Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8317N-IND Supervisie Persoonsgericht professionaliseringstraject in groep

Doelstellingen:
 • Leren generieke thema’s en uitdagingen verwoorden
 • Leren ervaringen uitwisselen en beluisteren van medesupervisanten
 • Leren nieuwe perspectieven in dialoog te ontdekken en af te wegen
 • Leren zijn gehele beroepspersoon (eigen mensvisie, opvattingen, vroegere ervaringen, identiteit, competenties) in zijn werk(context) optimaal ter beschikking te stellen
 • Leren op een persoonlijke manier en in een eigen stijl zijn opdracht in gegeven werkkaders te vervullen
Doelgroep:

Professionals met een leidinggevende taak onafgezien van het onderwijsniveau en van het (hiërarchisch) niveau in de onderwijsinstelling.

Toelichting:

Dit traject staat open voor mensen met een leidinggevende verantwoordelijkheid. Hiermee onderscheiden de deelnemers zich van andere professionals in onderwijs (met bijvoorbeeld een lesgevende verantwoordelijkheid). Tegelijk is de leidinggevende taak gemeenschappelijk en verbindend. Deze ervaringen zijn belangrijk om te gebruiken als materiaal voor het aanleveren van de werkzorgen of de kwesties die het onderwerp zijn van de supervisiesessies.

Als mogelijke deelnemers denken we bijvoorbeeld aan coördinatoren, projectverantwoordelijken, middenkader, directie, pedagogisch begeleiders, bestuurders, …

verwachtingen doelgroep

Ruimte en tijd creëren om individueel en in overleg (verdiepend en verbredend) te leren rond de eigen vragen die zich aandienen in de professionele context

Toelichting:

 • Een grote meerwaarde van dit supervisietraject, is dat er niveauoverstijgend aan professionalisering wordt gedaan. De aandacht gaat uit naar verbinding niet alleen op de eigen werkvloer, maar ook over het ganse onderwijslandschap heen (van 2.5 tot …. jaar).
 • In bepaalde opleidingen voor beginnende leidinggevenden - zoals de CVA opleiding - is supervisie aanwezig. Na de opleiding is er weinig of geen aanbod meer om via supervisie aan professionalisering te doen. We zijn ervan overtuigd dat dit traject tegemoet komt aan een nood.
 • Mensen met leidinggevende taken hebben niet altijd een aanspreekpunt binnen de eigen onderwijsorganisatie. Soms kunnen ze zich moeilijk kwetsbaar opstellen naar een collega met wie zij het volgende moment in een andere verhouding staan. Uiteenlopende noden kunnen in een complex onderwijs vragen om een veilige ruimte en een groep buiten de eigen onderwijsorganisatie waarbij de professional systematisch kan leren.
 • Dit supervisietraject biedt uitstekende kansen om via de methodiek van het systematisch reflecteren te komen tot een diepgaand en fundamenteel leren. Samen met de aandacht voor de bekwaamheid en het welzijn van de professional is er aandacht voor kwaliteit in het onderwijs.
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Kerngroep kwaliteit, leidinggeven en HR
Inhoud:

supervisie.jpg

Download hier de folder

In supervisie ligt de klemtoon duidelijk op leren, meer bepaald op het leren aan ervaring. Het gaat in deze vorm van praktijkbegeleiding, zoals deze ontwikkeld werd door Jef Stevens, om systematisch leren aan de eigen praktijkervaring (werkervaring), die door de professional wordt opgedaan bij zijn leidinggevende taak/taken.

Supervisie is verschillend van coaching waarbij vooral thematisch gewerkt wordt en het zichzelf leren kennen (waar loop ikzelf tegenaan in mijn werk) minder centraal staat. Zonder volledigheid na te streven kunnen volgende thema’s aan bod komen doorheen deze supervisie: (onbenoemde) gevoelens en kwetsbaarheid, verschil tussen macht en gezag, agressie, weerstanden en conflicten, uiteenlopende (horizontale en verticale) loyaliteiten, sandwichpositie, stressmanagement, timemanagement, …

Via deze ervaringen komen in de supervisie de professional zelf, zijn leidinggevende taak/taken en zijn werkcontext ter sprake, in verwevenheid met elkaar. Juist deze integrale aandacht en aanpak faciliteren een integraal leren.

Supervisanten worden doorheen het traject zich (meer) bewust van de eigen leidinggevende stijl en leren openstaan voor meerdere stijlen (cf. leerstijlen van Kolb) …

In dit traject gaat de keuze uit naar groepssupervisie waarbij de supervisor werkt met minimaal vier en maximaal zes supervisanten. Doorheen het leergesprek leren de betrokkenen niet alleen aan de eigen werkervaring, maar ook aan die van de anderen en aan de ervaring van de supervisie zelf.

Doorheen het Supervisietraject of de supervisieboog wordt op geregelde tijdstippen en op voldoende afstand van het werk een ‘leergesprek’ georganiseerd, waarin werkervaringen door de professional (op dat moment ‘supervisant’) worden ge(re)construeerd. Dat leerzaam (re)construeren gebeurt onder deskundige begeleiding van een supervisor en volgens afgesproken regels. 

Strategie en methode:

vrijdag 9 februari 2018 (12.30 u Middaglunch -13.30 u tot 17.00 u: Supervisie toelichting en start)

 • Kennismaking deelnemers en supervisoren
 • Historiek supervisietraject en themadag
 • Inleidende toelichting bij visie en methode supervisie
 • Kennismaking met de niveaus van Dilts en Bateson
 • Kennismaking met de leerstijlen van Kolb
 • Toelichting bij inhoud en verloop sessies
 • Groepsindeling (per supervisor) door supervisanten
 • Concrete planning van de vier sessies (data, afspraken – wie, wanneer, wat)
 • Uitwisseling coördinaten

Drie sessies te plannen tussen maart en juni 2018 door de deelnemers in overleg met supervisor

Halve dagen van 13.00 tot 17.00 uur

Sessie 1

 • Korte terugblik startsessie
 • Bespreken van werkverslag 1
 • Pauze
 • Bespreken van werkverslag 2
 • Afronding

Sessie 2

 • Bespreken supervisieverslagen 1 en 2
 • Bespreken van werkverslag 3
 • Pauze
 • Bespreken van werkverslag 4
 • Afronding

Sessie 3

 • Bespreken supervisieverslagen 3 en 4
 • Bespreken van werkverslag 5
 • Pauze
 • Bespreken van werkverslag 6
 • Afronding

Afronding

Bijkomende info:

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
 • Voor een supervisiegroep moeten minimaal vier en maximaal zes deelnemers zijn
 • Inschrijven en uitschrijven is mogelijk tot en met 16 januari 2018

Voor dit initiatief kan je tot 24 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 260,00 Euro
Lesgever: Vanhoutte Trees
Duchene Rita
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Afgelast)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • vrijdag 9 februari 2018 van 12:30 tot 17:00 (Afgelast)
  • vrijdag 29 juni 2018 van 13:00 tot 17:00 (Afgelast)
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • vrijdag 9 februari 2018 van 12:30 tot 17:00 (Afgelast)
  • vrijdag 29 juni 2018 van 13:00 tot 17:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.