Aanmelden
Laden…

Even geduld...

3/11/04-module B Kwaliteitszorg en schoolzelfevaluatie met het DISO-instrument

Doelstellingen:

*DISO: DiagnoseInstrument voor Secundair Onderwijs

  • De deelnemers vertrouwd maken met zelfevaluatie in het algemeen en het gebruik van DISO in het bijzonder.
  • De principes van zelfevaluatie in de scholen invoeren, met de nadruk op kwaliteitszorg. De nadruk ligt niet op het gebruik van een instrument, maar op het aannemen van een attitude van bestendige kwaliteitscontrole door de school zelf.
  • De werkgroepen leren een proces van zelfevaluatie opzetten in het kader van schoolontwikkeling: gegevens verzamelen, interpreteren en er prioriteiten uit afleiden ter bevordering van de schoolkwaliteit.
  • Tijdens het proces wordt ook aandacht geschonken aan het verhogen van het beleidsvoerend vermogen (incl. het lerende vermogen) van de deelnemende scholen.
Doelgroep:

Werkgroepen van secundaire scholen (minimum 1 directielid, 1 lid van het middenkader én 1 leraar, liefst ook 1 lid van het ondersteunend personeel) en pedagogisch begeleiders.

Aanbieder: Dienst nascholing en internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. Stafdienst PBDKO
Inhoud:

Aangezien het van essentieel belang is aan te sluiten bij de ondersteuningsvragen en de cultuur van de scholen, zullen we in overleg met de school het meest gepaste traject kiezen. Daarom wordt het traject voorafgegaan door een intakegesprek. Hier krijgen directieteams informatie zodat ze – in overleg met de projectbegeleiders – bewust  kunnen kiezen voor één van beide modules.

Het project bestaat uit een 4-tal schoolsessies (vergaderingen met de werkgroepen), waarin het hele proces van zelfevaluatie doorlopen wordt a.h.v. DISO (instrument en methodiek). De deelnemers krijgen enerzijds vorming nl. inzicht in de achtergronden van schoolontwikkeling, beleidsvoerend vermogen, kwaliteitszorg, zelfevaluatie in het algemeen. Daarnaast leren ze werken met diagnose-instrument, ontwikkeld door de pedagogische begeleiding van het katholiek onderwijs, om nadien op basis van eigen specifieke behoeften verder te kunnen werken.

De werkgroepen krijgen ook tussentijdse opdrachten als ondersteuning bij het vormgeven van het eigen zelfevaluatieproces.

Na de afname volgen er verhelderingsgesprekken, telkens zijn alle personeelsleden betrokken. De resultaten worden gepresenteerd in een syntheserapport.

Bijkomende info:

Binnen dit nascholingsproject werken we samen met de diocesane en congregationele begeleidingsdienst. Scholen kunnen ook via hun schoolbegeleider aanmelden. De inschrijving is pas definitief na het intakegesprek.

Wie meer informatie wenst, kan contact opnemen met een begeleider van de betrokken dienst of met de projectleider diane.jacobs@vsko.be.

Plaats en data van de sessies: de sessies vinden plaats op de school zelf en de data worden met de nascholer afgesproken.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Bezig zijn met kwaliteit vraagt tijd.

Positief omgaan met de resultaten.

Grote betrokkenheid van de directie


Voor dit initiatief mogen maximum 15 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 500,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.