: goed werkgeverschap, zin en onzin van evalueren (Jan De Smet, Stefaan Misschaert)
  De vorming vertrekt vanuit een ruimer perspectief, gekaderd in het belang van een integraal en geïntegreerd beleid van loopbaanbegeleiding vanuit goed werkgeverschap. Het programma valt daarbij uiteen in drie onderdelen:
  • De meerwaarde van een integraal en geïntegreerd HR-beleid.
  • Hoe kan het referentiekader onderwijskwaliteit een opstap betekenen richting een kwaliteitsvol(ler) evaluatiebeleid?
  • De plaats en het belang van evaluatie binnen een integraal en geïntegreerd HR-beleid.
 • Module 3: werkwinkels over professionele gespreksvoering en coaching (twee avonden)
  Elke deelnemer kiest twee werkwinkels uit de vier aangeboden thema’s.
  • Werkwinkel 1: het juiste gesprek op het juiste moment (Kristine Impens, Greet Mertens)
   De evaluatoren kunnen verschillende soorten van gesprek onderscheiden, kennen de specifieke kenmerken en weten op welk moment ze welk gesprek moeten voeren. Ze maken kennis met functioneringsgesprek, evaluatiegesprek, reflectiegesprek, feedbackgesprek, slechtnieuwsgesprek, coachingsgesprek …
   De evaluatoren zijn in staat verschillende gesprekstechnieken te hanteren.
  • Werkwinkel 2: informatiebronnen voor een kwaliteitsvol evaluatiegesprek (Hilde Bouckaert - deze blijft fysiek aangeboden in Mechelen en Gent)
   De evaluatoren kunnen gebruik maken van de verschillende bronnen die zij kunnen gebruiken met het oog op een evaluatiegesprek.
   De evaluatoren zijn vaardig in maken het observeren van een lesactiviteit en het geobserveerde in gesprek kunnen brengen.
   De evaluatoren inzicht geven in de Wegwijzers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de impact ervan op observeren, beluisteren en beoordelen.
   De evaluatoren kunnen op een gepaste wijze informatie van leerlingen, ouders, collega’s … verzamelen en inzetten in een evaluatieproces.
   De evaluatoren kunnen omgaan met gevoelige informatie/bronnen en zijn zich bewust van deontologische aspecten.
  • Werkwinkel 3: coaching: de evaluator als eerste begeleider (Marleen Decuyper, Marijke Decavel)
   De evaluatoren weten wat een coachende houding omvat.
   De evaluatoren verkennen het spanningsveld tussen coaching en evaluatie.
   De evaluatoren leren coachingsvaardigheden aan.
   De evaluatoren maken kennis met diverse coachingsmodellen 
  • Werkwinkel 4: loopbaanbegeleiding: groeien in je loopbaan (Annick Keunen, Helga Melis)
   De evaluatoren kunnen personeelsleden kansen bieden, uitdagen en ondersteunen om te groeien in hun loopbaan.
   De evaluatoren kennen de diverse aspecten en fasen van loopbaanbegeleiding.
   De evaluatoren erkennen het belang van een traject gekoppeld aan de diverse fasen in de loopbaan.
   De evaluatoren zetten in op de wisselwerking tussen het professionaliseringsbeleid en het evaluatietraject vanuit een visie op ‘levenslang leren’.
Interesse in een teamgericht traject "Evaluatoren" (wie nu aanmeldt, schrijft in voor schooljaar 2022-2023 - je kunt via deze link je interesse voor een teamgerichte vorming registreren). Hiervoor kan een schoolbestuur, scholengemeenschap of schoolteam tekenen. Er wordt een vaste prijs aangerekend van € 600,00/sessie/team en het geheel omvat 4 sessies.
Strategie en methode:

De drie modules worden in de loop van het tweede trimester van het schooljaar 2021-2022 online aangeboden in de vorm van een avondtraject. In het eerste trimester wordt de vorming als een fysieke variant in een dagtraject aangeboden.

Bij bepaalde werkwinkels kan het mogelijk zijn dat de voorkeur toch naar een fysieke ontmoeting gaat.

Bijkomende info:

Na afloop van het traject ontvangt elke deelnemer een certificaat als bewijs van de gevolgde vorming voor evaluatoren.   

Prijssetting individugericht traject "Evaluatoren"

 • Dit initiatief bestaat uit 4 sessies, kostprijs € 50,00/sessie/persoon voor de digitale variant

Prijssetting teamgericht traject "Evaluatoren" (wie nu hier intekent, schrijft in voor schooljaar 2022-2023 - je kunt via deze link je interesse voor een teamgerichte vorming registreren)

 • Hiervoor kan een schoolbestuur, scholengemeenschap of schoolteam tekenen. Er wordt een vaste prijs aangerekend van € 600,00/sessie/team en het geheel omvat 4 sessies.

Alle deelnemers aan de directeursopleiding basisonderwijs (Profs) en secundair onderwijs (CVA), ook in het verleden, kunnen deze opleiding inroepen om aan de nieuwe decretale verplichting te voldoen. De toekomstige directeursopleidingen werden daartoe inhoudelijk afgestemd met de vorming evaluatoren. Voor wie lang geleden Profs of CVA volgde, is een actualisering wenselijk en raden we aan onze nieuwe vorming te volgen gezien de gewijzigde regelgeving. 

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

 

Voorwaarde:

Bij inschrijving ontvang je de link naar Zoom voor module 1 en 2. Deze van module 3 ontvang je een week voor datum in je mailbox.


Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 200,00 Euro
Lesgever: Misschaert Stefaan
De Smet Jan-Baptist
Keppens Marc
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 17 januari 2022 van 19:00 tot 22:00
  • maandag 31 januari 2022 van 19:00 tot 22:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • maandag 17 januari 2022 van 19:00 tot 22:00
  • donderdag 3 februari 2022 van 19:00 tot 22:00
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • donderdag 20 januari 2022 van 19:00 tot 22:00
  • maandag 31 januari 2022 van 19:00 tot 22:00
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • donderdag 20 januari 2022 van 19:00 tot 22:00
  • donderdag 3 februari 2022 van 19:00 tot 22:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.