Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPSKO9LSO230005 Directiecongres secundair onderwijs ‘Exclusief inclusief’

Doelstellingen:

Tijdens dit congres bieden we de deelnemende directies:

 • inhoudelijk input op basis van de focus van het congres
 • uitwisseling van kennis en expertise
 • verbindend informeel en formeel contact tussen scholen onderling en tussen PB en scholen
Doelgroep:

Directies secundair onderwijs Regio Oost-Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Programma:

Woensdag 18 oktober

13.00 uur:    onthaal

14.00 uur:    opening congres door Lieve Van Daele en Greet Mertens

14.30 uur:   Khalid Benhaddou, ‘Samenleven in diversiteit: verbinding zoeken te midden van uitdagingen en opportuniteiten’

16.00 uur:   koffie

16.30 uur:   ‘Stukken van scholen’

17.30 uur:   luchtje scheppen - vrije tijd

19.00 uur:   apero en diner

 

Donderdag 19 oktober

7.30 uur:     ontbijt

9.00 uur:     Lieven Boeve met onderwijsactua

10.00 uur:   koffie

10.30 uur:   keuzesessie

12.30 uur:   lunch

13.00 uur:   luchtje scheppen – vrije tijd

14.30 uur:   keuzesessie

16.30 uur:   Als je wieg op drijfzand staat, Ine Van Weymersch

18.15 uur:   eucharistieviering

19.00 uur:   apero + diner

21.00 uur:   Band ‘Febe and the Fuzz’

 

Vrijdag 20 oktober

7.30 uur:     ontbijt

9.00 uur:     Keuze uit 3 referaten

 • Taaldiversiteit door Prof. dr. Piet Van Avermaet
 • Genderdiversiteit door çavaria
 • Culturele diversiteit door Prof. Dr. Dirk Geldof

10.00 uur:   koffie

10.30 uur:   debat ‘Exclusief inclusief’

12.00 uur:   afsluiten congres

12.30 uur:   lunch

Workshops:
Aanbod workshops sessie 2 deel 1
donderdag 19 oktober 2023 van 10:30 tot 12:30
In verbinding met de lerarenopleiding
Spreker: Lesgevers uit KU Leuven, Odisee, Luca en Arteveldehogeschool

Deze keuzesessie belicht enerzijds hoe toekomstige leerkrachten worden voorbereid op de diversiteit binnen een reële klascontext. Anderzijds duidt het hoger onderwijs hoe zij inspelen op noden van studenten en omgaan met redelijke aanpassingen. Deelnemers gaan in dialoog met docenten lerarenopleiding.

BuSO en gewoon onderwijs, wat hen bindt
Spreker: Frank Pieters en Jeffrey Forcez

Voor veel collega’s van het gewoon onderwijs is het BuSO een nobele onbekende. Door een verscheidenheid aan types (aard van de beperking) en opleidingsvormen (het toekomstperspectief) kent dit onderwijs voor jongeren met een beperking vele gedaantes. Essentieel in de werking van het BuSO is de (wettelijke) opdracht om voor iedere jongere een traject uit te bouwen dat tegemoet komt aan zijn/haar persoonlijke vormings- en ontwikkelingsnoden. Het individuele handelingsplan is hierbij de leidraad.

Nu de inclusie-gedachte ook het regulier onderwijs aanzet om dit “onderwijs op maat” vorm te geven, is het belangrijk dat beide onderwijsvormen elkaar beter leren kennen en tot samenwerking komen. In deze sessie willen we  inspireren om ook in het reguliere secundair onderwijs met jongeren samen te werken aan een persoonlijk traject, aangepast aan mogelijkheden en tempo. We willen het geloof in de groei van elke jongere uitdragen.

