Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83187-ind Gewenst en ongewenst gedrag vanuit waardensystemen.

Doelstellingen:

Op het werkveld zijn er vele vragen rond gedragsaanpak bij kinderen met socio-emotionele problemen en contextzorgen. Er is nood aan een draagvlak binnen onderwijs om gedrag opnieuw te spiegelen aan eigen voorleefgedrag en aanpak.

1. Aan het eind van sessie 1, kunnen de deelnemers waardensystemen betekenis geven vanuit een bepaald cultureel waarden- en normensysteem.

2. Aan het eind van sessie 2, kunnen de deelnemers onderwijs/zorgbehoeften koppelen aan een passende gedragsaanpak.

3. Aan het eind van sessie 3, kunnen de deelnemers gewenst en/of ongewenst gedrag koppelen aan de generieke doelen van ZILL.

4. Aan het eind van sessie 4, kunnen de deelnemers vanuit bepaalde begeleidingsinterventies gedragspatronen doorbreken.

5. Aan het eind van sessie 5, kunnen de deelnemers een planning maken om de 7 begeleidingsinterventies te implementeren op schoolniveau.

Doelgroep:

Middenkader, namelijk werkgroep T3 ortho/psycho/coördinator, paramedici uit het buitengewoon basisonderwijs.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Deze nascholing is een verderzetting van een meerjarige nascholing.

De inhoud van het eerste traject (schooljaar 2017 – 2018) was het leren kennen van de bejegening als kwalitatieve interactiestijl om verbinding te behouden en/of te herstellen. Bij dit tweede traject willen we de koppeling maken tussen de waardensystemen, opgebouwd vanuit de behoeften van een kind /de context, en de bijhorende interactie / gedragsaanpak. We baseren ons hier op de interactionele vormgeving waarbij men uitgaat van een integraal mensbeeld. Integraal betekent dat er een nieuw totaalbeeld wordt gemaakt door het gedrag, de klacht, het probleem vanuit verschillende mensbeelden te bekijken.

Er wordt in dialoog gebracht vanuit welk mens- en wereldbeeld scholen een gedragsvisie opbouwen. Het voelen, denken en handelen van leerkrachten wordt verbonden aan de opvoedingsbehoeften van het kind in een bepaalde context.  Kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen begrijpen heel vaak de beïnvloeding niet omdat ze weinig begrip hebben van en betekenis kunnen geven aan de sociale wereld waarbinnen ze vertoeven.

Vanuit deze brede beeldvorming wordt er gezocht naar een passende gedragsaanpak die aangeleerde, gekende gedragspatronen kan doorbreken. We opteren voor nieuw gedrag aanleren i.p.v. onze energie te verliezen in gedrag afleren, te bestraffen, te belonen.

Tijdens de nascholing leren de deelnemers doelen selecteren in de zone van de naaste ontwikkeling voor het kind, het kind in een bepaalde groep, context. Bij de beïnvloeding van het doorbreken van gedragspatronen willen we enerzijds een zo groot mogelijke kwaliteitsvolle gedragsaanpak vooropstellen en anderzijds de autonome, zelfsturende, wilskracht van een kind aanspreken om zijn eigen gedrag te kunnen reguleren. 

Strategie en methode:

Gedurende de tweedaagse vorming hanteren we 7 begeleidingsinterventies om de socio-emotionele ontwikkeling van kinderen betekenis te geven en de ontwikkeling van een innerlijk kompas te stimuleren. Dezelfde 7 begeleidingsinterventies gebruiken we tot op de klasvloer om kinderen het bejegeningskader, het BOM-model, te leren kennen.

Deze strategie denken we uit in de voorbereidings- en uitvoeringsfase van de methodiek van handelingsplanning binnen het buitengewoon onderwijs.

Na de tweedaagse nascholing volgen er nog 2 terugkomdagen met tussentijdse opdracht. Scholen kunnen dit individueel of vanuit een lerend netwerk binnen hun praktijk uitproberen.

Sessies: 9 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 15 november 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 190,00 Euro
Lesgever: Hagenaars Mieke
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Jansburg - De Burcht - De Schildknaap (Inschrijven afgesloten)
Heikantstraat 22
2390 Westmalle (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 22 november 2018
   Sint-Jansburg - De Burcht - De Schildknaap Heikantstraat 22 2390 Westmalle (kaart)
   van 09:00 tot 21:00
  • vrijdag 23 november 2018
   Sint-Jansburg - De Burcht - De Schildknaap Heikantstraat 22 2390 Westmalle (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 19 februari 2019
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 21 mei 2019
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.