Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LSM1 Middenkadercongres: '‘Je veilig voelen als leerling’'

Doelstellingen:

Ben je op zoek naar kaders en tools om leerlingen een veilig gevoel te geven op je school?

Doelgroep:

Middenkader secundair onderwijs (leerlingenbegeleiders, coördinatoren, TA ‘s …)

Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding
Inhoud:

Ben je leerlingenbegeleider of graadcoördinator, TA of kwaliteitscoördinator of …? Wij heten jou welkom op dit congres. Dit jaar staat deze dag in het teken van welbevinden in de ruime zin van het woord. We bieden kaders en praktische handvaten om aandacht te schenken aan het welbevinden van leerlingen, van aandacht voor zorg voor leerlingen tot algemeen welbevinden op school, van verbinding zoeken met leerlingen tot omgaan met klachten en conflicten. Hoe kan jij als lid van het mid-denkader hiermee omgaan en ondersteuning bieden, met aandacht voor je eigen welbevinden in je job?

Dagprogramma:

 • 8.30 uur: onthaal
 • 9.00 - 9.30 uur: Welkom en intro
 • 9.30 - 11.00 uur: Workshop 1
 • 11.00 - 12.00 uur: Workshop 2 - activiteiten met focus op jezelf
 • 12.00 - 13.00 uur: Lunch
 • 13.00 - 14.30 uur: Workshop 3
 • 14.45 - 16.15: Workshop 4
Workshops:
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
De M-cirkel donderdag 11 oktober 2018 van 09:30 tot 11:00
Spreker: Katleen Verboven & Patrick Noelanders

Word je erbij geroepen als leraren ergens tegenaan lopen? Is het jouw taak om leraren te ondersteunen en te coachen bij het overwinnen/doorbreken van barrières? De M-cirkel kan helpen om oplossingsgericht en handelingsgericht te kijken naar en te handelen met leerlingen. Het biedt leraren handvatten bij hun zoektocht naar redelijke aanpassingen. In deze workshop wordt aandacht besteed aan het proces van denken, dialogeren en doen vanuit de noden van leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van leraren.

Laat je inspireren door de M-cirkel en doe het in verbindende samenwerking met alle betrokken partners!

Focus: ‘leren leven’ met hulp en ondersteuning bij het volwassen worden! donderdag 11 oktober 2018 van 09:30 tot 11:00
Spreker: Het team jongerenbegeleiding van CLW KSO Mosa-RT Maaseik: Anne Voorjans en Bruno Van Elst i.s.m. Dana Vliegen, adjunct-directeur interne leerlingenbegeleiding KSO Mosa-RT

Jonge mensen hebben wel eens vragen bij het leven en hun toekomst en functioneren ook wel eens niet zoals wij het willen!

Het team jongerenbegeleiding ondersteunt hen bij het volwassen worden op alle vlakken. Het aanleren van regels en grenzen gaat hierbij hand in hand met het bieden van een warm nest en het ondersteunen bij al hun vragen. Leren is belangrijk, maar je goed voelen ook. Overigens wie zich goed voelt, presteert beter.

Verbindende communicatie in een verbindend schoolklimaat donderdag 11 oktober 2018 van 09:00 tot 11:00
Spreker: Christel Mercken

De relatie leraar-leerling heeft een sterk bepalende effectscore op leren. Verbinding is een sleutel om leerlingen tot leren te brengen. Je leert in deze sessie de bouwstenen van verbindende communicatie kennen. Wat zit er dan achter dat effect genereert? Meteen bouwen wij ook ruimte in om deze methodiek in te oefenen.

Aanbod workshops sessie 1 deel 2
donderdag 11 oktober 2018 van 11:00 tot 12:00
Tai chi
Spreker: Philippe Libberecht

In de Chinese denkwijze/geneeskunde stelt men dat fysieke en emotionele ongemakken een energetische oorsprong en gevolg hebben. Er is een energetische verbinding tussen fysieke en emotionele manifestaties. Onveiligheidsgevoel is een van de vele mogelijke uitingen van disbalans tussen onze organen, meridianen, emoties en fysieke manifestaties. Tijdens de workshop worden geen onafhankelijke diagnoses gesteld of geïsoleerde kwalen behandeld. In tai chi gaan we holistisch tewerk. We bewegen langzaam, we zoeken naar energetisch juist bewegen en stilte ervaren, we oefenen op ons centeren, aarden, gronden. Zo leren we met heel ons lichaam, niet enkel onze hersenen.

