Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/18/05-2 Geïnformeerd werken aan onderwijskwaliteit: beleidsmatig aan de slag met het referentiekader OK

Doelstellingen:
  • Linken leren expliciteren tussen de eigen missie, visie, doelen en (kwaliteits)werking met het referentiekader onderwijskwaliteit.
  • Voldoende kennis en vaardigheden verwervern en tools leren gebruiken om de eigen werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar te evalueren.
  • Leren gebruik maken van relevantie informatie in het kader van kwaliteitsontwikkeling als middel om de eigen doelen te onderbouwen, te realiseren en/of om de effecten hiervan in kaart te brengen.

 

Doelgroep:

Deze nascholing is gericht op kernteams/beleidsteams. Ze kan georganiseerd worden voor een individuele school of een scholengemeenschap met meerdere kernteams samen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
Logo Zill cirkel.png  

 

De nascholing bevat 3 verschillende bouwstenen gericht op een aantal behoeften om kwaliteitsontwikkeling op school doelgericht en integraal, systematisch en cyclisch aan te pakken op het niveau van het schoolbeleid. In een intakegesprek worden deze verschillende bouwstenen toegelicht, en wordt een nascholingsvoorstel uitgewerkt. Dit nascholingsvoorstel hangt af van de noden en behoeften van de school, maar ook van de mogelijke ondersteuningsinitiatieven van de regionale begeleiding. Wanneer het mogelijk is dat een begeleider een bepaald onderdeel voor zijn rekening neemt, zal hier de voorkeur aan gegeven worden.

In elke bouwsteen wordt het OK als uitgangspunt en kapstok gehanteerd.

  • Een eerste bouwsteen betreft ‘HET REFERENTIEKADER OK’. (twee teamgerichte sessies)Deze bouwsteen is er expliciet op gericht om de inhoud van het OK in de vingers te krijgen. De context waarbinnen het OK ontstond, inspectie 2.0, wordt toegelicht vanuit een stimulerend, motiverend en ontwikkelingsgericht oogpunt. Scholen krijgen ondersteuning in het leggen van linken van de eigen missie, visie, doelen en (kwaliteits)werking met het referentiekader onderwijskwaliteit. Omdat we in het verdere verloop steeds vanuit dit kader vertrekken als kapstok, is het nodig dat de deelnemers deze bouwsteen onder de knie hebben.
  • In een tweede bouwsteen ‘GEÏNFORMEERD SCHOOLBELEID’  richten we ons op een specifieke schoolprioriteit. We leren om via gericht verzamelen van informatie te werken aan een bepaald thema. We vertalen een focus in onderzoeksvragen, we selecteren de geschikte data, evalueren die kritisch, analyseren, interpreteren en trekken conclusies in termen van beleidsopties voor de school. De drie kwaliteitsverwachting uit het OK onder de rubriek ‘De school onderzoekt en ontwikkelt op systematische wijze haar onderwijskwaliteit’ worden hier expliciet nagestreefd via één exemplarisch thema (teamgericht aanbod).
  • In een derde bouwsteen ‘DATABRONNEN’ ligt de focus op het verkennen van de verschillende databronnen aangeleverd door de overheid via ‘Mijn Onderwijs’ en andere kanalen, en hoe deze bronnen een plaats kunnen krijgen binnen de kwaliteitsontwikkeling. Scholen lezen en interpreteren de schooleigen data en geven hier betekenis aan voor het schoolbeleid. In deze nascholing ligt de focus ook op het uitwerken van een schooleigen bril om het kaf van het koren te scheiden, met name het bepalen welke informatie écht bruikbaar is voor het schoolbeleid, en welke informatie interessant is om te weten, maar niet noodzakelijk (teamgericht aanbod, ook op niveau scholengemeenschap).
Strategie en methode:

Deze training bevat een afwisseling van instructie, reflectie en interactieve werkvormen. Het cursusmateriaal wordt ook digitaal ter beschikking gesteld.

 

Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Specifiek gericht op beroepsbeoefenaars in het volledige loopbaanconinuüm


Voor dit initiatief moeten minimum 8 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 480,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.