Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8314C-Groep A Preventieadviseur interne dienst – Basiskennis

Doelstellingen:

De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht vol­doen­de kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werk­nemers te bezit­ten. Via de opleiding “Preventieadviseur Interne Dienst − Basiskennis” wil het VSKO aan preventieadviseurs van katholieke onder­wijs­instellingen de gelegen­heid bieden deze basiskennis te verwerven.

Deze opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 en komt voor op de lijst van de FOD WASO

(zie http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=11460).

Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor leraren, ondersteunend personeel en andere personeelsleden van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke inter­na­ten die door hun schoolbestuur voltijds of deeltijds aangesteld zijn of zullen wor­den als preventieadviseur.

De opleiding heeft tot doel de preventieadviseur de nodige kennis en vaardig­heden aan te reiken om het beleid inzake preventie en bescherming op school te ad­viseren (officieus niveau 3 genoemd), al dan niet onder het toezicht van een lei­dend preventieadviseur van ni­veau 1 of niveau 2.

Daarentegen zijn preventieadviseurs van schoolbesturen die minimaal 200 werk­ne­mers tewerkstellen of die bepaalde risicoactiviteiten uitvoeren, verplicht een aan­vullende vorming voor preventieadviseur niveau 1 of ni­veau 2 te volgen. Voor hen is deze opleiding dus NIET voldoende.

Aanbieder: Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) i.s.m. de Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO
Inhoud:
 • Organigram van de preventie.
 • Regelgeving en bronnen op het internet.
 • Verkeers­veilig­heid.
 • Dynamisch welzijnsbeleid op school (DRBS, GPP, JAP). Welzijnsmappen.
 • Opdrachten en taken van de preventieadviseur en de interne dienst.
 • Opdracht en werking van CPBW.
 • Administratieve verplichtingen.
 • Controles, keuringen en inspecties.
 • Noodplanning.
 • Ar­beids­ongevallen.
 • Aan­koop­cyclus.
 • Onthaal nieuwe werknemers.
 • Werken met derden.
 • Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.
 • Ergo­nomie.
 • Risico­ana­lyse.
 • Beschermingsmiddelen (PBM, CBM).
 • Elektrische installaties. BA4 en BA5.
 • Hygiëne. Sanitaire in­stal­laties. Legionella.
 • Voedselhygiëne op school.
 • Milieu.
 • Eerste hulp en medicatie op school.
 • Brandveiligheid, evacuatie.
 • Externe dienst. Gezondheidstoezicht.
 • Preventie van diefstal en vandalisme.
 • Sport– en speelterreinen. Speel– en gymtoestellen.
 • Psychosociale belas­ting: regelgeving, praktijk.
 • School­uitstap­pen en sportevenementen.
 • Gevaarlijke stoffen en preparaten.
Strategie en methode:

De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haal­baarheid in een on­der­wijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet ma­teriaal dat recht­streeks gebruikt kan worden op school wordt ter beschikking gesteld via een spe­ciale website. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van ver­schillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

De cur­sussen zijn modulair opgebouwd rond de genoemde thema’s. Alle docenten hebben uitge­breide praktijkervaring in de behandelde materie.

Op het einde van de lessenreeks dient elke cursist een eindwerk in, waarin hij een concreet probleem inzake preventie en bescherming op school op plan­ma­tige en doeltreffende wijze aanpakt. De cursist verdedigt zijn eindwerk mondeling met behulp van een digitale presentatie voor een jury.

Cursisten die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een aan­we­zig­heids­attest en een getuigschrift van goed gevolg.

Bijkomende info:

Deelname in de kosten: € 395 (cursusteksten, toegang tot de website en koffie in­begrepen).

Lunch: De cursisten kunnen ter plaatse een middagmaal (broodjes of een war­me maaltijd) nuttigen (prijs niet inbegrepen).

Inschrijving: Uiterlijk op 15 september 2014 via www.nascholing.be of tele­fo­nisch op toestel 02 507 06 36. Het aantal deelnemers is strikt beperkt tot 24.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 17 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 16 september 2014 inschrijven en tot en met donderdag 25 september 2014 uitschrijven.
Bijdrage: 395,00 Euro
Lesgever: Palmans Jaak
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Interdiocesaan Centrum (Inschrijven afgesloten)
Handelsstraat 72
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 9 oktober 2014
   Interdiocesaan Centrum Handelsstraat 72 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 6 november 2014
   Interdiocesaan Centrum Handelsstraat 72 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 4 december 2014
   Interdiocesaan Centrum Handelsstraat 72 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 8 januari 2015
   Interdiocesaan Centrum Handelsstraat 72 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 12 februari 2015
   Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs Noorderlaan 108 2030 Antwerpen (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 5 maart 2015
   Interdiocesaan Centrum Handelsstraat 72 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 23 april 2015
   Interdiocesaan Centrum Handelsstraat 72 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 21 mei 2015
   Interdiocesaan Centrum Handelsstraat 72 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 4 juni 2015
   Interdiocesaan Centrum Handelsstraat 72 1040 Brussel (kaart)
   van 15:00 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.