Aanmelden
Laden…

Even geduld...

84112-M03-team Evaluatie en loopbaanbegeleiding: springplank voor interne kwaliteitszorg. Voor beginnende directeurs

Doelstellingen:

A. Informatie, ondersteuning en coaching:

 • Deelnemers kennen de decretale context inzake functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie.
 • Deelnemers kunnen functiebeschrijvingen en functioneringsgesprekken situeren binnen een visie op loopbaanbegeleiding, het algemeen personeelsbeleid en als onderdeel van de brede kwaliteitszorg van hun school.
 • Deelnemers kunnen uitgaande van een algemene functiebeschrijving een geïndividualiseerde functiebeschrijving maken.
 • Deelnemers kunnen evaluatie situeren binnen een visie op loopbaanbegeleiding, het algemeen personeelsbeleid en als onderdeel van de brede kwaliteitszorg van hun school.
 • Deelnemers kunnen de link leggen tussen evaluatie en het eigen opvoedingsproject: waar willen we met onze school naartoe? Welke leraren hebben we hiervoor nodig?
 • Deelnemers werken een evaluatietraject uit op niveau van de school en de scholengemeenschap.
 • Deelnemers kunnen de link leggen tussen evaluatie, loopbaanbegeleiding en nascholingsbeleid op niveau van de school en de scholengemeenschap.
 • Deelnemers spreken een korte en langere planning af met de noodzakelijke stappen in het evaluatietraject.
 • Deelnemers zien evaluatie als een aanzet tot professionalisering van het personeel.
 • Deelnemers werken tools uit voor enkele situaties o.a. “van TABD naar TADD”, “instellingsgebonden opdrachten” , “coaching en begeleiding van personeel”, “registratie evaluatietraject”.

B. Training en coaching:

Deelnemers kennen het verschil tussen functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken en doen ervaringen op (wisselen ervaringen uit) inzake het voeren van gesprekken.

Doelgroep:

Beginnende directeur die zich het evaluatietraject van de scholengemeenschap willen eigen maken.

Aanbieder: Dienst nascholing en internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. VVKBaO/Profs+
Inhoud:

Het decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding van 27 maart 1991 bepaalt in Art. 47ter. §7 Een opleiding tot evaluator is aangewezen voor wie als evaluator wordt aangesteld.

In overleg wordt in functie van de behoeften van de ingeschreven directeur een programma samengesteld. Verschillende inhouden rond visie, informatie, ondersteuning en training zijn mogelijk. Elke directeur kan een keuze maken uit onderstaande blokken. Binnen de blokken is aanpassing van het programma mogelijk.

Blok 1 – focus op functiebeschrijvingen

Duiding van de begrippen: functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie. Deze begrippen situeren binnen een visie op loopbaanbegeleiding, het algemeen personeelsbeleid en als onderdeel van de brede kwaliteitszorg van de school. Opstellen van geïndividualiseerde functiebeschrijvingen en starten met een gestructureerd evaluatietraject.

Blok 2 – focus op evaluatie

Situering van evaluatie binnen een visie op loopbaanbegeleiding, het algemeen personeelsbeleid en als onderdeel van de brede kwaliteitszorg van de school. Wat is de link tussen het eigen opvoedingsproject en evaluatie? Een evaluatietraject uitwerken op niveau van de school en de scholengemeenschap. Een planning op korte en langere termijn samenstellen: een tijdspad met de noodzakelijke stappen inzake evaluatie.

Blok 3 – focus op integrale loopbaan

De link leggen tussen evaluatie, loopbaanbegeleiding en nascholingsbeleid op niveau van de school en de scholengemeenschap. Evaluatie zien als aanzet tot professionalisering van het personeel. Tools uitwerken voor enkele situaties o.a. ‘van TABD naar TADD’, ‘instellingsgebonden opdrachten’, coaching en begeleiden van personeel’, ‘registratie van het evaluatietraject op niveau van de scholengemeenschap, de school en de individuele leerkracht’.

Strategie en methode:

Kennis aanbieden met behulp van de reader ‘Een goed gesprek’ en powerpoints. Inzicht bieden in loopbaanbegeleiding via stappenplannen en voorbeelddocumenten. Reflectie op eigen werking en verwachtingen. Aangepaste werkvormen gebruiken om evaluatie te integreren in loopbaanbegeleiding. Training en coaching van communicatievaardigheden door ervaren trainers.

Bijkomende info:

De organisatie kan variëren van 1 tot 7 sessies:

Mogelijk basispakket:

Sessie 1 = intake: situering van het project en bespreking van het opzet en inhoud.

Sessie 2: een decretaal kader voor functiebeschrijvingen, functionerings-gesprekken en evaluatie, implementatiestrategieën, loopbaanbegeleiding, personeelsbeleid en kwaliteitszorg in de katholiek basisschool.

Sessie 3 + 4: training communicatievaardigheden.

Mogelijk uitbreidingspakket:

Sessie 5: verder uitdiepen van loopbaanbegeleiding, personeelsbeleid en kwaliteitszorg met accent op professionalisering van het personeel.

Sessie 6: uitwerken tools.

Sessie 7: vervolg training communicatievaardigheden

De projectleider of nascholer neemt na inschrijving via www.nascholing.be contact op voor concrete afspraken.

Deze nascholing is enkel voor VSKO-leden.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 4 sessie(s)
Kwalificatie:

Vorming (begeleiding) op basis van decreet rechtspositie personeel

Voorwaarde:

De deelnemers bepalen zelf data en locatie.


Voor dit initiatief moeten minimum 3 en mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Op afspraak
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.