De uiterlijke bewegingen brengen innerlijke bewegingen op gang en andersom (Chi/Qi). We heffen langzaam blokkades op, als Chi/Qi stroomt treedt zelfheling op. We oefenen door te doen, we oefenen in ‘doen door niet te doen’ (bewustwording). We gaan binnen de principes (yin en yang) via energetische partneroefeningen op zoek naar keerpunten (Hua’s), de punten waar energie omslaat van yin naar yang en andersom. We oefenen in omgaan met energie met een empty mind, de verandering toe te laten en opnieuw verbinden. Wij bieden geen kant-en-klare oplossing, maar zoeken samen eerlijk naar juistheid.

Philippe Libberecht, halftijds leraar CLW TISL Genk en halftijds tai chi leraar.

Een vrije wandeling in de omgeving van Alden Biesen
Spreker: -

Wil je graag ontspannende wandeling in de omgeving van het kasteel maken met collega 's uit andere scholen? Die mogelijkheid bieden wij jou graag aan.

Mogelijkheid tot netwerking met elkaar en een aantal sprekers
Spreker: -

Wil je graag verder praten over pas gehoorde ideeën en kaders, dan kan dit in een ongedwongen sfeer met collega 's en enkele sprekers.

Handverzorging
Spreker: Verzorgd door leerlingen van IKSO Hoeselt

Wil je even ontspannen en genieten van een handverzorging? Dan staan de leerlingen van IKSO Hoeselt voor je klaar.

Aanbod workshops sessie 2 deel 1
donderdag 11 oktober 2018 van 13:00 tot 14:30
Relaties versterken op school. Werken met proactieve cirkels.
Spreker: Tom Van Waterschoot

Om een goed leerproces te stimuleren, investeer je best ook in goede relaties tussen leerlingen en leerkrachten, in de klas en breed op de school. Om dit te installeren is werken met proactieve cirkels een interessante weg: het stimuleert luistervaardigheden, men krijgt verschillende perspectieven te horen en het creëert rust en structuur in de klas. In de workshop staan we stil bij de methode van de proactieve cirkel en trainen we deze manier van werken.

Welbevinden van leerlingen, een authentiek en-en-en-verhaal met vallen en opstaan – niet proberen is geen optie - van visie naar praktijk.
Spreker: Eddy Willems, SFC Heusden

Welbevinden van leerlingen staat terecht met stip genoteerd in de doorlichting 2.0. Twee directieleden en leerlingen van de leerlingenraad brengen vertrekkend van de visie en het opvoedingsproject van de school een prikkelend praktijkverhaal van verbondenheid, vertrouwen, herstelgericht handelen en diversiteit met als doel jou te inspireren en jou als coördinator/begeleider te behoeden voor de gekende valkuilen.

Redelijke aanpassingen: visie en praktijk
Spreker: Jan Coppieters

Zich veilig voelen op school heeft onder meer te maken met erbij mogen horen zoals je bent, over maximaal mogen en kunnen participeren aan het klas- en schoolgebeuren. Voor leerlingen met een beperking vraagt dit van schoolteams een inspanningsverplichting onder de vorm van redelijke aanpassingen. In deze workshop maak je kennis met de achterliggende visie op redelijke aanpassingen en met wat dit in de praktijk kan betekenen. Je ontdekt ook waar de grens ligt tussen redelijke en onredelijke aanpassingen.

