Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/17/07-M07 Module 7 - Samen werken aan een katholieke dialoogschool in basisonderwijs.

Doelstellingen:

In deze module kan uit 2 opties gekozen worden: (a) werken aan een schooleigen pedagogisch project in basisonderwijs of (b) thematisch samen werken aan een katholieke dialoogschool. Deze keuze dient bij inschrijving (zie meerkeuzevraag onderaan) aangegeven te worden. Het is, omwille van het te doorlopen proces, niet mogelijk om elementen van beide opties samen te nemen in 1 sessie.

Algemene doelstellingen van deze module:

 • Deelnemers kunnen reflecteren op hun eigen (christelijke) identiteit en de concrete beleving daarvan.
 • Deelnemers kunnen de aanwezige krachtbronnen en realisaties qua identiteit van hun team aanduiden.
 • Deelnemers worden zich bewust van de vruchtbare spanning tussen focussen die hun team zelf aanreikt en de focus die het evangelie als fundamentele en inspirerende bron aanbiedt.
 • Deelnemers kunnen optimaal communiceren en overleggen binnen hun team, om zo de leefkwaliteit en de sociale samenhang op hun school te verstevigen.

Specifieke doelstellingen optie (a) werken aan een schooleigen pedagogisch project in basisonderwijs:

 • Deelnemers kunnen vanuit een sterke visie, die samen met hun team wordt gedragen, doelen duidelijk voorop stellen.
 • Deelnemende schoolteams versterken hun beleidsvoerend vermogen van scholen door de vooropgestelde doelen in vraag te durven stellen en er ook concrete acties aan vast te koppelen.

Specifieke doelstellingen optie (b) thematisch samen werken aan een katholieke dialoogschool:

 • Deelnemers kunnen vanuit de context van hun school reflecteren over de geïntegreerde aanpak van bepaalde thema’s en vragen in het kader van de katholieke dialoogschool.
 • Deelnemers kunnen voorstellen formuleren om een geïntegreerde aanpak van bepaalde thema’s en vragen in het kader van de katholieke dialoogschool te implementeren in hun school.
Doelgroep:

Schoolteams katholiek basisonderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Met het team wordt op zoek gegaan naar aanwezige krachtbronnen en realisaties qua identiteit. Er wordt expliciete aandacht besteed aan het borgen van deze waardevolle opbrengst.

Van daaruit laat het schoolteam zich bevragen, appelleren en uitdagen.

 • Reflectie op visie en missie van de school vanuit katholieke dialoogschool, OKB en ZILL
 • Deze herbronde visie kan aanleiding zijn tot het herschrijven of herformuleren van het eigen opvoedingsproject.
 • Er wordt nagedacht met het schoolteam over een geïntegreerde aanpak van het schooleigen opvoedingsproject binnen de schoolwerkplanning. Dit kan de hefboom betekenen om tot concrete, aanvullende en/of alternatieve acties over te gaan. Deze acties worden meestal ondersteund door de schoolbegeleider. Ze kunnen zich zowel situeren op klas- en schoolniveau, waar vooral de leerlingen (en ook de ouders) in de focus staan, als op teamniveau.
 • Situeringskansen binnen het concept van de katholieke dialoogschool worden aangrepen evenals het aanwijzen van mogelijk groeipotentieel.
 • Binnen dit ganse groeiproces wordt het team begeleid. De vertrekbasis is ‘de identiteit waarin het team zich nu herkent.’
Strategie en methode:

Deze module kiest voor een procesgerichte en ontwikkelingsgerichte aanpak.

Specifiek voor optie (a) werken aan een schooleigen pedagogisch project in basisonderwijs:

 • Minimaal 4 teamgerichte samenkomsten waarvan minstens 1 studiedag.
 • Binnen de school wordt een kernteam (denktank) gevormd bestaande uit max. 4 personen.
  • D.m.v. een intakegesprek met dit kernteam wordt de beginsituatie en de eigenheid van de school in kaart gebracht: publiek, schoolcultuur, teamsterkte, omgeving, kennismaken met het schooleigen opvoedingsproject…
  • De specifieke vraag van de school wordt scherp gesteld.
  • Dit kernteam evalueert tussentijdig de teamgerichte samenkomsten en bekijkt of vraag en aanbod op elkaar afgestemd blijven.

Specifiek voor optie (b) thematisch werken aan een katholieke dialoogschool:

 • In een intakegesprek wordt de specifieke vraag van de school of scholengemeenschap verduidelijkt (zelfverheldering).
 • Via diverse werkvormen zoekt het team onder leiding van de nascholer naar beantwoording van haar specifieke vraagstelling en worden de doelstellingen van het project nagestreefd.
Bijkomende info:

Plaats en data: in afspraak met de school

Contactpersoon:
Johan Vandenbroucke
Maddy Appelen
Helena Vandenbergh

Deze module kan aangevraagd worden voor een personeelsvergadering en/of een pedagogische studiedag. Het spreekt voor zich dat er meer verdiepend gewerkt kan worden wanneer de modules binnen een pedagogische studiedag vallen.

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 4 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 10 en mogen maximum 35 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 200,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.