Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/18/05-1 Zin in school: geïnspireerd werken aan een kwaliteitsvolle school

Doelstellingen:
 • Leren aangeven hoe bepaalde aspecten van de werking van jouw school een concretisering zijn van het schooleigen opvoedingsproject.
 • De verbanden leren aantonen tussen katholieke dialoogschool als visie op goed onderwijs en ZILL, respectievelijk het vormingsconcept.
 • Leren aangeven hoe je de eigen persoonlijke identiteit in verbinding kan brengen met de institutionele identiteit van de school.
 • Verbanden leren aantonen tussen het schooleigen opvoedingsproject en het referentiekader onderwijskwaliteit.
Doelgroep:

Het volledige directie- en schoolteam, inclusief administratief en ondersteunend personeel uit het basisonderwijs, buitengewoon basisonderwijs en hoger onderwijs.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
Logo Zill cirkel.png  

 

De nascholingen in dit aanbod helpen jou en je team om vanuit een gedeelde visie op vorming tot kwaliteitsvol onderwijs te komen. 

De teamgerichte nascholingen zijn inductief opgebouwd: vertrekkende van het schooleigen opvoedingsproject en de concrete schoolwerking worden linken gelegd naar de gehanteerde kaders en bronnen. Door een afwisseling tussen individueel werk, uitwisseling in kleinere groepen en uitwisseling in plenum wordt gestreefd naar een sterke wisselwerking en wederzijdse inspiratie van de teamleden.

Strategie en methode:

Deze nascholing vraagt om twee sessies van min. 2,5 uur (twee personeelsvergaderingen), waartussen een team zelf aan de slag gaat.

In deze sessies worden d.m.v. interactieve werkvormen in kleinere groepen de nodige kaders en bronnen geïntroduceerd en in verbinding gebracht met de eigen context van de school. De ‘kwaliteitsvragen’ vormen hierbij een leidraad:

 1. Doen we de goede dingen?
 2. Doen we de dingen goed?
 3. Hoe weten we dat?
 4. Vinden anderen dat ook?
 5. Wat gaan we nu doen?

De eerste twee vragen helpen de deelnemers om de identiteitsontwikkeling van hun school kritisch te bekijken, de volgende vragen brengen uitdrukkelijk aspecten van kwaliteitsontwikkeling binnen. Bij de eerste vraag wordt volgende subvraag centraal gesteld: Waartoe richten we onderwijs in? Dit versterkt de integratie tussen identiteits- en kwaliteitsontwikkeling, omdat het doet nadenken over waarom men tot een bepaalde invulling van ‘de goede dingen’ is gekomen.

Resultaat van deze sessies is dat een schoolteam over een gedeelde visie op goed onderwijs beschikt, waarbij de (mogelijk individueel verschillende) betrokkenheid op gedeelde inspiratiebronnen start- en referentiepunt vormt.

Bijkomende info:

De bijdrage is per school.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw!

Voorwaarde:

Specifiek gericht op meer ervaren beroepsbeoefenaars en beroepsbeoefenaars in het volledige loopbaanconinuüm


Voor dit initiatief moeten minimum 8 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 480,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.