Aanbod workshops sessie 2 deel 2
donderdag 11 oktober 2018 van 14:45 tot 16:15
Relaties herstellen op school. Conflicten bemiddelen vanuit de herstelvisie.
Spreker: Tom Van Waterschoot
 • De proactieve cirkel stimuleert het luisteren en spreken met elkaar op een rustige en gestructureerde manier. Ideaal om leerstof te verwerken, evaluatiegesprekken te houden en voeling te krijgen waar leerlingen mee bezig zijn. Maar soms loopt het mis en is er conflict. Vanuit een herstelgerichte visie trachten we dan de dialoog opnieuw op gang te brengen en een plan te ontwikkelen om het weer goed te maken. In de workshop bespreken we de visie van herstel en oefenen we met de herstelvragen.
 • Voor deelnemers die al ervaring hebben met proactieve cirkels of de sessie proactieve cirkels (13 – 14.30 uur) gevolgd hebben
Essentiële voorwaarden voor welbevinden op school, bekeken door de bril van de leerling.
Spreker: Vlaamse scholierenkoepel

Het welbevinden van leerlingen wordt in Vlaanderen beschouwd als een van de outputindicatoren op basis waarvan uitspraak wordt gedaan over de onderwijskwaliteit. De Vlaamse onderwijsinspectie definieert welbevinden als “de mate waarin de leerlingen de school beleven vanuit actuele en duurzame schoolervaringen”. Wat bedoelt men hiermee? De Vlaamse Scholierenkoepel neemt je mee in wat volgens hen essentiële voorwaarden zijn voor welbevinden op school.

“Van klacht naar kracht”
Spreker: Rik Prenen en Elke Gijbels

Zolang de paden van leerkrachten en leerlingen elkaar hebben gekruist werden gedrags- en interactieproblemen vanuit een klassiek probleemgericht paradigma te lijf gegaan; omschrijf het probleem, verklaar het (diagnose), dokter oplossingen uit (meestal ’s nachts), leer die oplossingen aan de leerling of vertel ze aan de ouders en sluit af bij een bevredigend resultaat. De focus van deze aanpak is vooral gericht op het elimineren van het probleem(gedrag). Maar als de leerling weet waarmee hij/zij moet stoppen, weet hij/zij dan waarmee te beginnen?

In deze sessie kijken we hoe je vanuit een methodisch perspectiefgericht paradigma naar oplossingen kijkt.

Aan deze perspectiefgerichte aanpak ligt een visie ten grondslag dat leerlingen, ouders en leerkrachten erin slagen ‘oplossingen’ te bedenken waardoor problemen geen ‘perfecte’ problemen zijn. De aandacht gaat daarbij niet zozeer naar wat er zoal fout loopt maar wel naar de eerste kleine signalen van vooruitgang en hoe je de wijsheid, krachten en hulpbronnen van de ander naar boven krijgt en versterkt. In deze sessie maak je de switch van ‘klacht naar kracht’, stap je uit de dominante probleembenadering en creëer je ruimte voor een hoopvolle en doelgerichte aanpak voor veerkracht en hoop. En ook voor verrassende ‘oplossingen’.

Binnen “De content” werkten we het 3P-model uit. Kort samengevat gaat het over:

 • Het beschrijven van het gewenste perspectief als leidraad voor doelgericht werken.
 • Possibilisme: kijken naar wat al (een beetje) goed gaat en het waarderen van de aanwezige krachten en mogelijkheden van leerkrachten, leerlingen, klasgroep, ouders…
 • Progressie: eenvoudig meer doen van wal al werkt, in de richting van het gewenst perspectief.

In deze mini-masterclass krijg je zicht op hoe je deze begrippen omzet in de praktijk en hoe je leerkrachten daarbij kan coachen.

Op het einde neem je de “high five” als samenvattend kader mee naar de werkvloer.

Rik is docent aan de associatie KU Leuven en aan het postgraduaat “Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen” van de UCLL. Hij is vormingscoördinator voor de vrije centra voor leerlingenbegeleiding en coachte honderden professionals uit onderwijs, jeugdhulp en politie

Strategie en methode:

Informatie gekoppeld aan interactieve sessies

Bijkomende info:

's middags is een lunch inbegrepen in de prijs.

Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

Middenkader volzet? Schrijf je in op deze wachtlijst!

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.

Middenkader volzet? Schrijf je in op deze wachtlijst!


Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 4 oktober 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 90,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Landcommanderij Alden Biesen (Inschrijven afgesloten)
Kasteelstraat 6
3740 Bilzen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 11 oktober 2018 van 08:30 tot 16:15
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.