Aanmelden
Laden…

Even geduld...

86186-IND Van talent naar geestdrift: wat bezielt mij in het onderwijs?

Doelstellingen:

Als leerkracht voel je je misschien overvraagd door alle nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Vorm geven aan de katholieke dialoogschool impliceert dat je zelf stevig in je schoenen staat wat betreft je persoonlijke en professionele identiteit: wat zijn jouw talenten en die van de anderen? Vanuit welke waarden leef jij? Vanuit welke inspiratiebronnen komen ze en hoe verhouden ze zich tot de identiteit van je school? Wat betekent het om met aandacht naar jezelf en je medemens te kijken? Hoe kun je vanuit de kracht van de verbeelding de wereld beter begrijpen? Wat is jouw eigen levensbeschouwelijke positie?  Jouw motivatie, inspiratie en welbevinden verdienen daarbij aandacht. 

 • Aan het einde van sessie 1 kunnen de deelnemers hun eigen talenten herkennen en de talenten van collega’s en leerlingen ontdekken en versterken. (uniciteit in verbondenheid)
 • Aan het einde van sessie 2 kunnen de deelnemers richting geven aan hun professioneel handelen vanuit een doorleefde visie op hun waarden en zingeving: wat drijft hen waarom ze deze job doen? (levensbeschouwelijke grondhouding)
 • Aan het einde van sessie 3 kunnen de deelnemers reflecteren op wat mededogen betekent in het omgaan met zichzelf en met collega’s en leerlingen. (generositeit)
 • Aan het einde van sessie 4 kunnen de deelnemers vanuit de kracht van de verbeelding zichzelf en collega’s of leerlingen verschillende mogelijkheden aanreiken om de wereld te verkennen en te begrijpen. (verbeelding)
Doelgroep:

Deze nascholing richt zich op:

 • Alle leerkrachten uit het basisonderwijs en secundair onderwijs die welbevinden en persoonsontwikkeling in het kader van de katholieke dialoogschool belangrijk vinden en zich willen herbronnen.
 • Alle zorgcoördinatoren, directieleden, leerlingbegeleiders of schoolteams die persoonlijk leiderschap en veerkracht willen versterken door te werken op thema’s als talentontwikkeling, zingeving en waarden, aandacht en verbeelding.
 • Alle geïnteresseerden die willen reflecteren over wie ze zijn, wat hen drijft en wat hen inspireert.
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen in samenwerking met Bee-Inspired en Hans Alma Coaching & Training (www.bee-inspired.be en www.hansalma.eu)
Inhoud:

In onze diverse samenleving wordt een sterk beroep gedaan op leerkrachten om hun leerlingen in persoonsvorming te begeleiden. Aangezien je als leerkracht voortdurend anderen moet inspireren, is het van belang om ook zelf te herbronnen en geïnspireerd te worden. Met deze workshops willen we je persoonlijk leiderschap en veerkracht versterken door te werken op thema’s als talentontwikkeling, zingeving & waarden, aandacht en verbeelding. Op een interactieve manier krijg je zo zicht op wie jij bent en wat jij kunt inbrengen in de levensbeschouwelijke dialoog. Op deze nascholing willen we je handvatten geven om op inspirerende wijze vorm te geven aan de katholieke dialoogschool.

Sessie 1: Van 14 Tot 17 uur - Talentontwikkeling – Zelfkennis is het begin van alle wijsheid

Pas als je je talenten kent en weet wat je sterktes zijn en welke eigenschappen minder ontwikkeld zijn, kun je verantwoordelijkheid voor jezelf opnemen. Dan weet je waar je energie van krijgt, maar ook waar je hulp van anderen kunt gebruiken. Als je jezelf goed kent met je sterktes en zwaktes kan je ook met mildheid en met meer begrip naar anderen kijken.

Sessie 2: Van 14 Tot 17u - Waarden en zingeving – Het kompas van je handelen

De drijfveren waarom je iets doet, zijn je waarden. Waarvoor sta jij? Vanuit welke levensvisie vertrek je? Vaak staan we daar niet bij stil en zijn we er ons niet van bewust, maar het zijn die waarden en overtuigingen die ons handelen bepalen. Daarbij stilstaan, is belangrijk om te begrijpen waarom je bepaalde dingen denkt en doet. Vanwaar komen deze waarden? Komen jouw waarden overeen met de waarden van de omgeving waarin je werkt? Hoe ga je daarmee om?

