Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Nascholingsjaar 2013-2014

U kunt inschrijven op een willekeurig aantal initiatieven (modules) uit een willekeurig aantal rubrieken. Inschrijven gebeurt uitsluitend via de nascholingswebsite, gebruik makend van de gebruikersnaam en het wachtwoord voor nascholingen. Deze gebruikersnaam en wachtwoord blijven doorheen de jaren heen steeds dezelfde. Bij de start van de inschrijvingen voor het nieuwe werkjaar wordt deze code toegestuurd aan alle scholen, instellingen en organisaties. Met aanmeldproblemen kunt u terecht op www.nascholing.be.
ICT-nascholing
Voor elke ICT-module betaalt u een bepaald bedrag. Dit bedrag is berekend op basis van het aantal sessies dat deze module duurt. Een sessie is een halve dag. Dit bedrag leest u af van de fiche die u per module kunt opvragen in de website, door te klikken op de modulenaam.
In het bedrag is de lesgever en het gebruik van het lokaal met Internet, de cursus en koffie inbegrepen.
Bij voorkeur betaalt u met uren-leraar. Voor 1 uur krijgt u voor het werkjaar 2013-2014 maar liefst 25 nascholingssessies VVKSO-ICT.
Om deel te nemen aan de nascholingen ICT van het VVKSO tijdens het schooljaar 2013-2014 schrijft u bij voorkeur in vóór 24 juni 2013. Bij inschrijving op de website vult u meteen ook een betalingsengagement in waarin u verklaart hoe uw school de bijdrage - in uren en/of euro - zal regelen. Later inschrijven kan, maar dan kunnen wij niet garanderen dat er nog plaats is in de cursus.
Eens u de inschrijvingen heeft ingevoerd op de website, kunt u deze gegevens steeds aanvullen en wijzigen. Een inschrijving kan echter niet meer worden ingetrokken eens de inschrijf- en uitschrijftermijn voor de module is verstreken. U vindt deze informatie terug op de modulefiche.
1 Bijdrage onder de vorm van uren-leraar
Met de basisbijdrage van 1 uur-leraar verwerft u voor het werkjaar 2013-2014 € 1 500  of 25 sessies VVKSO-ICT . U kunt vrij leerkrachten inschrijven in eender welke module uit het aanbod van de nascholingen ICT. In principe stort elke deelnemende school minimaal 1 uur-leraar uit haar globaal lesurenpakket in de solidariteitspot van het VVKSO. De overheveling van uren moet:
  • ter onderhandeling worden voorgelegd aan het OCSG en
  • voor advies worden voorgelegd aan het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap.
Een school die geen bijkomende terbeschikkingstellingen dient uit te spreken in de categorie van het onderwijzend personeel, kan onbeperkt uren overhevelen, mits aan bovenstaande voorwaarden voldaan is. Een school die wel bijkomende terbeschikkingstellingen moet uitspreken in het onderwijzend personeel, mag toch uren overhevelen na akkoord van het OCSG. Indien dit niet toegepast kan worden, mag de school nog wel uren overhevelen naar een andere school van dezelfde scholengemeenschap, die dan op haar beurt de uren verder mag overhevelen (althans indien die laatste school geen bijkomende terbeschikkingstellingen heeft). Bij gebruikmaking van deze tussenstap dient de school die als "doorgeefluik" fungeert, er aandacht aan te schenken dat leerkrachten in overgehevelde uren enkel als tijdelijken kunnen worden aangesteld. Aangezien de uren bestemd voor godsdienst ook na overheveling enkel aangewend mogen worden voor godsdienst, is het aangewezen dat u geen uren uit het pakket voor godsdienst overmaakt.
2 Bijdrage onder financiële vorm
Indien overheveling van uren echt niet haalbaar is, kan een school toch deelnemen door middel van een financiële bijdrage. U betaalt dan € 60 per sessie per deelnemer.
Vroeger was u verplicht om per school een minimumbedrag van € 540 te besteden. Dit vervalt voor het werkjaar 2013-2014. U betaalt enkel voor de nascholingen waarvoor u inschrijft.
3 Betalingsengagement
U moet uw betalingsengagement invoeren op de website bij inschrijving. U kunt hierin wijzigingen aanbrengen tot 30 september 2013. Ten laatste begin oktober ontvangt u de nodige documenten voor de overheveling van uren-leraar en/of een factuur. Stortingen onder de vorm van overheveling uren-leraar kunnen niet meer aanvaard worden na 11 oktober 2013.
4 De inschrijvingsperiode
Het is van groot belang dat de scholen de inschrijvingen plaatsen binnen de inschrijvingsperiode, dus ten laatste op 24 juni 2013. Einde juni 2013 legt het VVKSO de organisatie vast van de nascholingen ICT. Op basis daarvan worden de lesplaatsen en de lesgevers vastgelegd voor het schooljaar 2013-2014. De vrijgestelde lesgevers, eventueel hun huidige vervangers en hun scholen, wensen immers al in juni te weten hoe de situatie van de vrijstelling is per 1 september 2013. Aan de hand van de beschikbare middelen worden, ook einde juni 2013, de concrete lesdagen per module gepland.
Inschrijven kan later alleen nog in de mate dat een nascholingsreeks niet is volzet. In de loop van het huidige schooljaar heeft dit tot enkele problemen geleid. Wij hebben immers diverse inschrijvingen niet aanvaard, omdat voor de gewenste sessie het maximum aantal deelnemers al bereikt was.
5 Uitschrijven en annuleren

Voor een nascholingsmodule kunt u zonder kosten uitschrijven via http://www.nascholing.be tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen op de fiche die u per module kunt opvragen in de website, door te klikken op de modulenaam). Daarna betaalt u het volledige bedrag per inschrijving.

De nascholingen ICT heeft het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt tijdig per e-mail verwittigd van een mogelijke annulatie.

In geval van annulatie betaalt de vzw Nascholing in het katholiek onderwijs reeds betaalde inschrijvingsgelden volledig terug.

5 Vraaggestuurde nascholing
Wilt u een vak- en/of jaaroverstijgend project binnen uw school uitwerken? Wenst u een groep leerkrachten een duwtje in de rug te geven op het vlak van ICT-kennis? Heeft u andere specifieke wensen? Laat het de Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) weten. U kunt uw vraag in algemene of specifieke termen formuleren. Op basis hiervan en in de mate van het mogelijke zullen wij in onderling overleg een specifieke nascholingsmodule samenstellen die aan uw behoeften voldoet. Deze nascholing zal, indien de nodige infrastructuur aanwezig is, plaatsvinden bij u op de school, op vooraf af te spreken tijdstippen. De kostprijs wordt per vraag vastgelegd, maar volgens het standaardtarief wordt er € 570 aangerekend voor een halvedagsessie aan 8 tot 16 deelnemers (deze aantallen zijn indicatief). Indien de sessie complexer is of meer voorbereidingstijd vergt, kan dit tarief in overleg met de aanvrager worden aangepast. Voor verdere informatie neem contact op met Greet Vanderbiesen (greet.vanderbiesen@vsko.be).

Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.