Aanmelden
Laden…

Even geduld...

84142-M01-team Profs+: Evaluatie en loopbaanbegeleiding: springplank voor interne kwaliteitszorg. Voor groep van directeurs en/of leden schoolbestuur

Doelstellingen:

1. Focus op de functiebeschrijving, het functioneringsgesprek en het evaluatiegesprek

 • Deelnemers kennen de decretale context inzake functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken.
 • Deelnemers kunnen uitgaande van een algemene functiebeschrijving een geïndividualiseerde functiebeschrijving maken.
 • Deelnemers doen ervaringen op en wisselen ervaringen uit inzake het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken.
 • Aftoetsen van de validiteit van de gehanteerde documenten op het niveau van de school-scholengemeenschap.

2. Focus op de integrale loopbaanbegeleiding

 • Deelnemers kunnen functiebeschrijvingen, functionerings- en evaluatiegesprekken situeren binnen een visie op loopbaanbegeleiding, het algemeen personeelsbeleid en als onderdeel van de brede kwaliteitszorg van hun school.
 • Deelnemers zien functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken als een constructief en positief beleidsinstrument, waarbij het welbevinden en de betrokkenheid van de leerkrachten centraal staan.
 • Deelnemers kunnen de link leggen tussen loopbaanbegeleiding en
  • het opvoedingsproject van de school
  • het nascholingsbeleid van de school
 • Deelnemers werken tools uit voor coaching en loopbaanbegeleiding van personeel.

3. Focus op de aanvangsbegeleiding

 • Deelnemers hebben bijzondere aandacht voor de aanvangsbegeleiding van jonge leerkrachten.
  Deelnemers zien de evaluatiecyclus als aanzet tot aanvangs- en loopbaanbegeleiding.
 • Deelnemers werken tools uit voor de evolutie van TABD naar TADD
Doelgroep:

Directeurs en leden schoolbestuur van een scholengemeenschap basisonderwijs van het VSKO.

Aanbieder: Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Het decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding van 27 maart 1991 bepaalt in Art. 47ter. §7  Een opleiding tot evaluator is aangewezen voor wie als evaluator wordt aangesteld.

In overleg met de directeur met een coördinerende functie (en de pedagogisch begeleider) wordt in functie van de behoeften van de scholen een programma samengesteld. Verschillende inhouden rond informatie, visie, ondersteuning en training zijn mogelijk.  Een pakket op maat wordt in samenspraak samengesteld.

1. Focus op de functiebeschrijving, het functioneringsgesprek en het evaluatiegesprek

Duiding van de begrippen: functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken. Opstellen van relevante geïndividualiseerde functiebeschrijvingen. Een planning opmaken op korte en lange termijn: een tijdspad samenstellen met noodzakelijke stappen.  Registratie van het evaluatietraject op niveau van de school-de scholengemeenschap.

2. Focus op de integrale loopbaanbegeleiding

Situeren van functiebeschrijvingen, functionerings- en evaluatiegesprekken binnen een visie op loopbaanbegeleiding, het algemeen personeelsbeleid en als onderdeel van de brede kwaliteitszorg van de school-scholengemeenschap.  De link leggen met het opvoedingsproject van de school. De link leggen met het nascholingsbeleid en de aanzet tot professionalisering van het personeel.

3. Focus op de aanvangsbegeleiding

Bijzondere aandacht voor coachen en begeleiden van jonge leerkrachten. Tools uitwerken voor de evolutie van TABD naar TADD.

Strategie en methode:
 • Kennis aanbieden met behulp van de reader 'Een goedgesprek' en powerpoints.
 • Inzicht bieden in loopbaanbegeleiding via stappenplannen en voorbeelddocumenten.
 • Reflectie op eigen werking en verwachtingen.
 • Aangepaste werkvormen gebruiken om evaluatie te integreren in loopbaanbegeleiding.
 • Coaching door ervaren nascholers.
Bijkomende info:

Training en coaching van communicatievaardigheden, het functioneringsgesprek en de directe voorbereding ervan (module 3) kan nadat module 1 of module 2 werd doorlopen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van VSKO.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
 • De projectleider of nascholer neemt na inschrijving via www.nascholing.be contact op voor concrete afspraken.
 • De deelnemers bepalen zelf de locatie en de data worden in samenspraak afgesproken.
 • Deze nascholing is enkel voor VSKO-leden.

Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 14 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.