Aanmelden
Laden…

Even geduld...

0/14/05-M02 Beter besturen: zelfevaluatie als hulpmiddel

Doelstellingen:

In een begeleid proces van zelfevaluatie reflecteert, bespreekt en bepaalt een bestuur de actiepunten in verband met de manier van werken, met het takenpakket en de taakverdeling in een bestuur of met de basishoudingen die aan de grondslag liggen van de werking van een bestuur. De bedoeling is via dit proces te komen tot beter besturen en tot het verhogen van het beleidsvoerend vermogen van het bestuur.

Doelgroep:

Besturen van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Dienst voor Inrichtende Machten/VIMKO i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Bestuurders uit één bestuur nemen via een zelfevaluatie-instrument hun manier van werken onder de loep. Het bestuur kan kiezen tussen een aantal begeleide trajecten van verschillende duur.

Strategie en methode:


Het zelfevaluatie-instrument rond de manier van werken in een bestuur onderscheidt negen bouwstenen voor de goede werking van een bestuur (o.a.planmatig werken, deskundigheid, relatie directie- bestuur).

In het zelfevaluatie-instrument rond het takenpakket en de taakverdeling in een bestuur toetst het bestuur de eigen werking aan de bestuurstaken uit het model van taakomschrijving voor bestuur en directie bij de syllabus Schouder aan schouder, exploreren van de relatie bestuur – directie.

Het bestuur krijgt in het zelfevaluatie-instrument voor de basishoudingen verschillende werkmethodes aangereikt om de basishoudingen te onderzoeken gaande van: “Wat verstaan we samen onder deze basishoudingen?” tot “Hoe kunnen we in ons bestuur werken aan deze basishoudingen die de grondslag vormen van onze handelswijze?

Voor de werkpunten die naar voor komen uit deze zelfevaluatie zet het bestuur verbeteracties op, terwijl de positieve punten verankerd worden voor de toekomst.

Bijkomende info:

Meer informatie of aanmelden: lieve.vancamp@vsko.be

U kunt hier de brochure met het vormingsaanbod voor besturen downloaden.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be’.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit is een herneming van een thema.

Voorwaarde:

Het bestuur betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding van 50 euro per sessie. 


Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.