Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL240027-1TM Diversiteit - Trajecten. Identiteit in diversiteit: visie als basis voor een krachtig schoolbeleid in een veranderende context

Steeds meer scholen krijgen te maken met een toenemende diversiteit. Dit brengt verschillende vragen met zich mee en daagt de school uit om de eigen visie en de eigen identiteit te actualiseren en te vertalen in een krachtig schoolbeleid. In dit traject ondersteunen we je in het actualiseren van je identiteit- en diversiteitsbeleid, twee zijden van dezelfde medaille.
Het traject op maat speelt in op de noden in de specifieke context van de school en laat daarom toe om op verschillende aspecten te focussen: een gedeelde visie op diversiteit, een gelijkgericht standpunt inzake religieuze kentekens en symbolen, een gelijkgerichte aanpak omtrent specifieke onderwijsbehoeften, diverse lerarenkamer, armoedebeleid…

Doelstellingen:
 • Je formuleert in overleg en na afstemming SMART doelen voor dit traject.
 • Je vormt een regiegroep die dit traject zal dragen en start een proces met het volledige team/bestuur/scholengemeenschap.
 • Je ontwikkelt een brede kijk op diversiteit in je schoolcontext op basis van data en relevante kaders.
 • Je gaat in gesprek en verkent verschillende invalshoeken, standpunten en visies die in je school, bestuur, scholengemeenschap aanwezig zijn.
 • Je plant in overleg en na afstemming concrete stappen (overleg/professionalisering… ) in dit traject.
Doelgroep:
 • besturen
 • directies
 • scholengemeenschappen
 • middenkader
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Minimaal:

 • katholieke dialoogschool
 • kruispuntdenken
 • identiteitsdriehoek

Uitbreiding op basis van thema/dilemma:

 • toelichting kapstokkennota levensbeschouwelijke symbolen en kentekens
 • juridische kaders
 • handelingskaders (vb armoede, index voor inclusie, okan, diversiteit, ...)
 • ...
Strategie en methode:

Op basis van de schooleigen context en leerdoelen wordt dit traject (deels) op maat van de school uitgewerkt. De hier aangegeven stappen zijn richtinggevend en worden geconcretiseerd in de intake.
Voor dit begeleidingstraject is een regiegroep met mandaat noodzakelijk.

Stap 1: intakegesprek in de school

Stap 2: inhoudelijke input: data en kaders (1 sessie)

Minimaal:

 • katholieke dialoogschool
 • kruispuntdenken
 • identiteitsdriehoek

Uitbreiding op basis van thema/dilemma:

 • toelichting kapstokkennota levensbeschouwelijke symbolen en kentekens
 • juridische kaders
 • handelingskaders (vb armoede, index voor inclusie, okan, diversiteit, ...)
 • ...

Stap 3: beeldvorming en dilemma

In gesprek over het thema, het concrete 'dilemma' met het volledige team a.d.h.v. gestructureerd gesprek. We creëren een veilige dialoogcultuur om het thema in de volle breedte te verkennen en verschillende standpunten maximaal aan bod te laten komen (2 sessies).

Stap 4: verdieping in functie van het vooropgestelde doel, thema, dilemma

Mogelijke pistes:

 • herbronnen missie/visie /pedagogisch project of herwerken visietekst;
 • dialoog verdiepen en/of faciliteren in verschillende geledingen;
 • ondersteuning bij het uitwerken van een communicatie- en implementatieplan;
 • introductie van een breed gelijkgericht handelingskader in het omgaan met diversiteit (vb dialoogcirkel);

Uitbreiding/link met andere professionaliseringsinitiatieven op niveau leraar:

 • controversiële uitspraken en onderwerpen in de klas.
 • introductie inspirerend burgerschap
 • traject ouderbetrokkenheid
 • armoedebeleid op school
 • inclusiebeleid op school…
 • start to OKAN
 • RSV en controverse
 • lesgeven in een superdiverse context, een wereld van verschil
 • ...
Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.