INHOUD

 • Inleiding: algemene structuur en organisatie van het BuSO
 • Afbakening: de opleidingsvormen die het meest aansluiten bij het gewoon onderwijs, i.c. OV3 en OV4: toekomstperspectief, doelgroep, organisatie.
 • het IHP en IAC, twee begrippen voor eenzelfde aanpak?
 • Hoe kunnen we van elkaar leren?
Integraal beleid voor cognitief sterk functionerende leerlingen
Spreker: John Caron en Marijke Decavel

De leerlingen in je school vormen ongetwijfeld een zeer diverse groep. Elke leerlingengroep vraagt om specifieke aandacht, zo ook cognitief sterke leerlingen. Op basis van een praktijkvoorbeeld dat vertrekt vanuit onderzoek, zie je hoe het voeren van een integraal beleid samen met het ganse schoolteam ALLE leerlingen op alle vlakken uitdaagt en versterkt. In deze sessie reiken we inzichten aan om op een integrale manier beleid te voeren en linken te leggen met verschillende schooleigen domeinen zoals het onderwijskundig beleid, het ICT-beleid, het personeelsbeleid en het opvoedingsproject. We geven strategieën    mee om een leren leren-beleid op poten te zetten dat tegemoet komt aan de noden van alle leerlingen, dus ook de cognitief sterkere leerlingen.

Leersteun als hefboom voor kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding
Spreker: Inge Ranschaert en Kris Loobuyck

Vanaf 1 september 2023 gaan het decreet leersteun en het leersteunmodel van start. Het decreet over leersteun moet ervoor zorgen dat elke leerling in Vlaanderen de juiste ondersteuning krijgt. Het mikt op onderwijskwaliteit, maximale leerwinst en een optimale ontwikkeling voor alle leerlingen. Krachtlijnen van dit decreet zijn versterkte leerlingenbegeleiding, kwaliteitsvolle leersteun en verbindende samenwerking met de verschillende onderwijspartners (leersteuncentra, CLB, pedagogische begeleiding en buitengewoon onderwijs). Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen? Wat kan leersteun betekenen binnen kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding? In deze werkwinkel verkennen we wat leersteun concreet betekent voor het gewoon onderwijs. We staan stil bij de rol van de verschillende partners in het realiseren van kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding en we zoomen in op mogelijke parameters die een hefboom kunnen zijn voor een doeltreffend beleid op leerlingenbegeleiding.

Inclusief de Vlaamse toetsen: een kans?
Spreker: Maarten Penninckx

Eén van de grotere omwentelingen in het Vlaamse onderwijs van de voorbije jaren is de introductie van verplichte gestandaardiseerde toetsen. De Vlaamse Toetsen worden aan het eind van dit schooljaar voor het eerst afgenomen bij de leerlingen van het tweede jaar secundair onderwijs, inclusief bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het reguliere onderwijs.

In deze sessie bespreken we het wat en waarom van de Vlaamse Toetsen: over welke toetsen gaat het? Welke hulpmiddelen zijn toegestaan voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Hoe worden de resultaten door de overheid gebruikt, en hoe houden ze daarbij rekening met de kenmerken van onze leerlingenpopulatie? We gaan ook in gesprek over de kansen en valkuilen van deze nieuwe databron en gaan in op onze rol als school(leider) om de Vlaamse Toetsen te doen ‘werken’.

Samenwerken aan kansrijk en betaalbaar onderwijs
Spreker: vzw De Pomerans

Recent onderzoek toont aan dat veel leerlingen in armoede opgroeien en dat de risicogroep almaar toeneemt. Deze jongeren zijn aanwezig in àl onze scholen, soms gekend, vaak verborgen. De kloof tussen hun leefwereld thuis en de verwachtingen vanuit de school is groot. Samen met ervaringsdeskundigen en vzw De Pomerans wordt verkend hoe we stappen kunnen zetten naar kansrijk en betaalbaar onderwijs voor al onze leerlingen. Benieuwd hoe jouw school zo’n inclusieve school kan zijn?  Deze workshop reikt jou heel wat concrete inzichten en praktische mogelijkheden aan.

Optimaliseren van de aanvangsbegeleiding op jouw school vanuit de expertise van Teach for Belgium vzw
Spreker: Nicolas De Lobel

Heel veel mensen kiezen voor het mooiste beroep ter wereld: leerkracht. Helaas lukt het ons niet om deze ook voor de klas te houden. Het professionaliseren van de aanvangsbegeleiding met oog op het aanleren van vaardigheden, reflectief vermogen en veerkracht bij startende leerkrachten, is een sleutel van een nieuwe lerarenstrategie.

