Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/04-1 Seminarie voor beheerders - januari 2021

Een kwaliteitsvolle internaatswerking uitbouwen betekent prioritair een beleid ontwikkelen rondom de vier pedagogische basisdoelen van het Pedagogisch Kader internaten.  

Vorig schooljaar hielpen we beheerders op weg met de realisatie van het derde pedagogische basisdoel: ‘bevorderen van de sociale ontwikkeling van internen’. Het seminarie was gericht op de uitbouw van een verbindend, relatieversterkend leefklimaat op internaat en op het duurzaam installeren van een pestpreventie- en actieplan. Hierbij werd voldoende tijd besteed om dit thema te begrijpen en uit te diepen. 

We weten dat het enkele jaren duurt vooraleer een sterk antipestbeleid ten volle in de werking is geïntegreerd. Daarom organiseren we een vervolgseminarie om beheerders verder te ondersteunen in de verfijning en de uitvoering van hun actieplan. We willen hen begeleiden bij de moeilijkheden waar ze tegenaan lopen en laten hen ook leren van elkaar.

Doelstellingen:
 • Je kan een duidelijk beeld schetsen van de huidige stand van zaken rondom de diverse aspecten van het antipestbeleid in je internaat op basis van de input en tools van vorig seminarie; 
 • Je kan de tussentijdse acties sinds het vorige seminarie evalueren en op basis daarvan weten wat geborgd kan worden en wat bijgestuurd moet worden; 
 • Vanuit de begeleiding door de lesgever en de uitwisseling met de groep leer je een antwoord te vinden op de moeilijkheden waar je nog tegenaan loopt; 
 • Je hebt een zicht op de te volgen strategie om op langere termijn samen met het team stapsgewijs verder te werken aan de uitbouw en het geleidelijk in praktijk brengen van het eigen antipest- en pestpreventiebeleid; 
 • Je begrijpt dat tijdens het proces van informeren,  sensibiliseren, actief verantwoordelijkheid laten nemen en evalueren steeds gestreefd moet worden naar het optimaal betrekken van alle actoren (m.n. opvoeders,  internen, de school, de ouders). 
Doelgroep:

Beheerders die het seminarie in 2020 volgden. 

Beheerders die wensen aan te sluiten maar het seminarie in 2020 niet volgden, kunnen tot eind juni contact opnemen met Team Internaten. Een beperkte voorbereiding is nodig om te kunnen aansluiten. 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen in samenwerking met Tenz vzw
Inhoud:

Tijdens het vervolgseminarie bekijken we onze huidige stand van zaken rondom de verschillende aspecten van een antipestbeleid (antipestslang). Welke conclusies konden we trekken uit de bevraging vooraf en hoe hebben we erover gecommuniceerd naar alle betrokken partijen (team, internen, ouders)? Met welke aspecten zijn we al aan de slag gegaan? Waar liepen we tegenaan? Waar hebben we nog ondersteuning nodig?  Wat kunnen we leren van elkaar? Welke stappen moeten we zetten om in onze eigen context een antipest- en pestpreventiebeleid verder uit te bouwen op langere termijn? 

Hierbij zetten we in op volgende aspecten: 

leefklimaat- en relatieversterkende initiatieven; 
het bevorderen en versterken van de weerbaarheid, de veerkracht en (dus ook van) de sociale vaardigheden van internen en opvoeders ;
het themagericht informeren, sensibiliseren en motiveren (tot het opnemen van verantwoordelijkheid) van alle betrokkenen (kinderen, jongeren, opvoeders, ouders); 
het installeren van werkzame, laagdrempelige meldpunten voor wie problemen ondervindt of wil melden; 
het gepast inzetten van probleemoplossende interventiemethodieken om (cyber)pestproblemen die in beeld zijn gekomen doeltreffend in de kiem te smoren.  
Strategie en methode:

De trainer voorziet een afwisselend aanbod. Hij maakt daarbij gebruik van de volgende methodieken: 

Zelfreflectie door de aanwezigen;
 • Groepsgesprek of uitwisseling ;
 • Instructie / docerende aanpak;
 • Groepswerk;  
 • Individuele opdrachten; 
 • Reflectie op eigen ervaringen.
Bijkomende info:

Deze nascholing is enkel toegankelijk voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 12 januari 2021 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 475 Euro
Lesgever: Deboutte Gie
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Hotel Aazaert
Hoogstraat 25
8370 Blankenberge (Kaart)
 • Reeks 1:
  • woensdag 20 januari 2021 van 14:30 tot 19:00
  • donderdag 21 januari 2021 van 09:30 tot 19:00
  • vrijdag 22 januari 2021 van 09:30 tot 13:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.