Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8311M-IND Opleiding Preventieadviseur Interne Dienst − Basiskennis

Doelstellingen:

De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht voldoende kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werk­nemers te bezitten. Via de opleiding “Preventieadviseur Interne Dienst − Basiskennis” wil het VSKO aan preventieadviseurs van katholieke onder­wijs­instellingen de gelegenheid bieden deze basiskennis te verwerven.

Deze opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 en komt voor op de lijst van de FOD WASO
(zie http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=11460).

Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor leraren, ondersteunend personeel en andere personeelsleden van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten die door hun schoolbestuur voltijds of deeltijds aangesteld zijn of zullen worden als preventieadviseur.

De opleiding heeft tot doel de preventieadviseur de nodige kennis en vaardigheden aan te reiken om het beleid inzake preventie en bescherming op school te adviseren (officieus niveau 3 genoemd), al dan niet onder het toezicht van een leidend preventieadviseur van ni­veau 1 of niveau 2.

Daarentegen zijn preventieadviseurs van schoolbesturen die minimaal 200 werknemers tewerkstellen of die bepaalde risicoactiviteiten uitvoeren, verplicht een aanvullende vorming voor preventieadviseur niveau 1 of ni­veau 2 te volgen. Voor hen is deze opleiding dus NIET voldoende.

Aanbieder: Dienst nascholing en internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. VVKSO
Inhoud:

Organigram van de preventie. Dynamisch welzijnsbeleid op school. DRBS, GPP, JAP. Opdracht, taken en aan­spra­kelijkheid van de preventieadviseur. Interne en externe dienst. Werking van CPBW. Controles en inspecties. Medisch toezicht. Eerste hulp. Risico­ana­lyse. Ar­beids­ongevallen. Aan­koop­cyclus. Onthaal nieuwe werknemers. Werken met derden. Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Ergonomie. Psychosociale belas­ting. Brandveiligheid, nood­pro­ce­dures, evacuatie. Collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen. Verkeersveiligheid. Schooluitstappen en sportevenementen. Speelterreinen en speeltoestellen. Voedsel­hy­gië­ne. Gevaarlijke producten. Elek­tri­citeit. Sanitaire in­stal­laties. Milieu.

Strategie en methode:

De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haal­baarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet ma­teriaal dat rechtstreeks gebruikt kan worden op school wordt ter beschikking gesteld via een speciale website. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

De cur­sussen zijn modulair opgebouwd rond de genoemde thema’s en wor­den gegeven door docenten met praktijkervaring.

Op het einde van de lessenreeks dient elke cursist een eindwerk in, waarin hij een concreet probleem inzake preventie en bescherming op school op planmatige en doeltreffende wijze aanpakt. De cursist verdedigt zijn eindwerk mondeling voor een jury.

Cursisten die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een aan­we­zig­heids­attest en een getuigschrift van goed gevolg.

Bijkomende info:

Deelname in de kosten: 395 euro (cursusteksten, toegang tot de website en koffie inbegrepen).

Lunch: De cursisten kunnen ter plaatse broodjes of een warme maaltijd nuttigen (prijs niet inbegrepen).

Inschrijving: Uiterlijk op 15 september 2011 via www.nascholing.be of telefonisch op toestel 02 507 06 36. Het aantal deelnemers is strikt beperkt tot 24.

Sessies: 17 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 15 september 2011 inschrijven en tot en met donderdag 6 oktober 2011 uitschrijven.
Bijdrage: 395,00 Euro
Lesgever: Palmans Jaak
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Interdiocesaan Centrum (Inschrijven afgesloten)
Handelsstraat 72
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 20 oktober 2011 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 24 november 2011 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 15 december 2011 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 19 januari 2012 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 16 februari 2012 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 22 maart 2012 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 26 april 2012 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 24 mei 2012 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 21 juni 2012 van 15:00 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.