Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ABb-06 Wijs met woorden! Woordenschatverwerving stimuleren bij kinderen

Doelstellingen:
 1. Een brede kijk krijgen op het begrip ‘woordenschatverwerving’ en de plaats in het leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven!.
 2. Zicht krijgen op de manier waarop woordenschatverwerving verloopt bij (meertalige) kinderen.
 3. Gemeenschappelijke taal en kaders kunnen hanteren bij het uitwisselen over acties i.v.m. woordenschatverwerving
 4. Bewust worden van het eigen handelen wat betreft woordenschatverwerving en inzien hoe dit kan geoptimaliseerd worden.
 5. Nieuwe werkvormen en methodieken leren kennen.
 6. Concrete doelen voor het uitproberen in de klaspraktijk vooropstellen
 7. Leren van praktijkvoorbeelden en inzichten van elkaar
Doelgroep:

Leerkrachten kleuteronderwijs en lager onderwijs, zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten, directies en leerkrachten AN

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Een goede en rijke woordenschat is belangrijk voor het succesvol doorlopen van het basisonderwijs en voor de latere beroepsmogelijkheden van een kind. De verschillen in woordenschat bij aanvang van het basisonderwijs kunnen groot zijn. Zonder effectief woordenschatonderwijs worden deze verschillen meestal alleen maar groter. Voldoende reden om er bewust aandacht en tijd aan te besteden.

In deze module willen we een specifiek onderdeel van Taalontwikkeling Nederlands belichten, namelijk ‘woordenschatverwerving’. Dit sluit aan bij het generieke doel uit het ontwikkelveld taalbeschouwing ‘nadenken over woordbetekenissen’, maar krijgt vorm in betekenisvolle talige opdrachten doorheen de hele schooldag.

Enerzijds laten we de leerkrachten reflecteren op en uitwisselen over de acties die ze momenteel al ondernemen en plaatsen we deze acties in het kader van ‘incidenteel-intentioneel/ impliciet-expliciet leren’ met als doel deze acties te optimaliseren aan de hand van voorbeelden, tips en (coöperatieve) werkvormen.

Anderzijds laten we de leerkrachten kennismaken met minder gekende werkvormen en methodieken en gaan we in op woordenschatdidactiek, het selecteren van woorden en de transfer naar andere leergebieden.

De leerkrachten worden aangemoedigd hun visie op woordenschatonderwijs kritisch te bekijken en eventueel bij te stellen in functie van ‘soort woorden’ (alledaagse taal, school- en instructietaal of vaktaal) en in functie van het doelpubliek van hun specifieke school.

Strategie en methode:

In de eerste sessie starten we met een algemene input voor kleuteronderwijs en lager onderwijs samen. Nadien wordt er opgesplitst per niveau om aan de hand van concrete, praktijkgerichte oefeningen en reflectiemomenten op maat te werken.

 

Tijdens de tweede en derde sessie zetten we in op een lerend netwerk. Het netwerk start telkens met een korte input en is verder gebaseerd op ervaringsuitwisseling van goede praktijkvoorbeelden tussen de verschillende deelnemers.

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledig dag is een broodjesmaaltijd voorzien.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

De deelnemers moeten alle sessies volgen


Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 70,00 Euro
Lesgever: Van Rompaey An
Knaeps Jo
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 1 april 2019 van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 30 april 2019 van 09:00 tot 12:00
  • donderdag 23 mei 2019 van 09:00 tot 12:00
Vrije Basisschool Heilig Graf (Afgelast)
Apostoliekenstraat 26
2300 Turnhout (Kaart)
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • donderdag 28 maart 2019 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
  • vrijdag 3 mei 2019 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
  • dinsdag 28 mei 2019 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.