Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0BSZ230032-1TM Auteursrechten in een onderwijscontext - teamgericht

Je gebruikt als leraar of personeelslid van een onderwijsinstelling wel eens een foto, afbeelding, tekst,... in een presentatie, op een website,... Tijdens dit initiatief kom je te weten wat mag en niet mag. Je leert waar je rekening moet houden met auteursrechten in een onderwijscontext.

Doelstellingen:
 • Je krijgt inzicht in wat wordt bedoeld met auteursrechtelijk beschermde werken.
 • Je weet wat het algemeen wettelijk kader inhoudt met betrekking tot auteursrechten.
 • Je krijgt inzicht in welke uitzonderingen gelden voor gebruik van beschermde werken in een onderwijscontext.
 • Je verwerft inzicht in de verschillende vergoedingssystemen (Sabam, Reprobel, Semu,...).
 • Je weet welke regels gelden voor materiaal gemaakt door leerkrachten of leerlingen. Je begrijpt wie welke rechten hierop heeft.
Doelgroep:
 • Personeel van een onderwijsinstelling van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Je gebruikt regelmatig verschillende bronnen om informatie te verzamelen. Je wil teksten, muziekfragmenten, foto's graag gebruiken in je les of delen via verschillende informatiekanalen.

Vragen die daarbij rijzen zijn:

 • Hoe kunnen bronnen correct worden gehanteerd in het licht van de huidige auteurswetgeving?
 • Welke uitzonderingen gelden er op het auteursrecht in de onderwijscontext? Welke vergoedingen moet je hier mogelijks voor betalen?
 • Wat zegt de regelgeving over materiaal gemaakt door leerkrachten en leerlingen? Wie heeft welke rechten?

Er wordt ook voldoende tijd en ruimte voorzien voorzien voor mogelijke, specifieke vragen vanuit de groep.

Strategie en methode:

In het eerste deel wordt de geldende regelgeving toegelicht met betrekking tot auteursrechten.
In het tweede deel wordt aan de hand van een aantal casussen een aantal concrete situaties van dichterbij bekeken. Op die manier kan de aangebrachte theorie toegepast worden op praktijkvoorbeelden.

We proberen zoveel als mogelijk de inhoud af te stemmen op de specifieke vragen of noden van het team. Via een voorafgaande intake brengen we de noden van het team en de context in beeld om die zo optimaal mogelijk mee te nemen in de uitwerking van de sessie. De deelnemers kunnen ook eigen vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. Je kunt hiervoor mailen naar sarah.claeys@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Een sessie duurt normaal gezien 3 uur per groep.

Bijkomende info:

Je schrijft je als onderwijsorganisatie in op dit initiatief en je geeft een contactpersoon op.

Je wordt vervolgens gecontacteerd door een medewerker van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Jullie bespreken samen in een intake (telefonisch, digitaal, live ...) de wensen en mogelijkheden. Jullie spreken concreet af waar, wanneer, wie, wat ...

Vervolgens schrijf je als onderwijsinstelling de deelnemers in op je eigen initiatief. De lesgever komt bij jou langs of organiseert een digitale sessie, zoals gewenst en afgesproken.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 600,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1: (10 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.