Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPLER0BLL230126-03 Groeitraject Leerlingenbegeleider - keuzemodule 2: Groepsdynamische processen, herstelgericht werken

Doelstellingen:
 • Je kent de verschillende regelgevende kaders met betrekking tot de begeleiding van lerenden in het secundair onderwijs.
 • Je maakt kennis met verschillende bronnen en wetenschappelijke inzichten. 
 • Je kan kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding situeren binnen het referentiekader voor onderwijskwaliteit én je ontdekt hoe het vademecum voor zorgbreed en kansenrijk onderwijs je kan inspireren voor je schooleigen werking.
 • Je verkent de verschillende begeleidingsdomeinen en de rol van de leerlingenbegeleider in deze domeinen. 
 • Je onderzoekt de positie en rol van de leerlingenbegeleider in de schoolse context 
 • Je reflecteert over de invulling van jouw positie en rol ten opzichte van leerlingen, ouders, collega’s en externen in een persoonlijk groeiportfolio. 
 • Je krijgt zicht op de mogelijkheden van samenwerkingsverbanden met externen. 
 • Je krijgt zicht op hoe je in functie van kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding verbindend kan samenwerken met verschillende partners (CLB, leersteuncentra, buitengewoon onderwijs, pedagogische begeleiding). Je kent de rollen en opdrachten van de verschillende partners. 
 • Je onderzoekt, eventueel samen met een andere schoolpartner, hoe je de leerlingenbegeleiding op schoolniveau nog kan verstevigen. 
Doelgroep:
 • Leerlingenbegeleiders secundair onderwijs (en andere actoren die in een secundaire school een engagement met betrekking tot het begeleiden van lerenden opnemen bijvoorbeeld GOK-coördinatoren, ondersteunend personeel...)
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dit 6-daags groeitraject bestaat naast een start- en slotdag uit 4 themaspecifieke groeidagen.

 • Een startdag en een slotdag: We vertrekken vanuit een beeld van de leerlingenbegeleiding in z’n totaliteit op jouw school. Algemene kaders, bronnen en regelgeving staan centraal (referentiekader onderwijskwaliteit, decreet leerlingenbegeleiding, vademecum zorgbreed & kansenrijk onderwijs…). We kijken ook naar de deontologische code van een leerlingenbegeleider en staan stil bij het begrip ‘co-creatie’. 
 • 4 Groeidagen: 3 vaste dagen rond de thema’s:
  • pyschische en sociale ontwikkeling
  • leren en studeren
  • onderwijsloopbaanbegeleiding
 • 1 keuzedag: naar gelang je eigen voorkeur en noden maak je een keuze uit 2 modules van het extra aanbod (zie dag 6).
 • Een groeiportfolio die het leren van de deelnemer zichtbaar maakt en de brug vormt tussen de sessies en de praktijk.

4 Groeidagen

 • Tijdens de voormiddag focussen we telkens op een ander begeleidingsdomein. We voorzien een bijdrage van een externe spreker en reiken nieuwe inzichten en tools aan. Deze voormiddagen bieden inspiratie rond visieontwikkeling en praktijkimplementatie.
 • Praktijknamiddagen (4 halve dagen): In de namiddag staan we stil bij de praktijkvertaling. Op basis van intervisie, casusbespreking, uitwisseling tussen scholen… maken we samen de transfer van de inhouden uit de voormiddag naar de school-en klaspraktijk.

Dag 1: Startdag

 • visie op leerlingenbegeleiding (M-cirkel, HGW, vademecum zorg en kansen, geïntegreerde zorg, eigenaarschap van de leraar...)
 • regelgeving rond leerlingenbegeleiding (decreet leerlingenbegeleiding, referentiekader onderwijskwaliteit...)
 • deontologie van de leerlingbegeleider
 • kracht van co-creatie (gedeeld leiderschap, coachen in gelijkwaardig partnerschap, eigenaarschap van leraren bij het begeleiden van leerlingen...)
 • intervisie:
  • Hoe kijken we op onze school naar de invulling van leerlingenbegeleiding?
  • Hoe organiseren we ons om dit waar te maken?
  • Wat zijn sterktes? Wat zijn leervragen?
  • Waar sta ik zelf op dit moment als leerlingenbegeleider? (introductie groeiportfolio)
  • Waar ligt mijn kracht?
  • Waar kan ik in groeien?