Sessie 3: Van 14 Tot 17u  - Aandacht – Focussen op wat écht belangrijk is

In onze hectische maatschappij waar we ogenschijnlijk voortdurend verbonden zijn met elkaar via allerhande media, vergeten we soms de connectie met onszelf en de echte verbinding met onze medemens. Door - via meditatie - de aandacht te richten op dit moment leren we om niet meegesleurd te worden in onze gedachten en gevoelens, maar ze te observeren zodat we er milder mee kunnen omgaan.

Sessie 4: Van 14 tot 17u - Verbeelding – Een opening naar nieuwe mogelijkheden

Via verbeelding en creativiteit leren we ons verplaatsen in het perspectief van een ander waardoor er nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden ontstaan om de ander te bejegenen. We leren de situatie waarin we moeten handelen creatief onderzoeken op wat daarin aan nieuws kan ontstaan met behulp van onze levensbeschouwelijke bronnen.

Strategie en methode:

We benaderen persoonlijk leiderschap en veerkracht vanuit de 4 thema’s: talent, zingeving, aandacht en verbeelding die telkens in een sessie aan bod komen. Voor elk thema krijg je een kader aangereikt dat we interactief verkennen met behulp van creatieve werkvormen. Daarbij is ruimte voor persoonlijke inbreng en reflectie. In elke sessie wordt een vertaalslag gemaakt naar je concrete onderwijspraktijk. 

 • Sessie 1: Na een theoretische kadering van wat talent precies is en wat het met je doet, ga je op zoek naar je eigen en elkaars talenten door middel van creatieve werkvormen. Je krijgt ook zicht op wat je valkuilen daarin zijn en hoe je daarmee kunt omgaan.
 • Sessie 2: Je gaat op zoek naar je eigen innerlijk kompas aan de hand van een handzaam model van zingeving en waarden We werken in deze sessie vooral met kleine groepjes. Aan het eind van deze sessie maken we een vertaalslag van waarden die jou drijven naar je dagelijkse onderwijspraktijk en hoe die te rijmen zijn met de identiteit van je school.
 • Sessie 3: In deze sessie focussen we op wat echt belangrijk is. Je maakt kennis met verschillende soorten meditatieoefeningen. Je krijgt handvatten aangereikt om die thuis verder te ontwikkelen. Je oefent hoe je met elkaar op verbindende wijze kunt communiceren zodat je tegelijkertijd je eigenheid bewaart en ook rekening houdt met de ander.
 • Sessie 4: Je traint je verbeeldingskracht aan de hand van een ‘verbeeldingscyclus’ die kort wordt uitgelegd, en met behulp van poëzie en (schilder)kunst wordt toegepast. Je experimenteert in kleine groepjes om tot een expressie te komen van wat jou levensbeschouwelijk inspireert. De sessie wordt afgesloten met een gezamenlijke reflectie op wat tot uiting is gebracht en hoe dat zich verhoudt tot wat je in deze nascholing geleerd hebt.
Bijkomende info:

Hans Alma is hoogleraar cultuurpsychologie en geestelijke begeleidingswetenschappen aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Daarnaast heeft zij een eigen praktijk op het gebied van coaching en training, een werkplaats voor zinvol leven en werken. In haar trainingen richt zij zich op het bevorderen van een levensbeschouwelijk pluralisme, dat uitgaat van het belang van levensbeschouwelijke identiteit, morele verbeelding en dialoog. (www.hansalma.eu)

Goele Luyts heeft 25 jaar met hart en ziel les gegeven in het middelbaar onderwijs. Omdat ze een grote nood zag zowel bij leerlingen als leerkrachten heeft ze zich omgeschoold tot KernTalentenanalist/talentontwikkelaar, coach en mindfulnesstrainer. Met deze bagage wil ze zich inzetten om mensen te helpen persoonlijk leiderschap op te nemen zodat ze veerkrachtiger door het leven kunnen gaan en een burn-out kunnen vermijden. (www.bee-inspired.be)

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Wens je deze nascholing teamgericht te organiseren? Neem contact op met de lesgevers.


Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 26 september 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 195,00 Euro
Lesgever: Nuyts Goedele
Alma Hans
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
F. de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 3 oktober 2018 van 14:00 tot 17:00
  • woensdag 17 oktober 2018 van 14:00 tot 17:00
  • woensdag 7 november 2018 van 14:00 tot 17:00
  • woensdag 21 november 2018 van 14:00 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.