Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/18/01-3-LB Leerplanacademie: thuiskomen in de leerinhouden van Zill! (regio Limburg)

Doelstellingen:
  • Je verdiept je inhoudelijke kennis van ontwikkelvelden, ontwikkelthema’s en generieke doelen van persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling.
  • Je begrijpt het ordeningskader gelijkgericht.
  • Je combineert ontwikkelvelden en ontwikkelthema’s in onderwijsarrangementen.
  • Je oefent op focussen
  • Je verbindt de Zill!-visie met jouw onderwijspraktijk.
  • Je leert van elkaar.
  • Je reflecteert op het eigen leren.
Doelgroep:

Kernteams niveau scholengemeenschap of op een andere wijze gegroepeerd, kan ook scholengemeenschap-doorbrekend zijn: schoolleiding, gangmakers, beleidsondersteuners…

GEEN volledige schoolteams.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
Logo Zill cirkel.png  

Kernteams die zich inschrijven voor de Zill!-leerplanacademie vormen samen met maximum vijf andere kernteams een leergroep.

De Zill!-coach ondersteunt de deelnemende kernteams bij de inhoudelijke verkenning van het ordeningskader. De actieve werkvormen die sessie na de sessie worden gehanteerd zijn gericht op al doende leren. De eerste oefeningen zijn gericht op het gelijkgericht begrijpen van de ontwikkelvelden, hun thema’s, de onderliggende generieke doelen en de eraan verbonden inhouden. Aansluitend wordt geoefend op het werken vanuit een focus. De visie hierop wordt toegepast. In een derde reeks oefeningen wordt het ordeningskader thematisch bekeken en gaan de deelnemers op zoek naar horizontale samenhang tussen ontwikkelvelden en –thema’s.

Je leert leervragen formuleren waarop samen een antwoord wordt gezocht. Op het einde van elke sessie worden de deelnemende kernteams uitgenodigd om op het geleerde te reflecteren.

Strategie en methode:

ZILL nascholingsproject 1.JPG

We zetten hier lerende netwerken op waarbij de zill-coach het leren van de groepen faciliteert met werkvormen en een inhoudelijk aanbod ter verrijking van het leren (inhoudelijke input). Er wordt actief gewerkt met de materialen van het leerplanconcept: de leerplanpuzzel, de digitale leerplanomgeving. Hier volgen we methodieken die verbonden zijn aan het leren in professionele leergemeenschappen. Afhankelijk van de gestelde leervraag kunnen aangepaste scenario’s gevolgd worden. Samen en al doende leren staan voorop. De gehanteerde werkvormen zijn inspirerend voor de implementatie binnen de school.

Bijkomende info:

Er wordt gewerkt met een beperkte groep: max 6 deelnemers per kernteam, max. 5 kernteams per academie.

3 bijeenkomsten van telkens drie uur, onderbroken met een pauze van een kwartier.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

Elke deelnemer MOET minstens de algemene presentatie van het leerplanconcept meegemaakt hebben voor de start van de leerplanacademie.

Je engageert je om op de drie sessies aanwezig te zijn. Tussen de sessies is minimum drie weken en maximum vijf weken tijd.


Voor dit initiatief moeten minimum 3 en mogen maximum 6 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 450,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.