Dag 2: Psychisch en sociaal functioneren - vormingsdag 1 (Tom van Waterschoot - coördinator PROS Mechelen)

 • verkennen van het begeleidingsdomein psychisch- en sociaal functioneren via
 • inzicht in de ontwikkeling van de hersenen
 • visie op socialisatieprocessen
 • werken aan verbinding op school (nieuwe autoriteit, herstelgericht werken, inzetten op groepsdynamiek, ...)
 • wat te doen bij verontrustende situaties?
 • praktijknamiddag - bespreking praktijkcasussen:
  • moeilijk hanteerbaar gedrag
  • verontrusting
 • aanvullingen groeiportfolio

Dag 3: Leren en studeren - vormingsdag 2 Effectieve didactiek (Wessel Stet)

 • verkennen van het begeleidingsdomein leren en studeren via
 • effectieve leerstrategieën in het secundair onderwijs
 • binnenklasdifferentiatie in de brede basiszorg
 • handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek
 • rollen en taken voor leraar, leerlingebegeleider, CLB, ondersteuner… binnen zorgcontinuüm
 • praktijknamiddag - intervisie:
  • binnenklasdifferentiatie
  • co-creatief vorm geven aan de brede basiszorg
 • aanvullingen groeiportfolio

Dag 4: Onderwijsloopbaan-begeleiding - vormingsdag 3 (Raf Boelen- Jan Coppieters)

 • verkennen van het begeleidingsdomein onderwijsloopbaan via
 • leerlingenoriëntering in het gemoderniseerde secundair onderwijs
 • klassenraadwerking
 • totale ontwikkeling van de leerling in kaart brengen
 • visie op delibereren
 • oudergesprekken
 • het gemeenschappelijk funderend leerplan als inspirator voor schoolloopbaanbegeleiding
 • praktijknamiddag - bespreking praktijkcasussen:
  • klassenraden en deliberaties
  • moeilijke gesprekken met ouders
 • aanvullingen groeiportfolio

Dag 5: Slotdag

 • omgaan met verandering en weerstand
 • procesbegeleiding
 • coachingsvaardigheden
 • portfolio deelmoment: elke school getuigt over een actie uit het groeitraject aan de hand van het groeiportfolio.

Dag 6: Keuzemodule 1

Keuzemodules:

 1. Goed onderwijs, brede basiszorg en redelijke aanpassingen
 2. Gedrag van pubers,Groepsdynamiek en herstelgericht werken
 3. Samenwerken met externen
Strategie en methode:

Begeleiding van lerenden is geen eenmanszaak. Het is een opdracht voor iedereen, maar in de realiteit kunnen engagementen van persoon tot persoon verschillen. De groeikansen die je voor jezelf dankzij dit traject kan nemen, zullen ook afhangen van de kansen op co-creatie in je team. Om ook op schoolniveau verandering te kunnen doorvoeren, heb je partners nodig. Daarom zijn er verschillende mogelijkheden om dit groeitraject te koppelen aan samenwerking. Op het einde van de rit kom je tot een ontwikkelingsplan, enerzijds voor je persoonlijke groei en daarnaast ook voor de aanpak van de leerlingenbegeleiding op jouw school. 

Bijkomende info:

Deze keuzemodule is een vervolg op het 6-daags groeitraject, maar je kan ook inschrijven zonder deel te nemen aan het traject.

Schrijf je toch graag in voor het groeitraject leerlingbegeleider? Volg deze link.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 9 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 70,00 Euro
Lesgever: Blaton Begga
Bogaerts Werner
Loobuyck Kris
Van Eyen Stéphanie
Moermans Mieke
D'haenen Roselien
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 2:
  • donderdag 6 juni 2024 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.