Teach for Belgium bouwde tien jaar expertise op, op het vlak van trainen en coachen van startende leerkrachten. Het is gebleken dat deze leerkrachten wél voor het lerarenberoep blijven kiezen. Tijdens deze sessie worden goede duurzame praktijken en inzichten gedeeld rond aanvangsbegeleiding vanuit Teach for Belgium VZW.

Een positieve impact in onze samenleving, het kan!
Spreker: Saïda El Hammoudi

Saïda El Hammoudi is brugfiguur bij het vrij CLB in Aalst, ze is ook oprichter van de vzw Diversplus. Diversplus inspireert en beweegt met acties die een positieve impact hebben op de samenleving. Ze organiseren laagdrempelige activiteiten die mensen bij elkaar brengen. Ze bieden ook een vormingsaanbod voor professionals in het onderwijsveld en de sociale sector. De vormingen zijn een methode om inzichten te krijgen of te verbreden over elkaars leefwereld, blinde vlekken zichtbaar te maken en een uitnodiging om kennis te maken met het onbekende.

De ouder als onmisbare schakel
Spreker: Peter Bracaval

Goed onderwijs en een krachtige leeromgeving komen enkel tot stand door de volwaardige participatie van ouders.

We benaderen verschillende invalshoeken en koppelen telkens terug naar ervaringen op jouw school. Je kunt de relatie school-ouders ontrafelen in zeven verschillende dimensies: kennis, ratio, overtuiging, gedrag, tijd, emotie en competentie. Je onderzoekt vormen van ouderbetrokkenheid.
Het participatiehuis is een tweede bril waarmee je ouderbetrokkenheid op je school in kaart kunt brengen. Verbindende communicatie kan je ondersteunen om goed te communiceren met ouders. Ook de perspectieven van de diverse doelgroepen komen aan bod zoals ouders van leerlingen met een beperking, kansarme ouders, ouders met een migratieachtergrond...

Ik volg op dit moment geen werkwinkel
Spreker: .

.

Aanbod workshops sessie 3 deel 2
donderdag 19 oktober 2023 van 14:30 tot 16:30
In verbinding met de lerarenopleiding
Spreker: Lesgevers uit KU Leuven, Odisee, Luca en Arteveldehogeschool

Deze keuzesessie belicht enerzijds hoe toekomstige leerkrachten worden voorbereid op de diversiteit binnen een reële klascontext. Anderzijds duidt het hoger onderwijs hoe zij inspelen op noden van studenten en omgaan met redelijke aanpassingen. Deelnemers gaan in dialoog met docenten lerarenopleiding.

BuSO en gewoon onderwijs, wat hen bindt
Spreker: Frank Pieters en Jeffrey Forcez

Voor veel collega’s van het gewoon onderwijs is het BuSO een nobele onbekende. Door een verscheidenheid aan types (aard van de beperking) en opleidingsvormen (het toekomstperspectief) kent dit onderwijs voor jongeren met een beperking vele gedaantes. Essentieel in de werking van het BuSO is de (wettelijke) opdracht om voor iedere jongere een traject uit te bouwen dat tegemoet komt aan zijn/haar persoonlijke vormings- en ontwikkelingsnoden. Het individuele handelingsplan is hierbij de leidraad.

Nu de inclusie-gedachte ook het regulier onderwijs aanzet om dit “onderwijs op maat” vorm te geven, is het belangrijk dat beide onderwijsvormen elkaar beter leren kennen en tot samenwerking komen. In deze sessie willen we  inspireren om ook in het reguliere secundair onderwijs met jongeren samen te werken aan een persoonlijk traject, aangepast aan mogelijkheden en tempo. We willen het geloof in de groei van elke jongere uitdragen.

INHOUD

 • Inleiding: algemene structuur en organisatie van het BuSO
 • Afbakening: de opleidingsvormen die het meest aansluiten bij het gewoon onderwijs, i.c. OV3 en OV4: toekomstperspectief, doelgroep, organisatie.
 • het IHP en IAC, twee begrippen voor eenzelfde aanpak?
 • Hoe kunnen we van elkaar leren?
Integraal beleid voor cognitief sterk functionerende leerlingen
Spreker: John Caron en Marijke Decavel

De leerlingen in je school vormen ongetwijfeld een zeer diverse groep. Elke leerlingengroep vraagt om specifieke aandacht, zo ook cognitief sterke leerlingen. Op basis van een praktijkvoorbeeld dat vertrekt vanuit onderzoek, zie je hoe het voeren van een integraal beleid samen met het ganse schoolteam ALLE leerlingen op alle vlakken uitdaagt en versterkt. In deze sessie reiken we inzichten aan om op een integrale manier beleid te voeren en linken te leggen met verschillende schooleigen domeinen zoals het onderwijskundig beleid, het ICT-beleid, het personeelsbeleid en het opvoedingsproject. We geven strategieën    mee om een leren leren-beleid op poten te zetten dat tegemoet komt aan de noden van alle leerlingen, dus ook de cognitief sterkere leerlingen.

Leersteun als hefboom voor kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding
Spreker: Inge Ranschaert en Kris Loobuyck

Vanaf 1 september 2023 gaan het decreet leersteun en het leersteunmodel van start. Het decreet over leersteun moet ervoor zorgen dat elke leerling in Vlaanderen de juiste ondersteuning krijgt. Het mikt op onderwijskwaliteit, maximale leerwinst en een optimale ontwikkeling voor alle leerlingen. Krachtlijnen van dit decreet zijn versterkte leerlingenbegeleiding, kwaliteitsvolle leersteun en verbindende samenwerking met de verschillende onderwijspartners (leersteuncentra, CLB, pedagogische begeleiding en buitengewoon onderwijs). Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen? Wat kan leersteun betekenen binnen kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding? In deze werkwinkel verkennen we wat leersteun concreet betekent voor het gewoon onderwijs. We staan stil bij de rol van de verschillende partners in het realiseren van kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding en we zoomen in op mogelijke parameters die een hefboom kunnen zijn voor een doeltreffend beleid op leerlingenbegeleiding.

Inclusief de Vlaamse toetsen: een kans?
Spreker: Maarten Penninckx

Eén van de grotere omwentelingen in het Vlaamse onderwijs van de voorbije jaren is de introductie van verplichte gestandaardiseerde toetsen. De Vlaamse Toetsen worden aan het eind van dit schooljaar voor het eerst afgenomen bij de leerlingen van het tweede jaar secundair onderwijs, inclusief bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het reguliere onderwijs.

In deze sessie bespreken we het wat en waarom van de Vlaamse Toetsen: over welke toetsen gaat het? Welke hulpmiddelen zijn toegestaan voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Hoe worden de resultaten door de overheid gebruikt, en hoe houden ze daarbij rekening met de kenmerken van onze leerlingenpopulatie? We gaan ook in gesprek over de kansen en valkuilen van deze nieuwe databron en gaan in op onze rol als school(leider) om de Vlaamse Toetsen te doen ‘werken’.

Samenwerken aan kansrijk en betaalbaar onderwijs
Spreker: vzw De Pomerans

Recent onderzoek toont aan dat veel leerlingen in armoede opgroeien en dat de risicogroep almaar toeneemt. Deze jongeren zijn aanwezig in àl onze scholen, soms gekend, vaak verborgen. De kloof tussen hun leefwereld thuis en de verwachtingen vanuit de school is groot. Samen met ervaringsdeskundigen en vzw De Pomerans wordt verkend hoe we stappen kunnen zetten naar kansrijk en betaalbaar onderwijs voor al onze leerlingen. Benieuwd hoe jouw school zo’n inclusieve school kan zijn?  Deze workshop reikt jou heel wat concrete inzichten en praktische mogelijkheden aan.

Optimaliseren van de aanvangsbegeleiding op jouw school vanuit de expertise van Teach for Belgium vzw
Spreker: Nicolas De Lobel

Heel veel mensen kiezen voor het mooiste beroep ter wereld: leerkracht. Helaas lukt het ons niet om deze ook voor de klas te houden. Het professionaliseren van de aanvangsbegeleiding met oog op het aanleren van vaardigheden, reflectief vermogen en veerkracht bij startende leerkrachten, is een sleutel van een nieuwe lerarenstrategie.

Een positieve impact in onze samenleving, het kan!
Spreker: Saïda El Hammoudi

Saïda El Hammoudi is brugfiguur bij het vrij CLB in Aalst, ze is ook oprichter van de vzw Diversplus. Diversplus inspireert en beweegt met acties die een positieve impact hebben op de samenleving. Ze organiseren laagdrempelige activiteiten die mensen bij elkaar brengen. Ze bieden ook een vormingsaanbod voor professionals in het onderwijsveld en de sociale sector. De vormingen zijn een methode om inzichten te krijgen of te verbreden over elkaars leefwereld, blinde vlekken zichtbaar te maken en een uitnodiging om kennis te maken met het onbekende.

De ouder als onmisbare schakel
Spreker: Peter Bracaval

Goed onderwijs en een krachtige leeromgeving komen enkel tot stand door de volwaardige participatie van ouders.

We benaderen verschillende invalshoeken en koppelen telkens terug naar ervaringen op jouw school. Je kunt de relatie school-ouders ontrafelen in zeven verschillende dimensies: kennis, ratio, overtuiging, gedrag, tijd, emotie en competentie. Je onderzoekt vormen van ouderbetrokkenheid.
Het participatiehuis is een tweede bril waarmee je ouderbetrokkenheid op je school in kaart kunt brengen. Verbindende communicatie kan je ondersteunen om goed te communiceren met ouders. Ook de perspectieven van de diverse doelgroepen komen aan bod zoals ouders van leerlingen met een beperking, kansarme ouders, ouders met een migratieachtergrond...

Ik volg op dit moment geen werkwinkel
Spreker: .

.

Bijkomende info:

Prijs: Kamer alleen: 485 euro - Gedeelde kamer (eigen slaapkamer maar geen aparte badkamer): 460 euro.

Sleutels van de kamer zullen om 17.30 uur kunnen worden afgehaald in de lobby van het hotel.

Gratis parkeren kan langs de dijk, de straten rond het hotel zijn betalend of enkel voor bewoners.

Woensdag 18, donderdag 19 en vrijdag 20 oktober 2023 in Vayamundo Oostende, Zeedijk 290-330, 8400 Oostende.
Tel.: 078 15 61 00 - Fax.: 059 55 27 5

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Annulatievoorwaarde:

Annulatie zonder medisch attest tot 3 dagen voor aankomst wordt 60% van de kosten aangerekend. Bij annulatie vanaf 2 dagen voor aankomst wordt de volledige deelnameprijs aangerekend.


Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 4 oktober 2023 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 485,00 Euro
Lesgever: Vandenberghe Bart
Van der Eecken Sofie
Rottiers Vanessa
De Troyer Inge
Van Severen Tine
Borremans Ruben
Van Puyenbroeck Marijke
Mertens Greet
Vandenbussche Hanna
Decavel Marijke
Expeels Kim
Deleu Saar
Zwartjes Luc
Loobuyck Kris
Vanderbiesen Greet
Tack Isabelle
Van Acker Griet
Reyntjens Guy
De Brabandere Ingrid
De Pue Wim
Lambrecht Johan
Van de Steen Pieter
Van Damme Peter
Impens Kristine
Van Boxstael Teresa
Van Hecke Leen
Hertveldt Veerle
Staelens Bellinda
Berckmoes Chantal
De Hoey Dennis
Diels Tamara
Arens Christel
De Bock Dirk
Molein Ingrid
Delmeire Jonathan
Van de Maele Nele
Pil Katrien
Dewaegeneere Jolien
Van De Vijver Geert
Wittoek Bernadette
De Coninck Luc
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Vayamundo Oostende
Zeedijk 330
8400 Oostende (Kaart)
 • Reeks 1:
  • woensdag 18 oktober 2023 van 13:00 tot 19:00
  • donderdag 19 oktober 2023 van 07:30 tot 22:00
  • vrijdag 20 oktober 2023 van 07:30 tot 13:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.